3
Ukutenda ighanoghile
Uwakumbuse iwanu kuwategheletsa iwakulu na iwanu wane uwetso, kuwahulikitsa na kwiyandaa kutenda ghose ighanoghile, waleke kumligha imunu wowose, waleke kuwa waghobo, wawalangule iwanu wangi, wawe wahole kwe iwanu wose.
Kwaapfila aho ghumwande na twetwe tsatukala twawabotsi, ng'atuhulikitse bae, tsatubughighwa, aku twotumikila dong'o na uhondo wose. Tsatukala kwa ukwihila na kwionela chepfu, iwanu tsawatuhila na twetwe tsatuwahila. Lekeni uluso na unoghelo we Imulungu, Mkombotsi wetu haughubulighwe, tsakatukombola si kwaajili ye ichinu chochose ichinoghile chatutendile twetwe, ila kwa libatsi lyake, kubitila Ghumuhe Mwenzeluka iyotutenda twelekighwe lwa keli na kuwa iwanu wa sambi kwa kutuopfugha. Imulungu tsakatughalila ghendo Ghumuhe Mwenzeluka kubitila Yesu Kiristu, Mkombotsi wetu, ili kwa uluso wake tutogholighwe kuwa tunogha na kuubokela ughima wa ghamatsuwa ghose watuulolela. Imbuli ino yolongesa, nokubama ulonge imbuli ino kwe ingupfu, ili awala iwamtoghole Imulungu wakumbuke kukala mne ghamatendo ghanoghile. Agho ghanogha na ghowatenda iwanu wabwede. Lekeni kaleni kutali na midawalo ya ubwotsi, na ghamataghwa gha lukolo, ughobo na ukwihisanyila mbuli tsa Ghamalaghitso, kwaapfila pfinu apfo pfahela mana na ng'apfiwapfila bae. 10 Imunu msongetsi, umkanye mala imwe na ya keli, kuya umleme. 11 Kuya kwomanya imunu ka ayo keyaghitsa na kana nzambi, natso tsomlangusa ka kana matotso.
Ghamalaghitso gha kumalitsila
12 Hanitsowatuma Aritema na Tukiko kuna ghweghwe, utende ka pfaudaha utse kuna nene aku Nikapoli, kwaapfila nobama kukala aku ghamatsuwa gha chipfeghetsi. 13 Utende pfaudaha umwapfile mmanya malaghitso Sena na Apolo ili wadahe ukwandusa ghumwanza ghwawo, kuya ulole waleke kuhungukighwa chinu. 14 Iwanu wetu wobamighwa welangulitse kusang'ana ng'onde tsinoghile ili weyapfile wenyegho mna aghala ghawobama, waleke kukala hela.
15 Iwanu wose iwali na nene wokulamsa. Uwalamse iwanu iwomtoghola Yesu.
Uluso we Imulungu ukale namwe mwose.