Pablo Nu Chada Degaba Kwian Chubenu Una Romamu Alin
Carta de Pablo a los Romanos
Gerukle Pablo kledu una Corintoge gire Pablo chada ai degangu kagale kwian Jesucristo gerua gabage una Romage, una kweri Roma chege nga Italiage, kwian chugagwalla kweri emperador kada César toinga una Romage.
Pablo tadu jogekalin basale kwian Jesucristo gerua ganga una Romamudi kwian tke tangle dare Jesucristo gerua giti, kwian Jesucristo gerua ganga una ege kwian gweale israelita kwian gweale na me israelita. Pablo bebi joge chke llani una Romage gire Pablo chada ai kagu mo ngeru kwian tkagda tangle Jesucristo agedu kwian alin giti.
Chada ai giti Pablo gerule kwian israelita kwian me israelita ulita salengwli Chube gwa giti, kaire Pablo gerule Chube gerua Moisés nu degaba unsuialin geru e alin allabi gai ulia giti kwian me chege no trate Chube gwa giti, agwa kwian Chube agedu Jesucristo giti kwian geru e gai ulia giti alin allabi kwian tien gitiru ji chugege agedu me no gdale, ene kwian chege no trate me jiske Chube gwa giti.
1
Pablo gbi kage chada giti kwian Chubenu
una Romamu alin
Cha Pablo lle boanga Jesucristo alin chada ai degange ba kwian Chubenu ulita una Romage alin:
Chube cha gau Chube cha gbu geru amanu ketangale kwian ulitage, geru e kwian jwangda siere ji chugege age me no gdale. Unsuialin Chube geru e tragu kwian Chube gerua ketanga ole, Chube gerudu Chube be kwian jwannga siere kage kwian ulita alin, kwian Chube gerua ketanga Chube gerua e degu. Kwian jwannga siere e Jesucristo che Chugagwalla, ama Chube Kirolla, ama medunga nga dba ai giti kirogwa kare kwian israelita chugagwalla unsuialin kada David oindalla giti. Jesucristo kwian ulia, agwa kaire ama Chube, ama no trate ulita. Kwian gwagedu amadi jogeda, kaire kwian gwagedu amañadi chkeni gwadeni, e giti sugedu trate kwiange ulia ama Chube Kirolla ama kira molen tanre.
Jesucristo giti Chube agedu no cha alin, ama cha gau geru Jesucristo giti ketangale kwian ulitage, ene geru Jesucristo giti ñage joge kwian me israelita ulitaske, ene kwian me israelita tanre be geru Jesucristo giti gai ulia be Jesucristo gai dage be age Jesucristo takalin kare. 6-7 Ba ulita me israelita kle toi una Romage bai kaire nu geru Jesucristo giti gaba ulia, ba Jesucristonu, Chube ba ulita ta gbu Jesucristo gai ulia ene ba ulita chege kwaitre alin amanu. Ba ene ulita alin cha kle chada ai degange, kaire ba kwian israelita ulita Jesucristonu kle una Romage alin cha kle chada ai degange, cha gbi kage chada ai giti ba ulita alin. Ba ulita israelita kaire me israelita, Chube no no ba ulita ole, Chube ba ulita gau mau alin, Chube takalin ba ulita chage trate Chube ole. Cha takalin Chube che Ñenua kaire Jesucristo che Chugagwalla age no no ba ulita alin, ama nga gbe suga no ba ulita tale.
Pablo ta jogekalin una Romage kwian Chubenu
kira gbe Jesucristo geruadi
Ngeru cha geru ai kete ba ulita kwian Chubenu una Romamuge: Jesucristo giti ba Chube gau ulia mo tale, ba kle mo ta gbe chage diali ama ole, geru e ba giti kle chke uñale kwiange nga kweri ulitage, e giti nga suga no chadi malen cha kle gerule no no Chube ole ba ulita giti. Cha kle mo ta gbe no no ulita lle boi Chube alin Chube takalin kare, cha geru Chube Kirolla giti traganga kwian ole. Chubege uñale diali cha kle gerule Chube ole gire cha kle tachke ba ulita giti, cha gerule ba ulita giti Chube ole: “Chube, cha takalin ba kwian banu una Romamu chudaboi, ba ama manade no. 10 Sbali cha tadu jogekalin tienda ama ulitadi, ba takalin ba ñage cha kage ama ngwadi, cha alin e no Chube.” Cha kle gerule tanre ene Chube ole joge ba ngwadi giti, cha tañachuge bdagli cha be ñage joge chke ba ngwadi. 11 Cha ta jogekalin ba ngwadi ba chudaboi, cha ta ba ulita tkakalin tangle ma no Jesucristo giti, ene ba ulita chege mo ta gbaba Jesucristo alin gai ulia diali. 12 Cha mo ta gbu Jesucristo gai ulia, ba ulita kaire mo ta gbu Jesucristo gai ulia, cha ta klekalin ule ba ole e ma no cha alin, ene che kira gai moge ule geru giti, ba cha ta gbe chage ngerugu Jesucristo ole cha ba ulita ta gbe chage ngerugu Jesucristo ole. 13 Cha takalin chke uñale ba ulita cha daballa cha ibotea Jesucristo gitige, bitangle cha mo ta gbu joge ba ngwadi tienda badi, sbali kledu boi ene cha ole, nege kle boi ene kaire, diali lle gweale kle cha jonllage gire cha me ñage joge chke. Cha klekalin ba ulita ole llani baske ba ulita Jesucristonu tke tangle Jesucristo giti, ene kwian gweale na kle toi baske ña geru Jesucristo giti keruchuge geru Jesucristo giti gai ulia kwian me israelita nga nage geru Jesucristo giti gau ulia kare. 14 Suge chage Chube cha gau cha kagu geru Jesucristo giti tragadale kwian ulita ole, cha me tañachuge kwian giti kwian kwira mine kwian suia mine, cha me tañachuge kwian giti kwian geru jwanba tanre o me geru jwanba, agwa cha Chube gerua Jesucristo giti tragadale kwian ulita ole Chube cha kagu age kare. 15 Cha ta jogekalin blike ba ngwadi geru Jesucristo giti trage ba ulita Chubenu ole kle toi una Romage, kaire cha ta geru Jesucristo giti tragakalin kwian na me Jesucristo uñe ole kle toi una Romage. 16 Cha no no geru Jesucristo giti ole, nga suga no chadi geru e trage kwian ulita ole, cha me ibule geru Jesucristo giti trage kwian ulita ole, e Chube gerua kiraske, geru e no, kwian ulita bai kaire geru Jesucristo giti gai ulia Chube kwian ene ulita jwen siere ji chugege age me no gdale. Geru Jesucristo giti chku kwian israelitaske ngeru agwa kaire geru e kle chage nege kwian me israelitaske, ene kwian ulita israelita me israelita bai kaire Jesucristo gai ulia kwian ene tien gitiru ji chugege age me no gdale. 17 Chube gerua Jesucristo giti che ta be suge Chube che jwen siere mine che agedu me no giti ene che chege no trate Chube gwage. Che mo ta gbe Jesucristo alin gai ulia, e giti alin allabi che me chege jiske Chube gwage che chege no Chube gwage. Chube gerua degaba unsuialin gerule:
“Kwian bai kaire mo ta gbe Chube gerua gai ulia mo tale, kwian ene no trate Chube gwage, kwian ene be toi chui tangle Chube ole.”
Kwian mo ta gbe sugekare Chubege age nganake me age Chube takalin kare, kwian ene jiske Chube gwage
18 Chube agali nga ngaña giti ji gbe mno kwian ulita agenga me no alin. Kwian mo ta gbe age Chube dollale mo ta gbe age me no alin diali, age me no talla tanre kle kwian ene tale malen kwian me Chube gerua gai dage ulia, kwian ene me tachke geru ulia gbe gdadi, ulita tañachuge age me no alin allabi. Chube ji gbe mno kwian ene ulita alin. 19-20 Kwian agenga me no me ñage gerule: “Chube me kle”, ama me ñage gwage Chubedi agwa ñage gwage Chube nu nga ulita dodabadi. Chube nga ulita dodadu, ege gwaiguda kwian ulita ñadu gwage edi ñadu suge trate trate kwiange Chube kle Chube nga ulita dodadu mo kiralla giti. Chube kiralla me bidege, Chube kiralla chege diali chui tangle, e giti ñage suge trate trate kwian ulitage Chube mine malen ni kwian gdaite ñage gerule: “Chube me kle”. Kwian agenga me no ulita jiske Chube gwa giti. 21 Uñale kwiange Chube kle, agwa me gerule no Chube giti me Chube gai no kweri mo Chugagwallale me gerule no Chube ole Chube agedu no no giti ulita. Kwian tañachuge nganake Chube agedu no gitige, kwian mo ta gbe tañachuge age lle ngwale giti. Kwian tañachuge lle ngwale giti, malen tañachuge tanre age me no giti ta chege nga jereske geru uliage, geru ulia me suge me ñage age geru ulia gerule kare. 22 Kwian ene gerule mau giti: “Cha geru ulia uñanga tanre.” Ama gerule ene ama kle gerule ngwale, ama me geru ulia uñanga. 23 Chube gwade, ama me jogeda, ama me boi. Agwa kwian boi, bda boi, ulita me chege gwade diali, ama ulita jogeda. Kwian lle e kare ngwale oña dodade mo kodi gai mo chubeale, kwian mo salengwli oña dodade, kwian bda ji giti oña dodade, kwian bda ko giti oña dodade, kwian bda chage dba kde kwara giti oña dodade. Lle oña e ulita ngwale me gwade, lle oña e kare ole kwian mo ta gbe no, kwian lle oña e kare gai mo chubeale, agwa Chube gwade ulia ole kwian me mo ta gbe, kwian me Chube ulia gwade gai mo Chubeale me gerule no Chube ulia gwade giti. 24 Kwian ene ulita me mo ta blitakalin Chube ole malen Chube kwian ene ulita chuge ngwadi age me no ulita ama ulita takalin kare, ene kwian chege age ta me no tanre ole ulita diali kwian takalin kare, ta tanre me no ene ole kwian mo ta gbe jrite mo salengwlidi age me no tanre sugaska. 25 Kwian ulita mo ta dbadale no Chube ulia ole gerudale no no ama alin giti diali, ene nobi Chube alin. Agwa kwian ta me no tanre me tañachuge ene Chube giti, ama geru ulia blite nganake Chube nu lle dodaba gai mo chubeale, ama gerule no lle e giti, agwa ama me Chube agali gai ulia mo Chubeale, ama me Chube gai dage, ama me gerule no Chube giti. 26 Chube nu lle dodaba kwian lle ene gai mo chubeale, kwian me mo ta blitakalin Chube ulia ole malen Chube ama chuge ngwadi age ulita kwian takalin kare. Kwian onbre mo ta gbe age nganake, muire mo ta gbe age nganake, muinga me takalin onbrege, muinga jrite mo muire salengwlidi. 27 Kaire kwian onbre me takalin muingage, kwian onbre jrite mo onbre salengwlidi, onbre salengwli mo ta gbe ule jrite modi. Kwian onbre kaire muinga age me no tanre ene modi, ene ama agali mo gbe jingme chienga ama age tanre me no giti, jingme e kote ama chege toi oga kaire jogeda. 28 Kwian agenga me noge uñale Chube kle, agwa kwian ene me tañachuge Chube giti me Chube gai dage me mo ta blite Chube ole. Chube kwian ene chuge ngwadi chege tañachuge me no me no diali, ene kwian chege age me no tanre ama kle tañachuge kare. 29 Kwian ene ulita agenga tanre daga ngwale me no ai kare: Muire onbre mo chuge ke giti. Kwian chage ta me no ole age me no diali. Kwian mo ta dbe lle tanre gai mau alin. Kwian mo ta gbe age tanre me no daba dollale. Kwian takalin lle dabanuge mau alin. Kwian daba gwangada. Kwian mo ta dbe kira bate daba na ulita ole diali. Kwian daba anblitanga agedale me no daba ole. Kwian me tañachuge no ni sidri. Kwian geru jinanga ngwale dabadi daba na ulita ole. 30 Kwian gerunga tanre ngwale me no daba ulitadi. Kwian me no me no Chube ole. Kwian gerule me no daba gwaske. Kwian tañachuge mo giti ma no daba nage. Kwian mo gai dage mo giti daba na ole. Kwian mo ta gbe age me no dare diali. Kwian me mo ñenua mo chebia kerua gbe gdadi me age ñenua chebia gerule kare. 31 Kwian me ta suge age no. Kwian me age ulia gerule kare. Kwian me mo ta dbe no daba ole, me uñalege daba ta ñedba ni tachke gerule taingwli daba ole agedu giti. Kwian me mo ta dbe tai dage dabage age no daba alin. 32 Kwian mo ta dbe age me no ai kare ulita, kwian ene tale suge amage Chube me no ama kle age giti ole agwa gire ama kle age gwangerugu, kwiange suge chegé age me no ulita giti ama be chege sugekare Chubege diali chui tangle. E uñale trate kwiange agwa kwian me tañachuge Chube be ji gbe ama alin age me no giti, kwian mo ta gbe diali age dare me no, kaire nga suga no amadi kwian na giti kle age me no kaire.