૧ થિષલનીકિનઃ પત્રં
Ⅰ પૌલઃ સિલ્વાનસ્તીમથિયશ્ચ પિતુરીશ્વરસ્ય પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય ચાશ્રયં પ્રાપ્તા થિષલનીકીયસમિતિં પ્રતિ પત્રં લિખન્તિ| અસ્માકં તાત ઈશ્વરઃ પ્રભુ ર્યીશુખ્રીષ્ટશ્ચ યુષ્માન્ પ્રત્યનુગ્રહં શાન્તિઞ્ચ ક્રિયાસ્તાં|
Ⅱ વયં સર્વ્વેષાં યુષ્માકં કૃતે ઈશ્વરં ધન્યં વદામઃ પ્રાર્થનાસમયે યુષ્માકં નામોચ્ચારયામઃ,
Ⅲ અસ્માકં તાતસ્યેશ્વરસ્ય સાક્ષાત્ પ્રભૌ યીશુખ્રીષ્ટે યુષ્માકં વિશ્વાસેન યત્ કાર્ય્યં પ્રેમ્ના યઃ પરિશ્રમઃ પ્રત્યાશયા ચ યા તિતિક્ષા જાયતે
Ⅳ તત્ સર્વ્વં નિરન્તરં સ્મરામશ્ચ| હે પિયભ્રાતરઃ, યૂયમ્ ઈશ્વરેણાભિરુચિતા લોકા ઇતિ વયં જાનીમઃ|
Ⅴ યતોઽસ્માકં સુસંવાદઃ કેવલશબ્દેન યુષ્માન્ ન પ્રવિશ્ય શક્ત્યા પવિત્રેણાત્મના મહોત્સાહેન ચ યુષ્માન્ પ્રાવિશત્| વયન્તુ યુષ્માકં કૃતે યુષ્મન્મધ્યે કીદૃશા અભવામ તદ્ યુષ્માભિ ર્જ્ઞાયતે|
Ⅵ યૂયમપિ બહુક્લેશભોગેન પવિત્રેણાત્મના દત્તેનાનન્દેન ચ વાક્યં ગૃહીત્વાસ્માકં પ્રભોશ્ચાનુગામિનોઽભવત|
Ⅶ તેન માકિદનિયાખાયાદેશયો ર્યાવન્તો વિશ્વાસિનો લોકાઃ સન્તિ યૂયં તેષાં સર્વ્વેષાં નિદર્શનસ્વરૂપા જાતાઃ|
Ⅷ યતો યુષ્મત્તઃ પ્રતિનાદિતયા પ્રભો ર્વાણ્યા માકિદનિયાખાયાદેશૌ વ્યાપ્તૌ કેવલમેતન્નહિ કિન્ત્વીશ્વરે યુષ્માકં યો વિશ્વાસસ્તસ્ય વાર્ત્તા સર્વ્વત્રાશ્રાવિ, તસ્માત્ તત્ર વાક્યકથનમ્ અસ્માકં નિષ્પ્રયોજનં|
Ⅸ યતો યુષ્મન્મધ્યે વયં કીદૃશં પ્રવેશં પ્રાપ્તા યૂયઞ્ચ કથં પ્રતિમા વિહાયેશ્વરં પ્રત્યાવર્ત્તધ્વમ્ અમરં સત્યમીશ્વરં સેવિતું
Ⅹ મૃતગણમધ્યાચ્ચ તેનોત્થાપિતસ્ય પુત્રસ્યાર્થત આગામિક્રોધાદ્ અસ્માકં નિસ્તારયિતુ ર્યીશોઃ સ્વર્ગાદ્ આગમનં પ્રતીક્ષિતુમ્ આરભધ્વમ્ એતત્ સર્વ્વં તે લોકાઃ સ્વયમ્ અસ્માન્ જ્ઞાપયન્તિ|