Ⅰ હે ભ્રાતરઃ, શેષે વદામિ, યૂયમ્ અસ્મભ્યમિદં પ્રાર્થયધ્વં યત્ પ્રભો ર્વાક્યં યુષ્માકં મધ્યે યથા તથૈવાન્યત્રાપિ પ્રચરેત્ માન્યઞ્ચ ભવેત્;
Ⅱ યચ્ચ વયમ્ અવિવેચકેભ્યો દુષ્ટેભ્યશ્ચ લોકેભ્યો રક્ષાં પ્રાપ્નુયામ યતઃ સર્વ્વેષાં વિશ્વાસો ન ભવતિ|
Ⅲ કિન્તુ પ્રભુ ર્વિશ્વાસ્યઃ સ એવ યુષ્માન્ સ્થિરીકરિષ્યતિ દુષ્ટસ્ય કરાદ્ ઉદ્ધરિષ્યતિ ચ|
Ⅳ યૂયમ્ અસ્માભિ ર્યદ્ આદિશ્યધ્વે તત્ કુરુથ કરિષ્યથ ચેતિ વિશ્વાસો યુષ્માનધિ પ્રભુનાસ્માકં જાયતે|
Ⅴ ઈશ્વરસ્ય પ્રેમ્નિ ખ્રીષ્ટસ્ય સહિષ્ણુતાયાઞ્ચ પ્રભુઃ સ્વયં યુષ્માકમ્ અન્તઃકરણાનિ વિનયતુ|
Ⅵ હે ભ્રાતરઃ, અસ્મત્પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય નામ્ના વયં યુષ્માન્ ઇદમ્ આદિશામઃ, અસ્મત્તો યુષ્માભિ ર્યા શિક્ષલમ્ભિ તાં વિહાય કશ્ચિદ્ ભ્રાતા યદ્યવિહિતાચારં કરોતિ તર્હિ યૂયં તસ્માત્ પૃથગ્ ભવત|
Ⅶ યતો વયં યુષ્માભિઃ કથમ્ અનુકર્ત્તવ્યાસ્તદ્ યૂયં સ્વયં જાનીથ| યુષ્માકં મધ્યે વયમ્ અવિહિતાચારિણો નાભવામ,
Ⅷ વિનામૂલ્યં કસ્યાપ્યન્નં નાભુંજ્મહિ કિન્તુ કોઽપિ યદ્ અસ્માભિ ર્ભારગ્રસ્તો ન ભવેત્ તદર્થં શ્રમેણ ક્લેશેન ચ દિવાનિશં કાર્ય્યમ્ અકુર્મ્મ|
Ⅸ અત્રાસ્માકમ્ અધિકારો નાસ્તીત્થં નહિ કિન્ત્વસ્માકમ્ અનુકરણાય યુષ્માન્ દૃષ્ટાન્તં દર્શયિતુમ્ ઇચ્છન્તસ્તદ્ અકુર્મ્મ|
Ⅹ યતો યેન કાર્ય્યં ન ક્રિયતે તેનાહારોઽપિ ન ક્રિયતામિતિ વયં યુષ્મત્સમીપ ઉપસ્થિતિકાલેઽપિ યુષ્માન્ આદિશામ|
Ⅺ યુષ્મન્મધ્યે ઽવિહિતાચારિણઃ કેઽપિ જના વિદ્યન્તે તે ચ કાર્ય્યમ્ અકુર્વ્વન્ત આલસ્યમ્ આચરન્તીત્યસ્માભિઃ શ્રૂયતે|
Ⅻ તાદૃશાન્ લોકાન્ અસ્મતપ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્ય નામ્ના વયમ્ ઇદમ્ આદિશામ આજ્ઞાપયામશ્ચ, તે શાન્તભાવેન કાર્ય્યં કુર્વ્વન્તઃ સ્વકીયમન્નં ભુઞ્જતાં|
ⅩⅢ અપરં હે ભ્રાતરઃ, યૂયં સદાચરણે ન ક્લામ્યત|
ⅩⅣ યદિ ચ કશ્ચિદેતત્પત્રે લિખિતામ્ અસ્માકમ્ આજ્ઞાં ન ગૃહ્લાતિ તર્હિ યૂયં તં માનુષં લક્ષયત તસ્ય સંસર્ગં ત્યજત ચ તેન સ ત્રપિષ્યતે|
ⅩⅤ કિન્તુ તં ન શત્રું મન્યમાના ભ્રાતરમિવ ચેતયત|
ⅩⅥ શાન્તિદાતા પ્રભુઃ સર્વ્વત્ર સર્વ્વથા યુષ્મભ્યં શાન્તિં દેયાત્| પ્રભુ ર્યુષ્માકં સર્વ્વેષાં સઙ્ગી ભૂયાત્|
ⅩⅦ નમસ્કાર એષ પૌલસ્ય મમ કરેણ લિખિતોઽભૂત્ સર્વ્વસ્મિન્ પત્ર એતન્મમ ચિહ્નમ્ એતાદૃશૈરક્ષરૈ ર્મયા લિખ્યતે|
ⅩⅧ અસ્માકં પ્રભો ર્યીશુખ્રીષ્ટસ્યાનુुગ્રહઃ સર્વ્વેષુ યુષ્માસુ ભૂયાત્| આમેન્|