મથિલિખિતઃ સુસંવાદઃ
Ⅰ ઇબ્રાહીમઃ સન્તાનો દાયૂદ્ તસ્ય સન્તાનો યીશુખ્રીષ્ટસ્તસ્ય પૂર્વ્વપુરુષવંશશ્રેણી|
Ⅱ ઇબ્રાહીમઃ પુત્ર ઇસ્હાક્ તસ્ય પુત્રો યાકૂબ્ તસ્ય પુત્રો યિહૂદાસ્તસ્ય ભ્રાતરશ્ચ|
Ⅲ તસ્માદ્ યિહૂદાતસ્તામરો ગર્ભે પેરસ્સેરહૌ જજ્ઞાતે, તસ્ય પેરસઃ પુત્રો હિષ્રોણ્ તસ્ય પુત્રો ઽરામ્|
Ⅳ તસ્ય પુત્રો ઽમ્મીનાદબ્ તસ્ય પુત્રો નહશોન્ તસ્ય પુત્રઃ સલ્મોન્|
Ⅴ તસ્માદ્ રાહબો ગર્ભે બોયમ્ જજ્ઞે, તસ્માદ્ રૂતો ગર્ભે ઓબેદ્ જજ્ઞે, તસ્ય પુત્રો યિશયઃ|
Ⅵ તસ્ય પુત્રો દાયૂદ્ રાજઃ તસ્માદ્ મૃતોરિયસ્ય જાયાયાં સુલેમાન્ જજ્ઞે|
Ⅶ તસ્ય પુત્રો રિહબિયામ્, તસ્ય પુત્રોઽબિયઃ, તસ્ય પુત્ર આસા:|
Ⅷ તસ્ય સુતો યિહોશાફટ્ તસ્ય સુતો યિહોરામ તસ્ય સુત ઉષિયઃ|
Ⅸ તસ્ય સુતો યોથમ્ તસ્ય સુત આહમ્ તસ્ય સુતો હિષ્કિયઃ|
Ⅹ તસ્ય સુતો મિનશિઃ, તસ્ય સુત આમોન્ તસ્ય સુતો યોશિયઃ|
Ⅺ બાબિલ્નગરે પ્રવસનાત્ પૂર્વ્વં સ યોશિયો યિખનિયં તસ્ય ભ્રાતૃંશ્ચ જનયામાસ|
Ⅻ તતો બાબિલિ પ્રવસનકાલે યિખનિયઃ શલ્તીયેલં જનયામાસ, તસ્ય સુતઃ સિરુબ્બાવિલ્|
ⅩⅢ તસ્ય સુતો ઽબોહુદ્ તસ્ય સુત ઇલીયાકીમ્ તસ્ય સુતોઽસોર્|
ⅩⅣ અસોરઃ સુતઃ સાદોક્ તસ્ય સુત આખીમ્ તસ્ય સુત ઇલીહૂદ્|
ⅩⅤ તસ્ય સુત ઇલિયાસર્ તસ્ય સુતો મત્તન્|
ⅩⅥ તસ્ય સુતો યાકૂબ્ તસ્ય સુતો યૂષફ્ તસ્ય જાયા મરિયમ્; તસ્ય ગર્ભે યીશુરજનિ, તમેવ ખ્રીષ્ટમ્ (અર્થાદ્ અભિષિક્તં) વદન્તિ|
ⅩⅦ ઇત્થમ્ ઇબ્રાહીમો દાયૂદં યાવત્ સાકલ્યેન ચતુર્દશપુરુષાઃ; આ દાયૂદઃ કાલાદ્ બાબિલિ પ્રવસનકાલં યાવત્ ચતુર્દશપુરુષા ભવન્તિ| બાબિલિ પ્રવાસનકાલાત્ ખ્રીષ્ટસ્ય કાલં યાવત્ ચતુર્દશપુરુષા ભવન્તિ|
ⅩⅧ યીશુખ્રીષ્ટસ્ય જન્મ કથ્થતે| મરિયમ્ નામિકા કન્યા યૂષફે વાગ્દત્તાસીત્, તદા તયોઃ સઙ્ગમાત્ પ્રાક્ સા કન્યા  પવિત્રેણાત્મના ગર્ભવતી બભૂવ|
ⅩⅨ તત્ર તસ્યાઃ પતિ ર્યૂષફ્ સૌજન્યાત્ તસ્યાઃ કલઙ્ગં પ્રકાશયિતુમ્ અનિચ્છન્ ગોપનેને તાં પારિત્યક્તું મનશ્ચક્રે|
ⅩⅩ સ તથૈવ ભાવયતિ, તદાનીં પરમેશ્વરસ્ય દૂતઃ સ્વપ્ને તં દર્શનં દત્ત્વા વ્યાજહાર, હે દાયૂદઃ સન્તાન યૂષફ્ ત્વં નિજાં જાયાં મરિયમમ્ આદાતું મા ભૈષીઃ|
ⅩⅪ યતસ્તસ્યા ગર્ભઃ પવિત્રાદાત્મનોઽભવત્, સા ચ પુત્રં પ્રસવિષ્યતે, તદા ત્વં તસ્ય નામ યીશુમ્ (અર્થાત્ ત્રાતારં) કરીષ્યસે, યસ્માત્ સ નિજમનુજાન્ તેષાં કલુષેભ્ય ઉદ્ધરિષ્યતિ|
ⅩⅫ ઇત્થં સતિ, પશ્ય ગર્ભવતી કન્યા તનયં પ્રસવિષ્યતે| ઇમ્માનૂયેલ્ તદીયઞ્ચ નામધેયં ભવિષ્યતિ|| ઇમ્માનૂયેલ્ અસ્માકં સઙ્ગીશ્વરઇત્યર્થઃ|
ⅩⅩⅢ ઇતિ યદ્ વચનં પુર્વ્વં ભવિષ્યદ્વક્ત્રા ઈશ્વરઃ કથાયામાસ, તત્ તદાનીં સિદ્ધમભવત્|
ⅩⅩⅣ અનન્તરં યૂષફ્ નિદ્રાતો જાગરિત ઉત્થાય પરમેશ્વરીયદૂતસ્ય નિદેશાનુસારેણ નિજાં જાયાં જગ્રાહ,
ⅩⅩⅤ કિન્તુ યાવત્ સા નિજં પ્રથમસુતં અ સુષુવે, તાવત્ તાં નોપાગચ્છત્, તતઃ સુતસ્ય નામ યીશું ચક્રે|