ⅩⅩⅦ
Ⅰ પ્રભાતે જાતે પ્રધાનયાજકલોકપ્રાચીના યીશું હન્તું તત્પ્રતિકૂલં મન્ત્રયિત્વા
Ⅱ તં બદ્વ્વા નીત્વા પન્તીયપીલાતાખ્યાધિપે સમર્પયામાસુઃ|
Ⅲ તતો યીશોઃ પરકરેવ્વર્પયિતા યિહૂદાસ્તત્પ્રાણાદણ્ડાજ્ઞાં વિદિત્વા સન્તપ્તમનાઃ પ્રધાનયાજકલોકપ્રાચીનાનાં સમક્ષં તાસ્ત્રીંશન્મુદ્રાઃ પ્રતિદાયાવાદીત્,
Ⅳ એતન્નિરાગોનરપ્રાણપરકરાર્પણાત્ કલુષં કૃતવાનહં| તદા ત ઉદિતવન્તઃ, તેનાસ્માકં કિં? ત્વયા તદ્ બુધ્યતામ્|
Ⅴ તતો યિહૂદા મન્દિરમધ્યે તા મુદ્રા નિક્ષિપ્ય પ્રસ્થિતવાન્ ઇત્વા ચ સ્વયમાત્માનમુદ્બબન્ધ|
Ⅵ પશ્ચાત્ પ્રધાનયાજકાસ્તા મુદ્રા આદાય કથિતવન્તઃ, એતા મુદ્રાઃ શોણિતમૂલ્યં તસ્માદ્ ભાણ્ડાગારે ન નિધાતવ્યાઃ|
Ⅶ અનન્તરં તે મન્ત્રયિત્વા વિદેશિનાં શ્મશાનસ્થાનાય તાભિઃ કુલાલસ્ય ક્ષેત્રમક્રીણન્|
Ⅷ અતોઽદ્યાપિ તત્સ્થાનં રક્તક્ષેત્રં વદન્તિ|
Ⅸ ઇત્થં સતિ ઇસ્રાયેલીયસન્તાનૈ ર્યસ્ય મૂલ્યં નિરુપિતં, તસ્ય ત્રિંશન્મુદ્રામાનં મૂલ્યં
Ⅹ માં પ્રતિ પરમેશ્વરસ્યાદેશાત્ તેભ્ય આદીયત, તેન ચ કુલાલસ્ય ક્ષેત્રં ક્રીતમિતિ યદ્વચનં યિરિમિયભવિષ્યદ્વાદિના પ્રોક્તં તત્ તદાસિધ્યત્|
Ⅺ અનન્તરં યીશૌ તદધિપતેઃ સમ્મુખ ઉપતિષ્ઠતિ સ તં પપ્રચ્છ, ત્વં કિં યિહૂદીયાનાં રાજા? તદા યીશુસ્તમવદત્, ત્વં સત્યમુક્તવાન્|
Ⅻ કિન્તુ પ્રધાનયાજકપ્રાચીનૈરભિયુક્તેન તેન કિમપિ ન પ્રત્યવાદિ|
ⅩⅢ તતઃ પીલાતેન સ ઉદિતઃ, ઇમે ત્વત્પ્રતિકૂલતઃ કતિ કતિ સાક્ષ્યં દદતિ, તત્ ત્વં ન શૃણોષિ?
ⅩⅣ તથાપિ સ તેષામેકસ્યાપિ વચસ ઉત્તરં નોદિતવાન્; તેન સોઽધિપતિ ર્મહાચિત્રં વિદામાસ|
ⅩⅤ અન્યચ્ચ તન્મહકાલેઽધિપતેરેતાદૃશી રાતિરાસીત્, પ્રજા યં કઞ્ચન બન્ધિનં યાચન્તે, તમેવ સ મોચયતીતિ|
ⅩⅥ તદાનીં બરબ્બાનામા કશ્ચિત્ ખ્યાતબન્ધ્યાસીત્|
ⅩⅦ તતઃ પીલાતસ્તત્ર મિલિતાન્ લોકાન્ અપૃચ્છત્, એષ બરબ્બા બન્ધી ખ્રીષ્ટવિખ્યાતો યીશુશ્ચૈતયોઃ કં મોચયિષ્યામિ? યુષ્માકં કિમીપ્સિતં?
ⅩⅧ તૈરીર્ષ્યયા સ સમર્પિત ઇતિ સ જ્ઞાતવાન્|
ⅩⅨ અપરં વિચારાસનોપવેશનકાલે પીલાતસ્ય પત્ની ભૃત્યં પ્રહિત્ય તસ્મૈ કથયામાસ, તં ધાર્મ્મિકમનુજં પ્રતિ ત્વયા કિમપિ ન કર્ત્તવ્યં; યસ્માત્ તત્કૃતેઽદ્યાહં સ્વપ્ને પ્રભૂતકષ્ટમલભે|
ⅩⅩ અનન્તરં પ્રધાનયાજકપ્રાચીના બરબ્બાં યાચિત્વાદાતું યીશુઞ્ચ હન્તું સકલલોકાન્ પ્રાવર્ત્તયન્|
ⅩⅪ તતોઽધિપતિસ્તાન્ પૃષ્ટવાન્, એતયોઃ કમહં મોચયિષ્યામિ? યુષ્માકં કેચ્છા? તે પ્રોચુ ર્બરબ્બાં|
ⅩⅫ તદા પીલાતઃ પપ્રચ્છ, તર્હિ યં ખ્રીષ્ટં વદન્તિ, તં યીશું કિં કરિષ્યામિ? સર્વ્વે કથયામાસુઃ, સ ક્રુશેન વિધ્યતાં|
ⅩⅩⅢ તતોઽધિપતિરવાદીત્, કુતઃ? કિં તેનાપરાદ્ધં? કિન્તુ તે પુનરુચૈ ર્જગદુઃ, સ ક્રુશેન વિધ્યતાં|
ⅩⅩⅣ તદા નિજવાક્યમગ્રાહ્યમભૂત્, કલહશ્ચાપ્યભૂત્, પીલાત ઇતિ વિલોક્ય લોકાનાં સમક્ષં તોયમાદાય કરૌ પ્રક્ષાલ્યાવોચત્, એતસ્ય ધાર્મ્મિકમનુષ્યસ્ય શોણિતપાતે નિર્દોષોઽહં, યુષ્માભિરેવ તદ્ બુધ્યતાં|
ⅩⅩⅤ તદા સર્વ્વાઃ પ્રજાઃ પ્રત્યવોચન્, તસ્ય શોણિતપાતાપરાધોઽસ્માકમ્ અસ્મત્સન્તાનાનાઞ્ચોપરિ ભવતુ|
ⅩⅩⅥ તતઃ સ તેષાં સમીપે બરબ્બાં મોચયામાસ યીશુન્તુ કષાભિરાહત્ય ક્રુશેન વેધિતું સમર્પયામાસ|
ⅩⅩⅦ અનન્તરમ્ અધિપતેઃ સેના અધિપતે ર્ગૃહં યીશુમાનીય તસ્ય સમીપે સેનાસમૂહં સંજગૃહુઃ|
ⅩⅩⅧ તતસ્તે તસ્ય વસનં મોચયિત્વા કૃષ્ણલોહિતવર્ણવસનં પરિધાપયામાસુઃ
ⅩⅩⅨ કણ્ટકાનાં મુકુટં નિર્મ્માય તચ્છિરસિ દદુઃ, તસ્ય દક્ષિણકરે વેત્રમેકં દત્ત્વા તસ્ય સમ્મુખે જાનૂનિ પાતયિત્વા, હે યિહૂદીયાનાં રાજન્, તુભ્યં નમ ઇત્યુક્ત્વા તં તિરશ્ચક્રુઃ,
ⅩⅩⅩ તતસ્તસ્ય ગાત્રે નિષ્ઠીવં દત્વા તેન વેત્રેણ શિર આજઘ્નુઃ|
ⅩⅩⅪ ઇત્થં તં તિરસ્કૃત્ય તદ્ વસનં મોચયિત્વા પુનર્નિજવસનં પરિધાપયાઞ્ચક્રુઃ, તં ક્રુશેન વેધિતું નીતવન્તઃ|
ⅩⅩⅫ પશ્ચાત્તે બહિર્ભૂય કુરીણીયં શિમોન્નામકમેકં વિલોક્ય ક્રુશં વોઢું તમાદદિરે|
ⅩⅩⅩⅢ અનન્તરં ગુલ્ગલ્તામ્ અર્થાત્ શિરસ્કપાલનામકસ્થાનમુ પસ્થાય તે યીશવે પિત્તમિશ્રિતામ્લરસં પાતું દદુઃ,
ⅩⅩⅩⅣ કિન્તુ સ તમાસ્વાદ્ય ન પપૌ|
ⅩⅩⅩⅤ તદાનીં તે તં ક્રુશેન સંવિધ્ય તસ્ય વસનાનિ ગુટિકાપાતેન વિભજ્ય જગૃહુઃ, તસ્માત્, વિભજન્તેઽધરીયં મે તે મનુષ્યાઃ પરસ્પરં| મદુત્તરીયવસ્ત્રાર્થં ગુટિકાં પાતયન્તિ ચ|| યદેતદ્વચનં ભવિષ્યદ્વાદિભિરુક્તમાસીત્, તદા તદ્ અસિધ્યત્,
ⅩⅩⅩⅥ પશ્ચાત્ તે તત્રોપવિશ્ય તદ્રક્ષણકર્વ્વણિ નિયુક્તાસ્તસ્થુઃ|
ⅩⅩⅩⅦ અપરમ્ એષ યિહૂદીયાનાં રાજા યીશુરિત્યપવાદલિપિપત્રં તચ્છિરસ ઊર્દ્વ્વે યોજયામાસુઃ|
ⅩⅩⅩⅧ તતસ્તસ્ય વામે દક્ષિણે ચ દ્વૌ ચૈરૌ તેન સાકં ક્રુશેન વિવિધુઃ|
ⅩⅩⅩⅨ તદા પાન્થા નિજશિરો લાડયિત્વા તં નિન્દન્તો જગદુઃ,
ⅩⅬ હે ઈશ્વરમન્દિરભઞ્જક દિનત્રયે તન્નિર્મ્માતઃ સ્વં રક્ષ, ચેત્ત્વમીશ્વરસુતસ્તર્હિ ક્રુશાદવરોહ|
ⅩⅬⅠ પ્રધાનયાજકાધ્યાપકપ્રાચીનાશ્ચ તથા તિરસ્કૃત્ય જગદુઃ,
ⅩⅬⅡ સોઽન્યજનાનાવત્, કિન્તુ સ્વમવિતું ન શક્નોતિ| યદીસ્રાયેલો રાજા ભવેત્, તર્હીદાનીમેવ ક્રુશાદવરોહતુ, તેન તં વયં પ્રત્યેષ્યામઃ|
ⅩⅬⅢ સ ઈશ્વરે પ્રત્યાશામકરોત્, યદીશ્વરસ્તસ્મિન્ સન્તુષ્ટસ્તર્હીદાનીમેવ તમવેત્, યતઃ સ ઉક્તવાન્ અહમીશ્વરસુતઃ|
ⅩⅬⅣ યૌ સ્તેનૌ સાકં તેન ક્રુશેન વિદ્ધૌ તૌ તદ્વદેવ તં નિનિન્દતુઃ|
ⅩⅬⅤ તદા દ્વિતીયયામાત્ તૃતીયયામં યાવત્ સર્વ્વદેશે તમિરં બભૂવ,
ⅩⅬⅥ તૃતીયયામે "એલી એલી લામા શિવક્તની", અર્થાત્ મદીશ્વર મદીશ્વર કુતો મામત્યાક્ષીઃ? યીશુરુચ્ચૈરિતિ જગાદ|
ⅩⅬⅦ તદા તત્ર સ્થિતાઃ કેચિત્ તત્ શ્રુત્વા બભાષિરે, અયમ્ એલિયમાહૂયતિ|
ⅩⅬⅧ તેષાં મધ્યાદ્ એકઃ શીઘ્રં ગત્વા સ્પઞ્જં ગૃહીત્વા તત્રામ્લરસં દત્ત્વા નલેન પાતું તસ્મૈ દદૌ|
ⅩⅬⅨ ઇતરેઽકથયન્ તિષ્ઠત, તં રક્ષિતુમ્ એલિય આયાતિ નવેતિ પશ્યામઃ|
Ⅼ યીશુઃ પુનરુચૈરાહૂય પ્રાણાન્ જહૌ|
ⅬⅠ તતો મન્દિરસ્ય વિચ્છેદવસનમ્ ઊર્દ્વ્વાદધો યાવત્ છિદ્યમાનં દ્વિધાભવત્,
ⅬⅡ ભૂમિશ્ચકમ્પે ભૂધરોવ્યદીર્ય્યત ચ| શ્મશાને મુક્તે ભૂરિપુણ્યવતાં સુપ્તદેહા ઉદતિષ્ઠન્,
ⅬⅢ શ્મશાનાદ્ વહિર્ભૂય તદુત્થાનાત્ પરં પુણ્યપુરં ગત્વા બહુજનાન્ દર્શયામાસુઃ|
ⅬⅣ યીશુરક્ષણાય નિયુક્તઃ શતસેનાપતિસ્તત્સઙ્ગિનશ્ચ તાદૃશીં ભૂકમ્પાદિઘટનાં દૃષ્ટ્વા ભીતા અવદન્, એષ ઈશ્વરપુત્રો ભવતિ|
ⅬⅤ યા બહુયોષિતો યીશું સેવમાના ગાલીલસ્તત્પશ્ચાદાગતાસ્તાસાં મધ્યે
ⅬⅥ મગ્દલીની મરિયમ્ યાકૂબ્યોશ્યો ર્માતા યા મરિયમ્ સિબદિયપુત્રયો ર્માતા ચ યોષિત એતા દૂરે તિષ્ઠન્ત્યો દદૃશુઃ|
ⅬⅦ સન્ધ્યાયાં સત્યમ્ અરિમથિયાનગરસ્ય યૂષફ્નામા ધની મનુજો યીશોઃ શિષ્યત્વાત્
ⅬⅧ પીલાતસ્ય સમીપં ગત્વા યીશોઃ કાયં યયાચે, તેન પીલાતઃ કાયં દાતુમ્ આદિદેશ|
ⅬⅨ યૂષફ્ તત્કાયં નીત્વા શુચિવસ્ત્રેણાચ્છાદ્ય
ⅬⅩ સ્વાર્થં શૈલે યત્ શ્મશાનં ચખાન, તન્મધ્યે તત્કાયં નિધાય તસ્ય દ્વારિ વૃહત્પાષાણં દદૌ|
ⅬⅪ કિન્તુ મગ્દલીની મરિયમ્ અન્યમરિયમ્ એતે સ્ત્રિયૌ તત્ર શ્મશાનસમ્મુખ ઉપવિવિશતુઃ|
ⅬⅫ તદનન્તરં નિસ્તારોત્સવસ્યાયોજનદિનાત્ પરેઽહનિ પ્રધાનયાજકાઃ ફિરૂશિનશ્ચ મિલિત્વા પીલાતમુપાગત્યાકથયન્,
ⅬⅩⅢ હે મહેચ્છ સ પ્રતારકો જીવન અકથયત્, દિનત્રયાત્ પરં શ્મશાનાદુત્થાસ્યામિ તદ્વાક્યં સ્મરામો વયં;
ⅬⅩⅣ તસ્માત્ તૃતીયદિનં યાવત્ તત્ શ્મશાનં રક્ષિતુમાદિશતુ, નોચેત્ તચ્છિષ્યા યામિન્યામાગત્ય તં હૃત્વા લોકાન્ વદિષ્યન્તિ, સ શ્મશાનાદુદતિષ્ઠત્, તથા સતિ પ્રથમભ્રાન્તેઃ શેષીયભ્રાન્તિ ર્મહતી ભવિષ્યતિ|
ⅬⅩⅤ તદા પીલાત અવાદીત્, યુષ્માકં સમીપે રક્ષિગણ આસ્તે, યૂયં ગત્વા યથા સાધ્યં રક્ષયત|
ⅬⅩⅥ તતસ્તે ગત્વા તદ્દૂाરપાષાણં મુદ્રાઙ્કિતં કૃત્વા રક્ષિગણં નિયોજ્ય શ્મશાનં રક્ષયામાસુઃ|