ⅩⅢ
Ⅰ અનન્તરં મન્દિરાદ્ બહિર્ગમનકાલે તસ્ય શિષ્યાણામેકસ્તં વ્યાહૃતવાન્ હે ગુરો પશ્યતુ કીદૃશાઃ પાષાણાઃ કીદૃક્ ચ નિચયનં|
Ⅱ તદા યીશુસ્તમ્ અવદત્ ત્વં કિમેતદ્ બૃહન્નિચયનં પશ્યસિ? અસ્યૈકપાષાણોપિ દ્વિતીયપાષાણોપરિ ન સ્થાસ્યતિ સર્વ્વે ઽધઃક્ષેપ્સ્યન્તે|
Ⅲ અથ યસ્મિન્ કાલે જૈતુન્ગિરૌ મન્દિરસ્ય સમ્મુખે સ સમુપવિષ્ટસ્તસ્મિન્ કાલે પિતરો યાકૂબ્ યોહન્ આન્દ્રિયશ્ચૈતે તં રહસિ પપ્રચ્છુઃ,
Ⅳ એતા ઘટનાઃ કદા ભવિષ્યન્તિ? તથૈતત્સર્વ્વાસાં સિદ્ધ્યુપક્રમસ્ય વા કિં ચિહ્નં? તદસ્મભ્યં કથયતુ ભવાન્|
Ⅴ તતો યાશુસ્તાન્ વક્તુમારેભે, કોપિ યથા યુષ્માન્ ન ભ્રામયતિ તથાત્ર યૂયં સાવધાના ભવત|
Ⅵ યતઃ ખ્રીષ્ટોહમિતિ કથયિત્વા મમ નામ્નાનેકે સમાગત્ય લોકાનાં ભ્રમં જનયિષ્યન્તિ;
Ⅶ કિન્તુ યૂયં રણસ્ય વાર્ત્તાં રણાડમ્બરઞ્ચ શ્રુત્વા મા વ્યાકુલા ભવત, ઘટના એતા અવશ્યમ્માવિન્યઃ; કિન્ત્વાપાતતો ન યુગાન્તો ભવિષ્યતિ|
Ⅷ દેશસ્ય વિપક્ષતયા દેશો રાજ્યસ્ય વિપક્ષતયા ચ રાજ્યમુત્થાસ્યતિ, તથા સ્થાને સ્થાને ભૂમિકમ્પો દુર્ભિક્ષં મહાક્લેશાશ્ચ સમુપસ્થાસ્યન્તિ, સર્વ્વ એતે દુઃખસ્યારમ્ભાઃ|
Ⅸ કિન્તુ યૂયમ્ આત્માર્થે સાવધાનાસ્તિષ્ઠત, યતો લોકા રાજસભાયાં યુષ્માન્ સમર્પયિષ્યન્તિ, તથા ભજનગૃહે પ્રહરિષ્યન્તિ; યૂયં મદર્થે દેશાધિપાન્ ભૂપાંશ્ચ પ્રતિ સાક્ષ્યદાનાય તેષાં સમ્મુખે ઉપસ્થાપયિષ્યધ્વે|
Ⅹ શેષીભવનાત્ પૂર્વ્વં સર્વ્વાન્ દેશીયાન્ પ્રતિ સુસંવાદઃ પ્રચારયિષ્યતે|
Ⅺ કિન્તુ યદા તે યુષ્માન્ ધૃત્વા સમર્પયિષ્યન્તિ તદા યૂયં યદ્યદ્ ઉત્તરં દાસ્યથ, તદગ્ર તસ્ય વિવેચનં મા કુરુત તદર્થં કિઞ્ચિદપિ મા ચિન્તયત ચ, તદાનીં યુષ્માકં મનઃસુ યદ્યદ્ વાક્યમ્ ઉપસ્થાપયિષ્યતે તદેવ વદિષ્યથ, યતો યૂયં ન તદ્વક્તારઃ કિન્તુ પવિત્ર આત્મા તસ્ય વક્તા|
Ⅻ તદા ભ્રાતા ભ્રાતરં પિતા પુત્રં ઘાતનાર્થં પરહસ્તેષુ સમર્પયિષ્યતે, તથા પત્યાનિ માતાપિત્રો ર્વિપક્ષતયા તૌ ઘાતયિષ્યન્તિ|
ⅩⅢ મમ નામહેતોઃ સર્વ્વેષાં સવિધે યૂયં જુગુપ્સિતા ભવિષ્યથ, કિન્તુ યઃ કશ્ચિત્ શેષપર્ય્યન્તં ધૈર્ય્યમ્ આલમ્બિષ્યતે સએવ પરિત્રાસ્યતે|
ⅩⅣ દાનિયેલ્ભવિષ્યદ્વાદિના પ્રોક્તં સર્વ્વનાશિ જુગુપ્સિતઞ્ચ વસ્તુ યદા ત્વયોગ્યસ્થાને વિદ્યમાનં દ્રક્ષથ (યો જનઃ પઠતિ સ બુધ્યતાં) તદા યે યિહૂદીયદેશે તિષ્ઠન્તિ તે મહીધ્રં પ્રતિ પલાયન્તાં;
ⅩⅤ તથા યો નરો ગૃહોપરિ તિષ્ઠતિ સ ગૃહમધ્યં નાવરોહતુ, તથા કિમપિ વસ્તુ ગ્રહીતું મધ્યેગૃહં ન પ્રવિશતુ;
ⅩⅥ તથા ચ યો નરઃ ક્ષેત્રે તિષ્ઠતિ સોપિ સ્વવસ્ત્રં ગ્રહીતું પરાવૃત્ય ન વ્રજતુ|
ⅩⅦ તદાનીં ગર્બ્ભવતીનાં સ્તન્યદાત્રીણાઞ્ચ યોષિતાં દુર્ગતિ ર્ભવિષ્યતિ|
ⅩⅧ યુષ્માકં પલાયનં શીતકાલે યથા ન ભવતિ તદર્થં પ્રાર્થયધ્વં|
ⅩⅨ યતસ્તદા યાદૃશી દુર્ઘટના ઘટિષ્યતે તાદૃશી દુર્ઘટના ઈશ્વરસૃષ્ટેઃ પ્રથમમારભ્યાદ્ય યાવત્ કદાપિ ન જાતા ન જનિષ્યતે ચ|
ⅩⅩ અપરઞ્ચ પરમેશ્વરો યદિ તસ્ય સમયસ્ય સંક્ષેપં ન કરોતિ તર્હિ કસ્યાપિ પ્રાણભૃતો રક્ષા ભવિતું ન શક્ષ્યતિ, કિન્તુ યાન્ જનાન્ મનોનીતાન્ અકરોત્ તેષાં સ્વમનોનીતાનાં હેતોઃ સ તદનેહસં સંક્ષેપ્સ્યતિ|
ⅩⅪ અન્યચ્ચ પશ્યત ખ્રીષ્ટોત્ર સ્થાને વા તત્ર સ્થાને વિદ્યતે, તસ્મિન્કાલે યદિ કશ્ચિદ્ યુષ્માન્ એતાદૃશં વાક્યં વ્યાહરતિ, તર્હિ તસ્મિન્ વાક્યે ભૈવ વિશ્વસિત|
ⅩⅫ યતોનેકે મિથ્યાખ્રીષ્ટા મિથ્યાભવિષ્યદ્વાદિનશ્ચ સમુપસ્થાય બહૂનિ ચિહ્નાન્યદ્ભુતાનિ કર્મ્માણિ ચ દર્શયિષ્યન્તિ; તથા યદિ સમ્ભવતિ તર્હિ મનોનીતલોકાનામપિ મિથ્યામતિં જનયિષ્યન્તિ|
ⅩⅩⅢ પશ્યત ઘટનાતઃ પૂર્વ્વં સર્વ્વકાર્ય્યસ્ય વાર્ત્તાં યુષ્મભ્યમદામ્, યૂયં સાવધાનાસ્તિષ્ઠત|
ⅩⅩⅣ અપરઞ્ચ તસ્ય ક્લેશકાલસ્યાવ્યવહિતે પરકાલે ભાસ્કરઃ સાન્ધકારો ભવિષ્યતિ તથૈવ ચન્દ્રશ્ચન્દ્રિકાં ન દાસ્યતિ|
ⅩⅩⅤ નભઃસ્થાનિ નક્ષત્રાણિ પતિષ્યન્તિ, વ્યોમમણ્ડલસ્થા ગ્રહાશ્ચ વિચલિષ્યન્તિ|
ⅩⅩⅥ તદાનીં મહાપરાક્રમેણ મહૈશ્વર્ય્યેણ ચ મેઘમારુહ્ય સમાયાન્તં માનવસુતં માનવાઃ સમીક્ષિષ્યન્તે|
ⅩⅩⅦ અન્યચ્ચ સ નિજદૂતાન્ પ્રહિત્ય નભોભૂમ્યોઃ સીમાં યાવદ્ જગતશ્ચતુર્દિગ્ભ્યઃ સ્વમનોનીતલોકાન્ સંગ્રહીષ્યતિ|
ⅩⅩⅧ ઉડુમ્બરતરો ર્દૃષ્ટાન્તં શિક્ષધ્વં યદોડુમ્બરસ્ય તરો ર્નવીનાઃ શાખા જાયન્તે પલ્લવાદીનિ ચ ર્નિગચ્છન્તિ, તદા નિદાઘકાલઃ સવિધો ભવતીતિ યૂયં જ્ઞાતું શક્નુથ|
ⅩⅩⅨ તદ્વદ્ એતા ઘટના દૃષ્ટ્વા સ કાલો દ્વાર્ય્યુપસ્થિત ઇતિ જાનીત|
ⅩⅩⅩ યુષ્માનહં યથાર્થં વદામિ, આધુનિકલોકાનાં ગમનાત્ પૂર્વ્વં તાનિ સર્વ્વાણિ ઘટિષ્યન્તે|
ⅩⅩⅪ દ્યાવાપૃથિવ્યો ર્વિચલિતયોઃ સત્યો ર્મદીયા વાણી ન વિચલિષ્યતિ|
ⅩⅩⅫ અપરઞ્ચ સ્વર્ગસ્થદૂતગણો વા પુત્રો વા તાતાદન્યઃ કોપિ તં દિવસં તં દણ્ડં વા ન જ્ઞાપયતિ|
ⅩⅩⅩⅢ અતઃ સ સમયઃ કદા ભવિષ્યતિ, એતજ્જ્ઞાનાભાવાદ્ યૂયં સાવધાનાસ્તિષ્ઠત, સતર્કાશ્ચ ભૂત્વા પ્રાર્થયધ્વં;
ⅩⅩⅩⅣ યદ્વત્ કશ્ચિત્ પુમાન્ સ્વનિવેશનાદ્ દૂરદેશં પ્રતિ યાત્રાકરણકાલે દાસેષુ સ્વકાર્ય્યસ્ય ભારમર્પયિત્વા સર્વ્વાન્ સ્વે સ્વે કર્મ્મણિ નિયોજયતિ; અપરં દૌવારિકં જાગરિતું સમાદિશ્ય યાતિ, તદ્વન્ નરપુત્રઃ|
ⅩⅩⅩⅤ ગૃહપતિઃ સાયંકાલે નિશીથે વા તૃતીયયામે વા પ્રાતઃકાલે વા કદાગમિષ્યતિ તદ્ યૂયં ન જાનીથ;
ⅩⅩⅩⅥ સ હઠાદાગત્ય યથા યુષ્માન્ નિદ્રિતાન્ ન પશ્યતિ, તદર્થં જાગરિતાસ્તિષ્ઠત|
ⅩⅩⅩⅦ યુષ્માનહં યદ્ વદામિ તદેવ સર્વ્વાન્ વદામિ, જાગરિતાસ્તિષ્ઠતેતિ|