તીતં પત્રં
Ⅰ અનન્તજીવનસ્યાશાતો જાતાયા ઈશ્વરભક્તે ર્યોગ્યસ્ય સત્યમતસ્ય યત્ તત્વજ્ઞાનં યશ્ચ વિશ્વાસ ઈશ્વરસ્યાભિરુચિતલોકૈ ર્લભ્યતે તદર્થં
Ⅱ યીશુખ્રીષ્ટસ્ય પ્રેરિત ઈશ્વરસ્ય દાસઃ પૌલોઽહં સાધારણવિશ્વાસાત્ મમ પ્રકૃતં ધર્મ્મપુત્રં તીતં પ્રતિ લિખમિ|
Ⅲ નિષ્કપટ ઈશ્વર આદિકાલાત્ પૂર્વ્વં તત્ જીવનં પ્રતિજ્ઞાતવાન્ સ્વનિરૂપિતસમયે ચ ઘોષણયા તત્ પ્રકાશિતવાન્|
Ⅳ મમ ત્રાતુરીશ્વરસ્યાજ્ઞયા ચ તસ્ય ઘોષણં મયિ સમર્પિતમ્ અભૂત્| અસ્માકં તાત ઈશ્વરઃ પરિત્રાતા પ્રભુ ર્યીશુખ્રીષ્ટશ્ચ તુભ્યમ્ અનુગ્રહં દયાં શાન્તિઞ્ચ વિતરતુ|
Ⅴ ત્વં યદ્ અસમ્પૂર્ણકાર્ય્યાણિ સમ્પૂરયે ર્મદીયાદેશાચ્ચ પ્રતિનગરં પ્રાચીનગણાન્ નિયોજયેસ્તદર્થમહં ત્વાં ક્રીત્યુપદ્વીપે સ્થાપયિત્વા ગતવાન્|
Ⅵ તસ્માદ્ યો નરો ઽનિન્દિત એકસ્યા યોષિતઃ સ્વામી વિશ્વાસિનામ્ અપચયસ્યાવાધ્યત્વસ્ય વા દોષેણાલિપ્તાનાઞ્ચ સન્તાનાનાં જનકો ભવતિ સ એવ યોગ્યઃ|
Ⅶ યતો હેતોરદ્યક્ષેણેશ્વરસ્ય ગૃહાદ્યક્ષેણેવાનિન્દનીયેન ભવિતવ્યં| તેન સ્વેચ્છાચારિણા ક્રોધિના પાનાસક્તેન પ્રહારકેણ લોભિના વા ન ભવિતવ્યં
Ⅷ કિન્ત્વતિથિસેવકેન સલ્લોકાનુરાગિણા વિનીતેન ન્યાય્યેન ધાર્મ્મિકેણ જિતેન્દ્રિયેણ ચ ભવિતવ્યં,
Ⅸ ઉપદેશે ચ વિશ્વસ્તં વાક્યં તેન ધારિતવ્યં યતઃ સ યદ્ યથાર્થેનોપદેશેન લોકાન્ વિનેતું વિઘ્નકારિણશ્ચ નિરુત્તરાન્ કર્ત્તું શક્નુયાત્ તદ્ આવશ્યકં|
Ⅹ યતસ્તે બહવો ઽવાધ્યા અનર્થકવાક્યવાદિનઃ પ્રવઞ્ચકાશ્ચ સન્તિ વિશેષતશ્છિન્નત્વચાં મધ્યે કેચિત્ તાદૃશા લોકાઃ સન્તિ|
Ⅺ તેષાઞ્ચ વાગ્રોધ આવશ્યકો યતસ્તે કુત્સિતલાભસ્યાશયાનુચિતાનિ વાક્યાનિ શિક્ષયન્તો નિખિલપરિવારાણાં સુમતિં નાશયન્તિ|
Ⅻ તેષાં સ્વદેશીય એકો ભવિષ્યદ્વાદી વચનમિદમુક્તવાન્, યથા, ક્રીતીયમાનવાઃ સર્વ્વે સદા કાપટ્યવાદિનઃ| હિંસ્રજન્તુસમાનાસ્તે ઽલસાશ્ચોદરભારતઃ||
ⅩⅢ સાક્ષ્યમેતત્ તથ્યં, અતોे હેતોસ્ત્વં તાન્ ગાઢં ભર્ત્સય તે ચ યથા વિશ્વાસે સ્વસ્થા ભવેયુ
ⅩⅣ ર્યિહૂદીયોપાખ્યાનેષુ સત્યમતભ્રષ્ટાનાં માનવાનામ્ આજ્ઞાસુ ચ મનાંસિ ન નિવેશયેયુસ્તથાદિશ|
ⅩⅤ શુચીનાં કૃતે સર્વ્વાણ્યેવ શુચીનિ ભવન્તિ કિન્તુ કલઙ્કિતાનામ્ અવિશ્વાસિનાઞ્ચ કૃતે શુચિ કિમપિ ન ભવતિ યતસ્તેષાં બુદ્ધયઃ સંવેદાશ્ચ કલઙ્કિતાઃ સન્તિ|
ⅩⅥ ઈશ્વરસ્ય જ્ઞાનં તે પ્રતિજાનન્તિ કિન્તુ કર્મ્મભિસ્તદ્ અનઙ્ગીકુર્વ્વતે યતસ્તે ગર્હિતા અનાજ્ઞાગ્રાહિણઃ સર્વ્વસત્કર્મ્મણશ્ચાયોગ્યાઃ સન્તિ|