Ⅰ apara ncha he adhipatayaH, yUyaM dAsAn prati nyAyyaM yathArtha nchAcharaNaM kurudhvaM yuShmAkamapyeko.adhipatiH svarge vidyata iti jAnIta|
Ⅱ yUyaM prArthanAyAM nityaM pravarttadhvaM dhanyavAdaM kurvvantastatra prabuddhAstiShThata cha|
Ⅲ prArthanAkAle mamApi kR^ite prArthanAM kurudhvaM,
Ⅳ phalataH khrIShTasya yannigUDhavAkyakAraNAd ahaM baddho.abhavaM tatprakAshAyeshvaro yat madarthaM vAgdvAraM kuryyAt, aha ncha yathochitaM tat prakAshayituM shaknuyAm etat prArthayadhvaM|
Ⅴ yUyaM samayaM bahumUlyaM j nAtvA bahiHsthAn lokAn prati j nAnAchAraM kurudhvaM|
Ⅵ yuShmAkam AlApaH sarvvadAnugrahasUchako lavaNena susvAdushcha bhavatu yasmai yaduttaraM dAtavyaM tad yuShmAbhiravagamyatAM|
Ⅶ mama yA dashAkti tAM tukhikanAmA prabhau priyo mama bhrAtA vishvasanIyaH parichArakaH sahadAsashcha yuShmAn j nApayiShyati|
Ⅷ sa yad yuShmAkaM dashAM jAnIyAt yuShmAkaM manAMsi sAntvayechcha tadarthamevAhaM
Ⅸ tam onIShimanAmAna ncha yuShmaddeshIyaM vishvastaM priya ncha bhrAtaraM preShitavAn tau yuShmAn atratyAM sarvvavArttAM j nApayiShyataH|
Ⅹ AriShTArkhanAmA mama sahabandI barNabbA bhAgineyo mArko yuShTanAmnA vikhyAto yIshushchaite Chinnatvacho bhrAtaro yuShmAn namaskAraM j nApayanti, teShAM madhye mArkamadhi yUyaM pUrvvam Aj nApitAH sa yadi yuShmatsamIpam upatiShThet tarhi yuShmAbhi rgR^ihyatAM|
Ⅺ kevalameta IshvararAjye mama sAntvanAjanakAH sahakAriNo.abhavan|
Ⅻ khrIShTasya dAso yo yuShmaddeshIya ipaphrAH sa yuShmAn namaskAraM j nApayati yUya ncheshvarasya sarvvasmin mano.abhilAShe yat siddhAH pUrNAshcha bhaveta tadarthaM sa nityaM prArthanayA yuShmAkaM kR^ite yatate|
ⅩⅢ yuShmAkaM lAyadikeyAsthitAnAM hiyarApalisthitAnA ncha bhrAtR^iNAM hitAya so.atIva cheShTata ityasmin ahaM tasya sAkShI bhavAmi|
ⅩⅣ lUkanAmA priyashchikitsako dImAshcha yuShmabhyaM namaskurvvAte|
ⅩⅤ yUyaM lAyadikeyAsthAn bhrAtR^in numphAM tadgR^ihasthitAM samiti ncha mama namaskAraM j nApayata|
ⅩⅥ aparaM yuShmatsannidhau patrasyAsya pAThe kR^ite lAyadikeyAsthasamitAvapi tasya pATho yathA bhavet lAyadikeyA ncha yat patraM mayA prahitaM tad yathA yuShmAbhirapi paThyeta tathA cheShTadhvaM|
ⅩⅦ aparam ArkhippaM vadata prabho ryat paricharyyApadaM tvayAprApi tatsAdhanAya sAvadhAno bhava|
ⅩⅧ ahaM paulaH svahastAkShareNa yuShmAn namaskAraM j nApayAmi yUyaM mama bandhanaM smarata| yuShmAn pratyanugraho bhUyAt| Amena|