Ⅰ ato yUyaM priyabAlakA iveshvarasyAnukAriNo bhavata,
Ⅱ khrIShTa iva premAchAraM kuruta cha, yataH so.asmAsu prema kR^itavAn asmAkaM vinimayena chAtmanivedanaM kR^itvA grAhyasugandhArthakam upahAraM bali ncheshvarAcha dattavAn|
Ⅲ kintu veshyAgamanaM sarvvavidhAshauchakriyA lobhashchaiteShAm uchchAraNamapi yuShmAkaM madhye na bhavatu, etadeva pavitralokAnAm uchitaM|
Ⅳ aparaM kutsitAlApaH pralApaH shleShoktishcha na bhavatu yata etAnyanuchitAni kintvIshvarasya dhanyavAdo bhavatu|
Ⅴ veshyAgAmyashauchAchArI devapUjaka iva gaNyo lobhI chaiteShAM koShi khrIShTasya rAjye.arthata Ishvarasya rAjye kamapyadhikAraM na prApsyatIti yuShmAbhiH samyak j nAyatAM|
Ⅵ anarthakavAkyena ko.api yuShmAn na va nchayatu yatastAdR^igAchArahetoranAj nAgrAhiShu lokeShvIshvarasya kopo varttate|
Ⅶ tasmAd yUyaM taiH sahabhAgino na bhavata|
Ⅷ pUrvvaM yUyam andhakArasvarUpA AdhvaM kintvidAnIM prabhunA dIptisvarUpA bhavatha tasmAd dIpteH santAnA iva samAcharata|
Ⅸ dIpte ryat phalaM tat sarvvavidhahitaiShitAyAM dharmme satyAlApe cha prakAshate|
Ⅹ prabhave yad rochate tat parIkShadhvaM|
Ⅺ yUyaM timirasya viphalakarmmaNAm aMshino na bhUtvA teShAM doShitvaM prakAshayata|
Ⅻ yataste lokA rahami yad yad Acharanti taduchchAraNam api lajjAjanakaM|
ⅩⅢ yato dIptyA yad yat prakAshyate tat tayA chakAsyate yachcha chakAsti tad dIptisvarUpaM bhavati|
ⅩⅣ etatkAraNAd uktam Aste, "he nidrita prabudhyasva mR^itebhyashchotthitiM kuru| tatkR^ite sUryyavat khrIShTaH svayaM tvAM dyotayiShyati|"
ⅩⅤ ataH sAvadhAnA bhavata, aj nAnA iva mAcharata kintu j nAnina iva satarkam Acharata|
ⅩⅥ samayaM bahumUlyaM gaNayadhvaM yataH kAlA abhadrAH|
ⅩⅦ tasmAd yUyam aj nAnA na bhavata kintu prabhorabhimataM kiM tadavagatA bhavata|
ⅩⅧ sarvvanAshajanakena surApAnena mattA mA bhavata kintvAtmanA pUryyadhvaM|
ⅩⅨ aparaM gItai rgAnaiH pAramArthikakIrttanaishcha parasparam Alapanto manasA sArddhaM prabhum uddishya gAyata vAdayata cha|
ⅩⅩ sarvvadA sarvvaviShaye.asmatprabho yIshoH khrIShTasya nAmnA tAtam IshvaraM dhanyaM vadata|
ⅩⅪ yUyam IshvarAd bhItAH santa anye.apareShAM vashIbhUtA bhavata|
ⅩⅫ he yoShitaH, yUyaM yathA prabhostathA svasvasvAmino vasha NgatA bhavata|
ⅩⅩⅢ yataH khrIShTo yadvat samite rmUrddhA sharIrasya trAtA cha bhavati tadvat svAmI yoShito mUrddhA|
ⅩⅩⅣ ataH samiti ryadvat khrIShTasya vashIbhUtA tadvad yoShidbhirapi svasvasvAmino vashatA svIkarttavyA|
ⅩⅩⅤ apara ncha he puruShAH, yUyaM khrIShTa iva svasvayoShitsu prIyadhvaM|
ⅩⅩⅥ sa khrIShTo.api samitau prItavAn tasyAH kR^ite cha svaprANAn tyaktavAn yataH sa vAkye jalamajjanena tAM pariShkR^itya pAvayitum
ⅩⅩⅦ aparaM tilakavalyAdivihInAM pavitrAM niShkala NkA ncha tAM samitiM tejasvinIM kR^itvA svahaste samarpayitu nchAbhilaShitavAn|
ⅩⅩⅧ tasmAt svatanuvat svayoShiti premakaraNaM puruShasyochitaM, yena svayoShiti prema kriyate tenAtmaprema kriyate|
ⅩⅩⅨ ko.api kadApi na svakIyAM tanum R^itIyitavAn kintu sarvve tAM vibhrati puShNanti cha| khrIShTo.api samitiM prati tadeva karoti,
ⅩⅩⅩ yato vayaM tasya sharIrasyA NgAni mAMsAsthIni cha bhavAmaH|
ⅩⅩⅪ etadarthaM mAnavaH svamAtApitaroै parityajya svabhAryyAyAm AsaMkShyati tau dvau janAvekA Ngau bhaviShyataH|
ⅩⅩⅫ etannigUDhavAkyaM gurutaraM mayA cha khrIShTasamitI adhi tad uchyate|
ⅩⅩⅩⅢ ataeva yuShmAkam ekaiko jana Atmavat svayoShiti prIyatAM bhAryyApi svAminaM samAdarttuM yatatAM|