lUkalikhitaH susaMvAdaH
Ⅰ prathamato ye sAkShiNo vAkyaprachArakAshchAsan te.asmAkaM madhye yadyat sapramANaM vAkyamarpayanti sma
Ⅱ tadanusArato.anyepi bahavastadvR^ittAntaM rachayituM pravR^ittAH
Ⅲ ataeva he mahAmahimathiyaphil tvaM yA yAH kathA ashikShyathAstAsAM dR^iDhapramANAni yathA prApnoShi
Ⅳ tadarthaM prathamamArabhya tAni sarvvANi j nAtvAhamapi anukramAt sarvvavR^ittAntAn tubhyaM lekhituM matimakArSham
Ⅴ yihUdAdeshIyaherodnAmake rAjatvaM kurvvati abIyayAjakasya paryyAyAdhikArI sikhariyanAmaka eko yAjako hAroNavaMshodbhavA ilIshevAkhyA
Ⅵ tasya jAyA dvAvimau nirdoShau prabhoH sarvvAj nA vyavasthAshcha saMmanya IshvaradR^iShTau dhArmmikAvAstAm
Ⅶ tayoH santAna ekopi nAsIt, yata ilIshevA bandhyA tau dvAveva vR^iddhAvabhavatAm
Ⅷ yadA svaparyyAnukrameNa sikhariya IshvAsya samakShaM yAjakIyaM karmma karoti
Ⅸ tadA yaj nasya dinaparipAyyA parameshvarasya mandire praveshakAle dhUpajvAlanaM karmma tasya karaNIyamAsIt
Ⅹ taddhUpajvAlanakAle lokanivahe prArthanAM kartuM bahistiShThati
Ⅺ sati sikhariyo yasyAM vedyAM dhUpaM jvAlayati taddakShiNapArshve parameshvarasya dUta eka upasthito darshanaM dadau
Ⅻ taM dR^iShTvA sikhariya udvivije shasha Nke cha
ⅩⅢ tadA sa dUtastaM babhAShe he sikhariya mA bhaistava prArthanA grAhyA jAtA tava bhAryyA ilIshevA putraM prasoShyate tasya nAma yoेhan iti kariShyasi
ⅩⅣ ki ncha tvaM sAnandaH saharShashcha bhaviShyasi tasya janmani bahava AnandiShyanti cha
ⅩⅤ yato hetoH sa parameshvarasya gochare mahAn bhaviShyati tathA drAkShArasaM surAM vA kimapi na pAsyati, aparaM janmArabhya pavitreNAtmanA paripUrNaH
ⅩⅥ san isrAyelvaMshIyAn anekAn prabhoH parameshvarasya mArgamAneShyati
ⅩⅦ santAnAn prati pitR^iNAM manAMsi dharmmaj nAnaM pratyanAj nAgrAhiNashcha parAvarttayituM, prabhoH parameshvarasya sevArtham ekAM sajjitajAtiM vidhAtu ncha sa eliyarUpAtmashaktiprAptastasyAgre gamiShyati
ⅩⅧ tadA sikhariyo dUtamavAdIt kathametad vetsyAmi? yatohaM vR^iddho mama bhAryyA cha vR^iddhA
ⅩⅨ tato dUtaH pratyuvAcha pashyeshvarasya sAkShAdvarttI jibrAyelnAmA dUtohaM tvayA saha kathAM gadituM tubhyamimAM shubhavArttAM dAtu ncha preShitaH
ⅩⅩ kintu madIyaM vAkyaM kAle phaliShyati tat tvayA na pratItam ataH kAraNAd yAvadeva tAni na setsyanti tAvat tvaM vaktuMmashakto mUko bhava
ⅩⅪ tadAnIM ye ye lokAH sikhariyamapaikShanta te madhyemandiraM tasya bahuvilambAd AshcharyyaM menire
ⅩⅫ sa bahirAgato yadA kimapi vAkyaM vaktumashaktaH sa NketaM kR^itvA niHshabdastasyau tadA madhyemandiraM kasyachid darshanaM tena prAptam iti sarvve bubudhire
ⅩⅩⅢ anantaraM tasya sevanaparyyAye sampUrNe sati sa nijagehaM jagAma
ⅩⅩⅣ katipayadineShu gateShu tasya bhAryyA ilIshevA garbbhavatI babhUva
ⅩⅩⅤ pashchAt sA pa nchamAsAn saMgopyAkathayat lokAnAM samakShaM mamApamAnaM khaNDayituM parameshvaro mayi dR^iShTiM pAtayitvA karmmedR^ishaM kR^itavAn
ⅩⅩⅥ apara ncha tasyA garbbhasya ShaShThe mAse jAte gAlIlpradeshIyanAsaratpure
ⅩⅩⅦ dAyUdo vaMshIyAya yUShaphnAmne puruShAya yA mariyamnAmakumArI vAgdattAsIt tasyAH samIpaM jibrAyel dUta IshvareNa prahitaH
ⅩⅩⅧ sa gatvA jagAda he IshvarAnugR^ihItakanye tava shubhaM bhUyAt prabhuH parameshvarastava sahAyosti nArINAM madhye tvameva dhanyA
ⅩⅩⅨ tadAnIM sA taM dR^iShTvA tasya vAkyata udvijya kIdR^ishaM bhAShaNamidam iti manasA chintayAmAsa
ⅩⅩⅩ tato dUto.avadat he mariyam bhayaM mAkArShIH, tvayi parameshvarasyAnugrahosti
ⅩⅩⅪ pashya tvaM garbbhaM dhR^itvA putraM prasoShyase tasya nAma yIshuriti kariShyasi
ⅩⅩⅫ sa mahAn bhaviShyati tathA sarvvebhyaH shreShThasya putra iti khyAsyati; aparaM prabhuH parameshvarastasya piturdAyUdaH siMhAsanaM tasmai dAsyati;
ⅩⅩⅩⅢ tathA sa yAkUbo vaMshopari sarvvadA rAjatvaM kariShyati, tasya rAjatvasyAnto na bhaviShyati
ⅩⅩⅩⅣ tadA mariyam taM dUtaM babhAShe nAhaM puruShasa NgaM karomi tarhi kathametat sambhaviShyati?
ⅩⅩⅩⅤ tato dUto.akathayat pavitra AtmA tvAmAshrAyiShyati tathA sarvvashreShThasya shaktistavopari ChAyAM kariShyati tato hetostava garbbhAd yaH pavitrabAlako janiShyate sa Ishvaraputra iti khyAtiM prApsyati
ⅩⅩⅩⅥ apara ncha pashya tava j nAtirilIshevA yAM sarvve bandhyAmavadan idAnIM sA vArddhakye santAnamekaM garbbhe.adhArayat tasya ShaShThamAsobhUt
ⅩⅩⅩⅦ kimapi karmma nAsAdhyam Ishvarasya
ⅩⅩⅩⅧ tadA mariyam jagAda, pashya prabherahaM dAsI mahyaM tava vAkyAnusAreNa sarvvametad ghaTatAm; ananataraM dUtastasyAH samIpAt pratasthe
ⅩⅩⅩⅨ atha katipayadinAt paraM mariyam tasmAt parvvatamayapradeshIyayihUdAyA nagaramekaM shIghraM gatvA
ⅩⅬ sikhariyayAjakasya gR^ihaM pravishya tasya jAyAm ilIshevAM sambodhyAvadat
ⅩⅬⅠ tato mariyamaH sambodhanavAkye ilIshevAyAH karNayoH praviShTamAtre sati tasyA garbbhasthabAlako nanartta
ⅩⅬⅡ prochchairgaditumArebhe, yoShitAM madhye tvameva dhanyA, tava garbbhasthaH shishushcha dhanyaH
ⅩⅬⅢ tvaM prabhormAtA, mama niveshane tvayA charaNAvarpitau, mamAdya saubhAgyametat
ⅩⅬⅣ pashya tava vAkye mama karNayoH praviShTamAtre sati mamodarasthaH shishurAnandAn nanartta
ⅩⅬⅤ yA strI vyashvasIt sA dhanyA, yato hetostAM prati parameshvaroktaM vAkyaM sarvvaM siddhaM bhaviShyati
ⅩⅬⅥ tadAnIM mariyam jagAda
ⅩⅬⅦ mamAtmA tArakeshe cha samullAsaM pragachChati
ⅩⅬⅧ akarot sa prabhu rduShTiM svadAsyA durgatiM prati
ⅩⅬⅨ yaH sarvvashaktimAn yasya nAmApi cha pavitrakaM
Ⅼ ye bibhyati janAstasmAt teShAM santAnapaMktiShu
ⅬⅠ svabAhubalatastena prAkAshyata parAkramaH
ⅬⅡ siMhAsanagatAllokAn balinashchAvarohya saH
ⅬⅢ kShudhitAn mAnavAn dravyairuttamaiH paritarpya saH
ⅬⅣ ibrAhImi cha tadvaMshe yA dayAsti sadaiva tAM
ⅬⅤ isrAyelsevakastena tathopakriyate svayaM
ⅬⅥ anantaraM mariyam prAyeNa mAsatrayam ilIshevayA sahoShitvA vyAghuyya nijaniveshanaM yayau
ⅬⅦ tadanantaram ilIshevAyAH prasavakAla upasthite sati sA putraM prAsoShTa
ⅬⅧ tataH parameshvarastasyAM mahAnugrahaM kR^itavAn etat shrutvA samIpavAsinaH kuTumbAshchAgatya tayA saha mumudire
ⅬⅨ tathAShTame dine te bAlakasya tvachaM Chettum etya tasya pitR^inAmAnurUpaM tannAma sikhariya iti karttumIShuH
ⅬⅩ kintu tasya mAtAkathayat tanna, nAmAsya yohan iti karttavyam
ⅬⅪ tadA te vyAharan tava vaMshamadhye nAmedR^ishaM kasyApi nAsti
ⅬⅫ tataH paraM tasya pitaraM sikhariyaM prati sa Nketya paprachChuH shishoH kiM nAma kAriShyate?
ⅬⅩⅢ tataH sa phalakamekaM yAchitvA lilekha tasya nAma yohan bhaviShyati
ⅬⅩⅣ tatkShaNaM sikhariyasya jihvAjADye.apagate sa mukhaM vyAdAya spaShTavarNamuchchAryya Ishvarasya guNAnuvAdaM chakAra
ⅬⅩⅤ tasmAchchaturdiksthAH samIpavAsilokA bhItA evametAH sarvvAH kathA yihUdAyAH parvvatamayapradeshasya sarvvatra prachAritAH
ⅬⅩⅥ tasmAt shrotAro manaHsu sthApayitvA kathayAmbabhUvuH kIdR^ishoyaM bAlo bhaviShyati? atha parameshvarastasya sahAyobhUt
ⅬⅩⅦ tadA yohanaH pitA sikhariyaH pavitreNAtmanA paripUrNaH san etAdR^ishaM bhaviShyadvAkyaM kathayAmAsa
ⅬⅩⅧ isrAyelaH prabhu ryastu sa dhanyaH parameshvaraH
ⅬⅩⅨ vipakShajanahastebhyo yathA mochyAmahe vayaM
ⅬⅩⅩ sevAmahai tamevaikam etatkAraNameva cha
ⅬⅩⅪ kR^ipayA puruShAn pUrvvAn nikaShArthAttu naH pituH
ⅬⅩⅫ tameva saphalaM karttaM tathA shatrugaNasya cha
ⅬⅩⅩⅢ sR^iShTeH prathamataH svIyaiH pavitrai rbhAvivAdibhiH
ⅬⅩⅩⅣ yathoktavAn tathA svasya dAyUdaH sevakasya tu
ⅬⅩⅩⅤ vaMshe trAtAramekaM sa samutpAditavAn svayam
ⅬⅩⅩⅥ ato he bAlaka tvantu sarvvebhyaH shreShTha eva yaH
ⅬⅩⅩⅦ upaviShTAstu tAneva prakAshayitumeva hi
ⅬⅩⅩⅧ UrdvvAt sUryyamudAyyaivAsmabhyaM prAdAttu darshanaM
ⅬⅩⅩⅨ paritrANasya tebhyo hi j nAnavishrANanAya cha
ⅬⅩⅩⅩ atha bAlakaH sharIreNa buddhyA cha varddhitumArebhe; apara ncha sa isrAyelo vaMshIyalokAnAM samIpe yAvanna prakaTIbhUtastAstAvat prAntare nyavasat