ⅩⅩⅣ
Ⅰ atha saptAhaprathamadine.atipratyUShe tA yoShitaH sampAditaM sugandhidravyaM gR^ihItvA tadanyAbhiH kiyatIbhiH strIbhiH saha shmashAnaM yayuH|
Ⅱ kintu shmashAnadvArAt pAShANamapasAritaM dR^iShTvA
Ⅲ tAH pravishya prabho rdehamaprApya
Ⅳ vyAkulA bhavanti etarhi tejomayavastrAnvitau dvau puruShau tAsAM samIpe samupasthitau
Ⅴ tasmAttAH sha NkAyuktA bhUmAvadhomukhyasyasthuH| tadA tau tA Uchatu rmR^itAnAM madhye jIvantaM kuto mR^igayatha?
Ⅵ sotra nAsti sa udasthAt|
Ⅶ pApinAM kareShu samarpitena krushe hatena cha manuShyaputreNa tR^itIyadivase shmashAnAdutthAtavyam iti kathAM sa galIli tiShThan yuShmabhyaM kathitavAn tAM smarata|
Ⅷ tadA tasya sA kathA tAsAM manaHsu jAtA|
Ⅸ anantaraM shmashAnAd gatvA tA ekAdashashiShyAdibhyaH sarvvebhyastAM vArttAM kathayAmAsuH|
Ⅹ magdalInImariyam, yohanA, yAkUbo mAtA mariyam tadanyAH sa Nginyo yoShitashcha preritebhya etAH sarvvA vArttAH kathayAmAsuH
Ⅺ kintu tAsAM kathAm anarthakAkhyAnamAtraM buddhvA kopi na pratyait|
Ⅻ tadA pitara utthAya shmashAnAntikaM dadhAva, tatra cha prahvo bhUtvA pArshvaikasthApitaM kevalaM vastraM dadarsha; tasmAdAshcharyyaM manyamAno yadaghaTata tanmanasi vichArayan pratasthe|
ⅩⅢ tasminneva dine dvau shiyyau yirUshAlamashchatuShkroshAntaritam immAyugrAmaM gachChantau
ⅩⅣ tAsAM ghaTanAnAM kathAmakathayatAM
ⅩⅤ tayorAlApavichArayoH kAle yIshurAgatya tAbhyAM saha jagAma
ⅩⅥ kintu yathA tau taM na parichinutastadarthaM tayo rdR^iShTiH saMruddhA|
ⅩⅦ sa tau pR^iShTavAn yuvAM viShaNNau kiM vichArayantau gachChathaH?
ⅩⅧ tatastayoH kliyapAnAmA pratyuvAcha yirUshAlamapure.adhunA yAnyaghaTanta tvaM kevalavideshI kiM tadvR^ittAntaM na jAnAsi?
ⅩⅨ sa paprachCha kA ghaTanAH? tadA tau vaktumArebhAte yIshunAmA yo nAsaratIyo bhaviShyadvAdI Ishvarasya mAnuShANA ncha sAkShAt vAkye karmmaNi cha shaktimAnAsIt
ⅩⅩ tam asmAkaM pradhAnayAjakA vichArakAshcha kenApi prakAreNa krushe viddhvA tasya prANAnanAshayan tadIyA ghaTanAH;
ⅩⅪ kintu ya isrAyelIyalokAn uddhArayiShyati sa evAyam ityAshAsmAbhiH kR^itA|tadyathA tathAstu tasyA ghaTanAyA adya dinatrayaM gataM|
ⅩⅫ adhikantvasmAkaM sa NginInAM kiyatstrINAM mukhebhyo.asambhavavAkyamidaM shrutaM;
ⅩⅩⅢ tAH pratyUShe shmashAnaM gatvA tatra tasya deham aprApya vyAghuTyetvA proktavatyaH svargIsadUtau dR^iShTAvasmAbhistau chAvAdiShTAM sa jIvitavAn|
ⅩⅩⅣ tatosmAkaM kaishchit shmashAnamagamyata te.api strINAM vAkyAnurUpaM dR^iShTavantaH kintu taM nApashyan|
ⅩⅩⅤ tadA sa tAvuvAcha, he abodhau he bhaviShyadvAdibhiruktavAkyaM pratyetuM vilambamAnau;
ⅩⅩⅥ etatsarvvaduHkhaM bhuktvA svabhUtiprAptiH kiM khrIShTasya na nyAyyA?
ⅩⅩⅦ tataH sa mUsAgranthamArabhya sarvvabhaviShyadvAdinAM sarvvashAstre svasmin likhitAkhyAnAbhiprAyaM bodhayAmAsa|
ⅩⅩⅧ atha gamyagrAmAbhyarNaM prApya tenAgre gamanalakShaNe darshite
ⅩⅩⅨ tau sAdhayitvAvadatAM sahAvAbhyAM tiShTha dine gate sati rAtrirabhUt; tataH sa tAbhyAM sArddhaM sthAtuM gR^ihaM yayau|
ⅩⅩⅩ pashchAdbhojanopaveshakAle sa pUpaM gR^ihItvA IshvaraguNAn jagAda ta ncha bhaMktvA tAbhyAM dadau|
ⅩⅩⅪ tadA tayo rdR^iShTau prasannAyAM taM pratyabhij natuH kintu sa tayoH sAkShAdantardadhe|
ⅩⅩⅫ tatastau mithobhidhAtum Arabdhavantau gamanakAle yadA kathAmakathayat shAstrArtha nchabodhayat tadAvayo rbuddhiH kiM na prAjvalat?
ⅩⅩⅩⅢ tau tatkShaNAdutthAya yirUshAlamapuraM pratyAyayatuH, tatsthAne shiShyANAm ekAdashAnAM sa NginA ncha darshanaM jAtaM|
ⅩⅩⅩⅣ te prochuH prabhurudatiShThad iti satyaM shimone darshanamadAchcha|
ⅩⅩⅩⅤ tataH pathaH sarvvaghaTanAyAH pUpabha njanena tatparichayasya cha sarvvavR^ittAntaM tau vaktumArebhAte|
ⅩⅩⅩⅥ itthaM te parasparaM vadanti tatkAle yIshuH svayaM teShAM madhya protthaya yuShmAkaM kalyANaM bhUyAd ityuvAcha,
ⅩⅩⅩⅦ kintu bhUtaM pashyAma ityanumAya te samudvivijire treShushcha|
ⅩⅩⅩⅧ sa uvAcha, kuto duHkhitA bhavatha? yuShmAkaM manaHsu sandeha udeti cha kutaH?
ⅩⅩⅩⅨ eShohaM, mama karau pashyata varaM spR^iShTvA pashyata, mama yAdR^ishAni pashyatha tAdR^ishAni bhUtasya mAMsAsthIni na santi|
ⅩⅬ ityuktvA sa hastapAdAn darshayAmAsa|
ⅩⅬⅠ te.asambhavaM j nAtvA sAnandA na pratyayan| tataH sa tAn paprachCha, atra yuShmAkaM samIpe khAdyaM ki nchidasti?
ⅩⅬⅡ tataste kiyaddagdhamatsyaM madhu cha daduH
ⅩⅬⅢ sa tadAdAya teShAM sAkShAd bubhuje
ⅩⅬⅣ kathayAmAsa cha mUsAvyavasthAyAM bhaviShyadvAdinAM grantheShu gItapustake cha mayi yAni sarvvANi vachanAni likhitAni tadanurUpANi ghaTiShyante yuShmAbhiH sArddhaM sthitvAhaM yadetadvAkyam avadaM tadidAnIM pratyakShamabhUt|
ⅩⅬⅤ atha tebhyaH shAstrabodhAdhikAraM datvAvadat,
ⅩⅬⅥ khrIShTenetthaM mR^itiyAtanA bhoktavyA tR^itIyadine cha shmashAnAdutthAtavya ncheti lipirasti;
ⅩⅬⅦ tannAmnA yirUshAlamamArabhya sarvvadeshe manaHparAvarttanasya pApamochanasya cha susaMvAdaH prachArayitavyaH,
ⅩⅬⅧ eShu sarvveShu yUyaM sAkShiNaH|
ⅩⅬⅨ apara ncha pashyata pitrA yat pratij nAtaM tat preShayiShyAmi, ataeva yAvatkAlaM yUyaM svargIyAM shaktiM na prApsyatha tAvatkAlaM yirUshAlamnagare tiShThata|
Ⅼ atha sa tAn baithanIyAparyyantaM nItvA hastAvuttolya AshiSha vaktumArebhe
ⅬⅠ AshiShaM vadanneva cha tebhyaH pR^ithag bhUtvA svargAya nIto.abhavat|
ⅬⅡ tadA te taM bhajamAnA mahAnandena yirUshAlamaM pratyAjagmuH|
ⅬⅢ tato nirantaraM mandire tiShThanta Ishvarasya prashaMsAM dhanyavAda ncha karttam Arebhire| iti||