mArkalikhitaH susaMvAdaH
Ⅰ Ishvaraputrasya yIshukhrIShTasya susaMvAdArambhaH
Ⅱ bhaviShyadvAdinAM grantheShu lipiritthamAste, pashya svakIyadUtantu tavAgre preShayAmyaham
Ⅲ "parameshasya panthAnaM pariShkuruta sarvvataH
Ⅳ saeva yohan prAntare majjitavAn tathA pApamArjananimittaM manovyAvarttakamajjanasya kathA ncha prachAritavAn
Ⅴ tato yihUdAdeshayirUshAlamnagaranivAsinaH sarvve lokA bahi rbhUtvA tasya samIpamAgatya svAni svAni pApAnya NgIkR^itya yarddananadyAM tena majjitA babhUvuH
Ⅵ asya yohanaH paridheyAni kramelakalomajAni, tasya kaTibandhanaM charmmajAtam, tasya bhakShyANi cha shUkakITA vanyamadhUni chAsan
Ⅶ sa prachArayan kathayA nchakre, ahaM namrIbhUya yasya pAdukAbandhanaM mochayitumapi na yogyosmi, tAdR^isho matto gurutara ekaH puruSho matpashchAdAgachChati
Ⅷ ahaM yuShmAn jale majjitavAn kintu sa pavitra AtmAni saMmajjayiShyati
Ⅸ apara ncha tasminneva kAle gAlIlpradeshasya nAsaradgrAmAd yIshurAgatya yohanA yarddananadyAM majjito.abhUt
Ⅹ sa jalAdutthitamAtro meghadvAraM muktaM kapotavat svasyopari avarohantamAtmAna ncha dR^iShTavAn
Ⅺ tvaM mama priyaH putrastvayyeva mamamahAsantoSha iyamAkAshIyA vANI babhUva
Ⅻ tasmin kAle AtmA taM prAntaramadhyaM ninAya
ⅩⅢ atha sa chatvAriMshaddinAni tasmin sthAne vanyapashubhiH saha tiShThan shaitAnA parIkShitaH; pashchAt svargIyadUtAstaM siShevire
ⅩⅣ anantaraM yohani bandhanAlaye baddhe sati yIshu rgAlIlpradeshamAgatya IshvararAjyasya susaMvAdaM prachArayan kathayAmAsa,
ⅩⅤ kAlaH sampUrNa IshvararAjya ncha samIpamAgataM; atoheto ryUyaM manAMsi vyAvarttayadhvaM susaMvAde cha vishvAsita
ⅩⅥ tadanantaraM sa gAlIlIyasamudrasya tIre gachChan shimon tasya bhrAtA andriyanAmA cha imau dvau janau matsyadhAriNau sAgaramadhye jAlaM prakShipantau dR^iShTvA tAvavadat,
ⅩⅦ yuvAM mama pashchAdAgachChataM, yuvAmahaM manuShyadhAriNau kariShyAmi
ⅩⅧ tatastau tatkShaNameva jAlAni parityajya tasya pashchAt jagmatuH
ⅩⅨ tataH paraM tatsthAnAt ki nchid dUraM gatvA sa sivadIputrayAkUb tadbhrAtR^iyohan cha imau naukAyAM jAlAnAM jIrNamuddhArayantau dR^iShTvA tAvAhUyat
ⅩⅩ tatastau naukAyAM vetanabhugbhiH sahitaM svapitaraM vihAya tatpashchAdIyatuH
ⅩⅪ tataH paraM kapharnAhUmnAmakaM nagaramupasthAya sa vishrAmadivase bhajanagrahaM pravishya samupadidesha
ⅩⅫ tasyopadeshAllokA AshcharyyaM menire yataH sodhyApakAiva nopadishan prabhAvavAniva propadidesha
ⅩⅩⅢ apara ncha tasmin bhajanagR^ihe apavitrabhUtena grasta eko mAnuSha AsIt
ⅩⅩⅣ bho nAsaratIya yIsho tvamasmAn tyaja, tvayA sahAsmAkaM kaH sambandhaH? tvaM kimasmAn nAshayituM samAgataH? tvamIshvarasya pavitraloka ityahaM jAnAmi
ⅩⅩⅤ tadA yIshustaM tarjayitvA jagAda tUShNIM bhava ito bahirbhava cha
ⅩⅩⅥ tataH so.apavitrabhUtastaM sampIDya atyuchaishchItkR^itya nirjagAma
ⅩⅩⅦ tenaiva sarvve chamatkR^itya parasparaM kathayA nchakrire, aho kimidaM? kIdR^isho.ayaM navya upadeshaH? anena prabhAvenApavitrabhUteShvAj nApiteShu te tadAj nAnuvarttino bhavanti
ⅩⅩⅧ tadA tasya yasho gAlIlashchaturdiksthasarvvadeshAn vyApnot
ⅩⅩⅨ apara ncha te bhajanagR^ihAd bahi rbhUtvA yAkUbyohanbhyAM saha shimona Andriyasya cha niveshanaM pravivishuH
ⅩⅩⅩ tadA pitarasya shvashrUrjvarapIDitA shayyAyAmAsta iti te taM jhaTiti vij nApayA nchakruH
ⅩⅩⅪ tataH sa Agatya tasyA hastaM dhR^itvA tAmudasthApayat; tadaiva tAM jvaro.atyAkShIt tataH paraM sA tAn siSheve
ⅩⅩⅫ athAstaM gate ravau sandhyAkAle sati lokAstatsamIpaM sarvvAn rogiNo bhUtadhR^itAMshcha samAninyuH
ⅩⅩⅩⅢ sarvve nAgarikA lokA dvAri saMmilitAshcha
ⅩⅩⅩⅣ tataH sa nAnAvidharogiNo bahUn manujAnarogiNashchakAra tathA bahUn bhUtAn tyAjayA nchakAra tAn bhUtAn kimapi vAkyaM vaktuM niShiShedha cha yatohetoste tamajAnan
ⅩⅩⅩⅤ apara ncha so.atipratyUShe vastutastu rAtrisheShe samutthAya bahirbhUya nirjanaM sthAnaM gatvA tatra prArthayA nchakre
ⅩⅩⅩⅥ anantaraM shimon tatsa Nginashcha tasya pashchAd gatavantaH
ⅩⅩⅩⅦ taduddeshaM prApya tamavadan sarvve lokAstvAM mR^igayante
ⅩⅩⅩⅧ tadA so.akathayat AgachChata vayaM samIpasthAni nagarANi yAmaH, yato.ahaM tatra kathAM prachArayituM bahirAgamam
ⅩⅩⅩⅨ atha sa teShAM gAlIlpradeshasya sarvveShu bhajanagR^iheShu kathAH prachArayA nchakre bhUtAnatyAjaya ncha
ⅩⅬ anantaramekaH kuShThI samAgatya tatsammukhe jAnupAtaM vinaya ncha kR^itvA kathitavAn yadi bhavAn ichChati tarhi mAM pariShkarttuM shaknoti
ⅩⅬⅠ tataH kR^ipAlu ryIshuH karau prasAryya taM spaShTvA kathayAmAsa
ⅩⅬⅡ mamechChA vidyate tvaM pariShkR^ito bhava
ⅩⅬⅢ tadA sa taM visR^ijan gADhamAdishya jagAda
ⅩⅬⅣ sAvadhAno bhava kathAmimAM kamapi mA vada; svAtmAnaM yAjakaM darshaya, lokebhyaH svapariShkR^iteH pramANadAnAya mUsAnirNItaM yaddAnaM tadutsR^ijasva cha
ⅩⅬⅤ kintu sa gatvA tat karmma itthaM vistAryya prachArayituM prArebhe tenaiva yIshuH punaH saprakAshaM nagaraM praveShTuM nAshaknot tatohetorbahiH kAnanasthAne tasyau; tathApi chaturddigbhyo lokAstasya samIpamAyayuH