ⅩⅤ
Ⅰ atha prabhAte sati pradhAnayAjakAH prA ncha upAdhyAyAH sarvve mantriNashcha sabhAM kR^itvA yIshuृM bandhayitva pIlAtAkhyasya deshAdhipateH savidhaM nItvA samarpayAmAsuH|
Ⅱ tadA pIlAtastaM pR^iShTavAn tvaM kiM yihUdIyalokAnAM rAjA? tataH sa pratyuktavAn satyaM vadasi|
Ⅲ aparaM pradhAnayAjakAstasya bahuShu vAkyeShu doShamAropayA nchakruH kintu sa kimapi na pratyuvAcha|
Ⅳ tadAnIM pIlAtastaM punaH paprachCha tvaM kiM nottarayasi? pashyaite tvadviruddhaM katiShu sAdhyeShu sAkShaM dadati|
Ⅴ kantu yIshustadApi nottaraM dadau tataH pIlAta AshcharyyaM jagAma|
Ⅵ apara ncha kArAbaddhe kastiMshchit jane tanmahotsavakAle lokai ryAchite deshAdhipatistaM mochayati|
Ⅶ ye cha pUrvvamupaplavamakArShurupaplave vadhamapi kR^itavantasteShAM madhye tadAnoM barabbAnAmaka eko baddha AsIt|
Ⅷ ato hetoH pUrvvAparIyAM rItikathAM kathayitvA lokA uchchairuvantaH pIlAtasya samakShaM nivedayAmAsuH|
Ⅸ tadA pIlAtastAnAchakhyau tarhi kiM yihUdIyAnAM rAjAnaM mochayiShyAmi? yuShmAbhiH kimiShyate?
Ⅹ yataH pradhAnayAjakA IrShyAta eva yIshuM samArpayanniti sa viveda|
Ⅺ kintu yathA barabbAM mochayati tathA prArthayituM pradhAnayAjakA lokAn pravarttayAmAsuH|
Ⅻ atha pIlAtaH punaH pR^iShTavAn tarhi yaM yihUdIyAnAM rAjeti vadatha tasya kiM kariShyAmi yuShmAbhiH kimiShyate?
ⅩⅢ tadA te punarapi prochchaiH prochustaM krushe vedhaya|
ⅩⅣ tasmAt pIlAtaH kathitavAn kutaH? sa kiM kukarmma kR^itavAn? kintu te punashcha ruvanto vyAjahrustaM krushe vedhaya|
ⅩⅤ tadA pIlAtaH sarvvAllokAn toShayitumichChan barabbAM mochayitvA yIshuM kashAbhiH prahR^itya krushe veddhuM taM samarpayAmbabhUva|
ⅩⅥ anantaraM sainyagaNo.aTTAlikAm arthAd adhipate rgR^ihaM yIshuM nItvA senAnivahaM samAhuyat|
ⅩⅦ pashchAt te taM dhUmalavarNavastraM paridhApya kaNTakamukuTaM rachayitvA shirasi samAropya
ⅩⅧ he yihUdIyAnAM rAjan namaskAra ityuktvA taM namaskarttAmArebhire|
ⅩⅨ tasyottamA Nge vetrAghAtaM chakrustadgAtre niShThIva ncha nichikShipuH, tathA tasya sammukhe jAnupAtaM praNomuH
ⅩⅩ itthamupahasya dhUmravarNavastram uttAryya tasya vastraM taM paryyadhApayan krushe veddhuM bahirninyushcha|
ⅩⅪ tataH paraM sekandarasya ruphasya cha pitA shimonnAmA kurINIyaloka ekaH kutashchid grAmAdetya pathi yAti taM te yIshoH krushaM voDhuM balAd dadhnuH|
ⅩⅫ atha gulgaltA arthAt shiraHkapAlanAmakaM sthAnaM yIshumAnIya
ⅩⅩⅢ te gandharasamishritaM drAkShArasaM pAtuM tasmai daduH kintu sa na jagrAha|
ⅩⅩⅣ tasmin krushe viddhe sati teShAmekaikashaH kiM prApsyatIti nirNayAya
ⅩⅩⅤ tasya paridheyAnAM vibhAgArthaM guTikApAtaM chakruH|
ⅩⅩⅥ aparam eSha yihUdIyAnAM rAjeti likhitaM doShapatraM tasya shiraUrdvvam AropayA nchakruH|
ⅩⅩⅦ tasya vAmadakShiNayo rdvau chaurau krushayo rvividhAte|
ⅩⅩⅧ tenaiva "aparAdhijanaiH sArddhaM sa gaNito bhaviShyati," iti shAstroktaM vachanaM siddhamabhUta|
ⅩⅩⅨ anantaraM mArge ye ye lokA gamanAgamane chakruste sarvva eva shirAMsyAndolya nindanto jagaduH, re mandiranAshaka re dinatrayamadhye tannirmmAyaka,
ⅩⅩⅩ adhunAtmAnam avitvA krushAdavaroha|
ⅩⅩⅪ ki ncha pradhAnayAjakA adhyApakAshcha tadvat tiraskR^itya parasparaM chachakShire eSha parAnAvat kintu svamavituM na shaknoti|
ⅩⅩⅫ yadIsrAyelo rAjAbhiShiktastrAtA bhavati tarhyadhunaina krushAdavarohatu vayaM tad dR^iShTvA vishvasiShyAmaH; ki ncha yau lokau tena sArddhaM krushe .avidhyetAM tAvapi taM nirbhartsayAmAsatuH|
ⅩⅩⅩⅢ atha dvitIyayAmAt tR^itIyayAmaM yAvat sarvvo deshaH sAndhakArobhUt|
ⅩⅩⅩⅣ tatastR^itIyaprahare yIshuruchchairavadat elI elI lAmA shivaktanI arthAd "he madIsha madIsha tvaM paryyatyAkShIH kuto hi mAM?"
ⅩⅩⅩⅤ tadA samIpasthalokAnAM kechit tadvAkyaM nishamyAchakhyuH pashyaiSha eliyam AhUyati|
ⅩⅩⅩⅥ tata eko jano dhAvitvAgatya spa nje .amlarasaM pUrayitvA taM naDAgre nidhAya pAtuM tasmai dattvAvadat tiShTha eliya enamavarohayitum eti na veti pashyAmi|
ⅩⅩⅩⅦ atha yIshuruchchaiH samAhUya prANAn jahau|
ⅩⅩⅩⅧ tadA mandirasya javanikordvvAdadhaHryyantA vidIrNA dvikhaNDAbhUt|
ⅩⅩⅩⅨ ki ncha itthamuchchairAhUya prANAn tyajantaM taM dR^iShdvA tadrakShaNAya niyukto yaH senApatirAsIt sovadat naroyam Ishvaraputra iti satyam|
ⅩⅬ tadAnIM magdalInI marisam kaniShThayAkUbo yoseshcha mAtAnyamariyam shAlomI cha yAH striyo
ⅩⅬⅠ gAlIlpradeshe yIshuM sevitvA tadanugAminyo jAtA imAstadanyAshcha yA anekA nAryo yIshunA sArddhaM yirUshAlamamAyAtAstAshcha dUrAt tAni dadR^ishuH|
ⅩⅬⅡ athAsAdanadinasyArthAd vishrAmavArAt pUrvvadinasya sAyaMkAla Agata
ⅩⅬⅢ IshvararAjyApekShyarimathIyayUShaphanAmA mAnyamantrI sametya pIlAtasavidhaM nirbhayo gatvA yIshordehaM yayAche|
ⅩⅬⅣ kintu sa idAnIM mR^itaH pIlAta ityasambhavaM matvA shatasenApatimAhUya sa kadA mR^ita iti paprachCha|
ⅩⅬⅤ shatasemanApatimukhAt tajj nAtvA yUShaphe yIshordehaM dadau|
ⅩⅬⅥ pashchAt sa sUkShmaM vAsaH krItvA yIshoH kAyamavarohya tena vAsasA veShTAyitvA girau khAtashmashAne sthApitavAn pAShANaM loThayitvA dvAri nidadhe|
ⅩⅬⅦ kintu yatra sosthApyata tata magdalInI mariyam yosimAtR^imariyam cha dadR^ishatR^iH|