ⅩⅥ
Ⅰ പവിത്രലോകാനാം കൃതേ യോഽർഥസംഗ്രഹസ്തമധി ഗാലാതീയദേശസ്യ സമാജാ മയാ യദ് ആദിഷ്ടാസ്തദ് യുഷ്മാഭിരപി ക്രിയതാം|
Ⅱ മമാഗമനകാലേ യദ് അർഥസംഗ്രഹോ ന ഭവേത് തന്നിമിത്തം യുഷ്മാകമേകൈകേന സ്വസമ്പദാനുസാരാത് സഞ്ചയം കൃത്വാ സപ്താഹസ്യ പ്രഥമദിവസേ സ്വസമീപേ കിഞ്ചിത് നിക്ഷിപ്യതാം|
Ⅲ തതോ മമാഗമനസമയേ യൂയം യാനേവ വിശ്വാസ്യാ ഇതി വേദിഷ്യഥ തേഭ്യോഽഹം പത്രാണി ദത്ത്വാ യുഷ്മാകം തദ്ദാനസ്യ യിരൂശാലമം നയനാർഥം താൻ പ്രേഷയിഷ്യാമി|
Ⅳ കിന്തു യദി തത്ര മമാപി ഗമനമ് ഉചിതം ഭവേത് തർഹി തേ മയാ സഹ യാസ്യന്തി|
Ⅴ സാമ്പ്രതം മാകിദനിയാദേശമഹം പര്യ്യടാമി തം പര്യ്യട്യ യുഷ്മത്സമീപമ് ആഗമിഷ്യാമി|
Ⅵ അനന്തരം കിം ജാനാമി യുഷ്മത്സന്നിധിമ് അവസ്ഥാസ്യേ ശീതകാലമപി യാപയിഷ്യാമി ച പശ്ചാത് മമ യത് സ്ഥാനം ഗന്തവ്യം തത്രൈവ യുഷ്മാഭിരഹം പ്രേരയിതവ്യഃ|
Ⅶ യതോഽഹം യാത്രാകാലേ ക്ഷണമാത്രം യുഷ്മാൻ ദ്രഷ്ടും നേച്ഛാമി കിന്തു പ്രഭു ര്യദ്യനുജാനീയാത് തർഹി കിഞ്ചിദ് ദീർഘകാലം യുഷ്മത്സമീപേ പ്രവസ്തുമ് ഇച്ഛാമി|
Ⅷ തഥാപി നിസ്താരോത്സവാത് പരം പഞ്ചാശത്തമദിനം യാവദ് ഇഫിഷപുര്യ്യാം സ്ഥാസ്യാമി|
Ⅸ യസ്മാദ് അത്ര കാര്യ്യസാധനാർഥം മമാന്തികേ ബൃഹദ് ദ്വാരം മുക്തം ബഹവോ വിപക്ഷാ അപി വിദ്യന്തേ|
Ⅹ തിമഥി ര്യദി യുഷ്മാകം സമീപമ് ആഗച്ഛേത് തർഹി യേന നിർഭയം യുഷ്മന്മധ്യേ വർത്തേത തത്ര യുഷ്മാഭി ർമനോ നിധീയതാം യസ്മാദ് അഹം യാദൃക് സോഽപി താദൃക് പ്രഭോഃ കർമ്മണേ യതതേ|
Ⅺ കോഽപി തം പ്രത്യനാദരം ന കരോതു കിന്തു സ മമാന്തികം യദ് ആഗന്തും ശക്നുയാത് തദർഥം യുഷ്മാഭിഃ സകുശലം പ്രേഷ്യതാം| ഭ്രാതൃഭിഃ സാർദ്ധമഹം തം പ്രതീക്ഷേ|
Ⅻ ആപല്ലും ഭ്രാതരമധ്യഹം നിവേദയാമി ഭ്രാതൃഭിഃ സാകം സോഽപി യദ് യുഷ്മാകം സമീപം വ്രജേത് തദർഥം മയാ സ പുനഃ പുനര്യാചിതഃ കിന്ത്വിദാനീം ഗമനം സർവ്വഥാ തസ്മൈ നാരോചത, ഇതഃപരം സുസമയം പ്രാപ്യ സ ഗമിഷ്യതി|
ⅩⅢ യൂയം ജാഗൃത വിശ്വാസേ സുസ്ഥിരാ ഭവത പൗരുഷം പ്രകാശയത ബലവന്തോ ഭവത|
ⅩⅣ യുഷ്മാഭിഃ സർവ്വാണി കർമ്മാണി പ്രേമ്നാ നിഷ്പാദ്യന്താം|
ⅩⅤ ഹേ ഭ്രാതരഃ, അഹം യുഷ്മാൻ ഇദമ് അഭിയാചേ സ്തിഫാനസ്യ പരിജനാ ആഖായാദേശസ്യ പ്രഥമജാതഫലസ്വരൂപാഃ, പവിത്രലോകാനാം പരിചര്യ്യായൈ ച ത ആത്മനോ ന്യവേദയൻ ഇതി യുഷ്മാഭി ർജ്ഞായതേ|
ⅩⅥ അതോ യൂയമപി താദൃശലോകാനാമ് അസ്മത്സഹായാനാം ശ്രമകാരിണാഞ്ച സർവ്വേഷാം വശ്യാ ഭവത|
ⅩⅦ സ്തിഫാനഃ ഫർത്തൂനാത ആഖായികശ്ച യദ് അത്രാഗമൻ തേനാഹമ് ആനന്ദാമി യതോ യുഷ്മാഭിര്യത് ന്യൂനിതം തത് തൈഃ സമ്പൂരിതം|
ⅩⅧ തൈ ര്യുഷ്മാകം മമ ച മനാംസ്യാപ്യായിതാനി| തസ്മാത് താദൃശാ ലോകാ യുഷ്മാഭിഃ സമ്മന്തവ്യാഃ|
ⅩⅨ യുഷ്മഭ്യമ് ആശിയാദേശസ്ഥസമാജാനാം നമസ്കൃതിമ് ആക്കിലപ്രിസ്കില്ലയോസ്തന്മണ്ഡപസ്ഥസമിതേശ്ച ബഹുനമസ്കൃതിം പ്രജാനീത|
ⅩⅩ സർവ്വേ ഭ്രാതരോ യുഷ്മാൻ നമസ്കുർവ്വന്തേ| യൂയം പവിത്രചുമ്ബനേന മിഥോ നമത|
ⅩⅪ പൗലോഽഹം സ്വകരലിഖിതം നമസ്കൃതിം യുഷ്മാൻ വേദയേ|
ⅩⅫ യദി കശ്ചിദ് യീശുഖ്രീഷ്ടേ ന പ്രീയതേ തർഹി സ ശാപഗ്രസ്തോ ഭവേത് പ്രഭുരായാതി|
ⅩⅩⅢ അസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യാനുഗ്രഹോ യുഷ്മാൻ പ്രതി ഭൂയാത്|
ⅩⅩⅣ ഖ്രീഷ്ടം യീശുമ് ആശ്രിതാൻ യുഷ്മാൻ പ്രതി മമ പ്രേമ തിഷ്ഠതു| ഇതി||