1 യോഹനഃ പത്രം
Ⅰ ആദിതോ യ ആസീദ് യസ്യ വാഗ് അസ്മാഭിരശ്രാവി യഞ്ച വയം സ്വനേത്രൈ ർദൃഷ്ടവന്തോ യഞ്ച വീക്ഷിതവന്തഃ സ്വകരൈഃ സ്പൃഷ്ടവന്തശ്ച തം ജീവനവാദം വയം ജ്ഞാപയാമഃ|
Ⅱ സ ജീവനസ്വരൂപഃ പ്രകാശത വയഞ്ച തം ദൃഷ്ടവന്തസ്തമധി സാക്ഷ്യം ദദ്മശ്ച, യശ്ച പിതുഃ സന്നിധാവവർത്തതാസ്മാകം സമീപേ പ്രകാശത ച തമ് അനന്തജീവനസ്വരൂപം വയം യുഷ്മാൻ ജ്ഞാപയാമഃ|
Ⅲ അസ്മാഭി ര്യദ് ദൃഷ്ടം ശ്രുതഞ്ച തദേവ യുഷ്മാൻ ജ്ഞാപ്യതേ തേനാസ്മാഭിഃ സഹാംശിത്വം യുഷ്മാകം ഭവിഷ്യതി| അസ്മാകഞ്ച സഹാംശിത്വം പിത്രാ തത്പുത്രേണ യീശുഖ്രീഷ്ടേന ച സാർദ്ധം ഭവതി|
Ⅳ അപരഞ്ച യുഷ്മാകമ് ആനന്ദോ യത് സമ്പൂർണോ ഭവേദ് തദർഥം വയമ് ഏതാനി ലിഖാമഃ|
Ⅴ വയം യാം വാർത്താം തസ്മാത് ശ്രുത്വാ യുഷ്മാൻ ജ്ഞാപയാമഃ സേയമ്| ഈശ്വരോ ജ്യോതിസ്തസ്മിൻ അന്ധകാരസ്യ ലേശോഽപി നാസ്തി|
Ⅵ വയം തേന സഹാംശിന ഇതി ഗദിത്വാ യദ്യന്ധാകാരേ ചരാമസ്തർഹി സത്യാചാരിണോ ന സന്തോ ഽനൃതവാദിനോ ഭവാമഃ|
Ⅶ കിന്തു സ യഥാ ജ്യോതിഷി വർത്തതേ തഥാ വയമപി യദി ജ്യോതിഷി ചരാമസ്തർഹി പരസ്പരം സഹഭാഗിനോ ഭവാമസ്തസ്യ പുത്രസ്യ യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ രുധിരഞ്ചാസ്മാൻ സർവ്വസ്മാത് പാപാത് ശുദ്ധയതി|
Ⅷ വയം നിഷ്പാപാ ഇതി യദി വദാമസ്തർഹി സ്വയമേവ സ്വാൻ വഞ്ചയാമഃ സത്യമതഞ്ചാസ്മാകമ് അന്തരേ ന വിദ്യതേ|
Ⅸ യദി സ്വപാപാനി സ്വീകുർമ്മഹേ തർഹി സ വിശ്വാസ്യോ യാഥാർഥികശ്ചാസ്തി തസ്മാദ് അസ്മാകം പാപാനി ക്ഷമിഷ്യതേ സർവ്വസ്മാദ് അധർമ്മാച്ചാസ്മാൻ ശുദ്ധയിഷ്യതി|
Ⅹ വയമ് അകൃതപാപാ ഇതി യദി വദാമസ്തർഹി തമ് അനൃതവാദിനം കുർമ്മസ്തസ്യ വാക്യഞ്ചാസ്മാകമ് അന്തരേ ന വിദ്യതേ|