1 ഥിഷലനീകിനഃ പത്രം
Ⅰ പൗലഃ സില്വാനസ്തീമഥിയശ്ച പിതുരീശ്വരസ്യ പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ചാശ്രയം പ്രാപ്താ ഥിഷലനീകീയസമിതിം പ്രതി പത്രം ലിഖന്തി| അസ്മാകം താത ഈശ്വരഃ പ്രഭു ര്യീശുഖ്രീഷ്ടശ്ച യുഷ്മാൻ പ്രത്യനുഗ്രഹം ശാന്തിഞ്ച ക്രിയാസ്താം|
Ⅱ വയം സർവ്വേഷാം യുഷ്മാകം കൃതേ ഈശ്വരം ധന്യം വദാമഃ പ്രാർഥനാസമയേ യുഷ്മാകം നാമോച്ചാരയാമഃ,
Ⅲ അസ്മാകം താതസ്യേശ്വരസ്യ സാക്ഷാത് പ്രഭൗ യീശുഖ്രീഷ്ടേ യുഷ്മാകം വിശ്വാസേന യത് കാര്യ്യം പ്രേമ്നാ യഃ പരിശ്രമഃ പ്രത്യാശയാ ച യാ തിതിക്ഷാ ജായതേ
Ⅳ തത് സർവ്വം നിരന്തരം സ്മരാമശ്ച| ഹേ പിയഭ്രാതരഃ, യൂയമ് ഈശ്വരേണാഭിരുചിതാ ലോകാ ഇതി വയം ജാനീമഃ|
Ⅴ യതോഽസ്മാകം സുസംവാദഃ കേവലശബ്ദേന യുഷ്മാൻ ന പ്രവിശ്യ ശക്ത്യാ പവിത്രേണാത്മനാ മഹോത്സാഹേന ച യുഷ്മാൻ പ്രാവിശത്| വയന്തു യുഷ്മാകം കൃതേ യുഷ്മന്മധ്യേ കീദൃശാ അഭവാമ തദ് യുഷ്മാഭി ർജ്ഞായതേ|
Ⅵ യൂയമപി ബഹുക്ലേശഭോഗേന പവിത്രേണാത്മനാ ദത്തേനാനന്ദേന ച വാക്യം ഗൃഹീത്വാസ്മാകം പ്രഭോശ്ചാനുഗാമിനോഽഭവത|
Ⅶ തേന മാകിദനിയാഖായാദേശയോ ര്യാവന്തോ വിശ്വാസിനോ ലോകാഃ സന്തി യൂയം തേഷാം സർവ്വേഷാം നിദർശനസ്വരൂപാ ജാതാഃ|
Ⅷ യതോ യുഷ്മത്തഃ പ്രതിനാദിതയാ പ്രഭോ ർവാണ്യാ മാകിദനിയാഖായാദേശൗ വ്യാപ്തൗ കേവലമേതന്നഹി കിന്ത്വീശ്വരേ യുഷ്മാകം യോ വിശ്വാസസ്തസ്യ വാർത്താ സർവ്വത്രാശ്രാവി, തസ്മാത് തത്ര വാക്യകഥനമ് അസ്മാകം നിഷ്പ്രയോജനം|
Ⅸ യതോ യുഷ്മന്മധ്യേ വയം കീദൃശം പ്രവേശം പ്രാപ്താ യൂയഞ്ച കഥം പ്രതിമാ വിഹായേശ്വരം പ്രത്യാവർത്തധ്വമ് അമരം സത്യമീശ്വരം സേവിതും
Ⅹ മൃതഗണമധ്യാച്ച തേനോത്ഥാപിതസ്യ പുത്രസ്യാർഥത ആഗാമിക്രോധാദ് അസ്മാകം നിസ്താരയിതു ര്യീശോഃ സ്വർഗാദ് ആഗമനം പ്രതീക്ഷിതുമ് ആരഭധ്വമ് ഏതത് സർവ്വം തേ ലോകാഃ സ്വയമ് അസ്മാൻ ജ്ഞാപയന്തി|