1 തീമഥിയം പത്രം
Ⅰ അസ്മാകം ത്രാണകർത്തുരീശ്വരസ്യാസ്മാകം പ്രത്യാശാഭൂമേഃ പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ചാജ്ഞാനുസാരതോ യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ പ്രേരിതഃ പൗലഃ സ്വകീയം സത്യം ധർമ്മപുത്രം തീമഥിയം പ്രതി പത്രം ലിഖതി|
Ⅱ അസ്മാകം താത ഈശ്വരോഽസ്മാകം പ്രഭു ര്യീശുഖ്രീഷ്ടശ്ച ത്വയി അനുഗ്രഹം ദയാം ശാന്തിഞ്ച കുര്യ്യാസ്താം|
Ⅲ മാകിദനിയാദേശേ മമ ഗമനകാലേ ത്വമ് ഇഫിഷനഗരേ തിഷ്ഠൻ ഇതരശിക്ഷാ ന ഗ്രഹീതവ്യാ, അനന്തേഷൂപാഖ്യാനേഷു വംശാവലിഷു ച യുഷ്മാഭി ർമനോ ന നിവേശിതവ്യമ്
Ⅳ ഇതി കാംശ്ചിത് ലോകാൻ യദ് ഉപദിശേരേതത് മയാദിഷ്ടോഽഭവഃ, യതഃ സർവ്വൈരേതൈ ർവിശ്വാസയുക്തേശ്വരീയനിഷ്ഠാ ന ജായതേ കിന്തു വിവാദോ ജായതേ|
Ⅴ ഉപദേശസ്യ ത്വഭിപ്രേതം ഫലം നിർമ്മലാന്തഃകരണേന സത്സംവേദേന നിഷ്കപടവിശ്വാസേന ച യുക്തം പ്രേമ|
Ⅵ കേചിത് ജനാശ്ച സർവ്വാണ്യേതാനി വിഹായ നിരർഥകകഥാനാമ് അനുഗമനേന വിപഥഗാമിനോഽഭവൻ,
Ⅶ യദ് ഭാഷന്തേ യച്ച നിശ്ചിന്വന്തി തന്ന ബുധ്യമാനാ വ്യവസ്ഥോപദേഷ്ടാരോ ഭവിതുമ് ഇച്ഛന്തി|
Ⅷ സാ വ്യവസ്ഥാ യദി യോഗ്യരൂപേണ ഗൃഹ്യതേ തർഹ്യുത്തമാ ഭവതീതി വയം ജാനീമഃ|
Ⅸ അപരം സാ വ്യവസ്ഥാ ധാർമ്മികസ്യ വിരുദ്ധാ ന ഭവതി കിന്ത്വധാർമ്മികോ ഽവാധ്യോ ദുഷ്ടഃ പാപിഷ്ഠോ ഽപവിത്രോ ഽശുചിഃ പിതൃഹന്താ മാതൃഹന്താ നരഹന്താ
Ⅹ വേശ്യാഗാമീ പുംമൈഥുനീ മനുഷ്യവിക്രേതാ മിഥ്യാവാദീ മിഥ്യാശപഥകാരീ ച സർവ്വേഷാമേതേഷാം വിരുദ്ധാ,
Ⅺ തഥാ സച്ചിദാനന്ദേശ്വരസ്യ യോ വിഭവയുക്തഃ സുസംവാദോ മയി സമർപിതസ്തദനുയായിഹിതോപദേശസ്യ വിപരീതം യത് കിഞ്ചിദ് ഭവതി തദ്വിരുദ്ധാ സാ വ്യവസ്ഥേതി തദ്ഗ്രാഹിണാ ജ്ഞാതവ്യം|
Ⅻ മഹ്യം ശക്തിദാതാ യോഽസ്മാകം പ്രഭുഃ ഖ്രീഷ്ടയീശുസ്തമഹം ധന്യം വദാമി|
ⅩⅢ യതഃ പുരാ നിന്ദക ഉപദ്രാവീ ഹിംസകശ്ച ഭൂത്വാപ്യഹം തേന വിശ്വാസ്യോ ഽമന്യേ പരിചാരകത്വേ ന്യയുജ്യേ ച| തദ് അവിശ്വാസാചരണമ് അജ്ഞാനേന മയാ കൃതമിതി ഹേതോരഹം തേനാനുകമ്പിതോഽഭവം|
ⅩⅣ അപരം ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ വിശ്വാസപ്രേമഭ്യാം സഹിതോഽസ്മത്പ്രഭോരനുഗ്രഹോ ഽതീവ പ്രചുരോഽഭത്|
ⅩⅤ പാപിനഃ പരിത്രാതും ഖ്രീഷ്ടോ യീശു ർജഗതി സമവതീർണോഽഭവത്, ഏഷാ കഥാ വിശ്വാസനീയാ സർവ്വൈ ഗ്രഹണീയാ ച|
ⅩⅥ തേഷാം പാപിനാം മധ്യേഽഹം പ്രഥമ ആസം കിന്തു യേ മാനവാ അനന്തജീവനപ്രാപ്ത്യർഥം തസ്മിൻ വിശ്വസിഷ്യന്തി തേഷാം ദൃഷ്ടാന്തേ മയി പ്രഥമേ യീശുനാ ഖ്രീഷ്ടേന സ്വകീയാ കൃത്സ്നാ ചിരസഹിഷ്ണുതാ യത് പ്രകാശ്യതേ തദർഥമേവാഹമ് അനുകമ്പാം പ്രാപ്തവാൻ|
ⅩⅦ അനാദിരക്ഷയോഽദൃശ്യോ രാജാ യോഽദ്വിതീയഃ സർവ്വജ്ഞ ഈശ്വരസ്തസ്യ ഗൗരവം മഹിമാ ചാനന്തകാലം യാവദ് ഭൂയാത്| ആമേൻ|
ⅩⅧ ഹേ പുത്ര തീമഥിയ ത്വയി യാനി ഭവിഷ്യദ്വാക്യാനി പുരാ കഥിതാനി തദനുസാരാദ് അഹമ് ഏനമാദേശം ത്വയി സമർപയാമി, തസ്യാഭിപ്രായോഽയം യത്ത്വം തൈ ർവാക്യൈരുത്തമയുദ്ധം കരോഷി
ⅩⅨ വിശ്വാസം സത്സംവേദഞ്ച ധാരയസി ച| അനയോഃ പരിത്യാഗാത് കേഷാഞ്ചിദ് വിശ്വാസതരീ ഭഗ്നാഭവത്|
ⅩⅩ ഹുമിനായസികന്ദരൗ തേഷാം യൗ ദ്വൗ ജനൗ, തൗ യദ് ധർമ്മനിന്ദാം പുന ർന കർത്തും ശിക്ഷേതേ തദർഥം മയാ ശയതാനസ്യ കരേ സമർപിതൗ|