Ⅰ യാവന്തോ ലോകാ യുഗധാരിണോ ദാസാഃ സന്തി തേ സ്വസ്വസ്വാമിനം പൂർണസമാദരയോഗ്യം മന്യന്താം നോ ചേദ് ഈശ്വരസ്യ നാമ്ന ഉപദേശസ്യ ച നിന്ദാ സമ്ഭവിഷ്യതി|
Ⅱ യേഷാഞ്ച സ്വാമിനോ വിശ്വാസിനഃ ഭവന്തി തൈസ്തേ ഭ്രാതൃത്വാത് നാവജ്ഞേയാഃ കിന്തു തേ കർമ്മഫലഭോഗിനോ വിശ്വാസിനഃ പ്രിയാശ്ച ഭവന്തീതി ഹേതോഃ സേവനീയാ ഏവ, ത്വമ് ഏതാനി ശിക്ഷയ സമുപദിശ ച|
Ⅲ യഃ കശ്ചിദ് ഇതരശിക്ഷാം കരോതി, അസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ഹിതവാക്യാനീശ്വരഭക്തേ ര്യോഗ്യാം ശിക്ഷാഞ്ച ന സ്വീകരോതി
Ⅳ സ ദർപധ്മാതഃ സർവ്വഥാ ജ്ഞാനഹീനശ്ച വിവാദൈ ർവാഗ്യുദ്ധൈശ്ച രോഗയുക്തശ്ച ഭവതി|
Ⅴ താദൃശാദ് ഭാവാദ് ഈർഷ്യാവിരോധാപവാദദുഷ്ടാസൂയാ ഭ്രഷ്ടമനസാം സത്യജ്ഞാനഹീനാനാമ് ഈശ്വരഭക്തിം ലാഭോപായമ് ഇവ മന്യമാനാനാം ലോകാനാം വിവാദാശ്ച ജായന്തേ താദൃശേഭ്യോ ലോകേഭ്യസ്ത്വം പൃഥക് തിഷ്ഠ|
Ⅵ സംയതേച്ഛയാ യുക്താ യേശ്വരഭക്തിഃ സാ മഹാലാഭോപായോ ഭവതീതി സത്യം|
Ⅶ ഏതജ്ജഗത്പ്രവേശനകാലേഽസ്മാഭിഃ കിമപി നാനായി തത്തയജനകാലേഽപി കിമപി നേതും ന ശക്ഷ്യത ഇതി നിശ്ചിതം|
Ⅷ അതഏവ ഖാദ്യാന്യാച്ഛാദനാനി ച പ്രാപ്യാസ്മാഭിഃ സന്തുഷ്ടൈ ർഭവിതവ്യം|
Ⅸ യേ തു ധനിനോ ഭവിതും ചേഷ്ടന്തേ തേ പരീക്ഷായാമ് ഉന്മാഥേ പതന്തി യേ ചാഭിലാഷാ മാനവാൻ വിനാശേ നരകേ ച മജ്ജയന്തി താദൃശേഷ്വജ്ഞാനാഹിതാഭിലാഷേഷ്വപി പതന്തി|
Ⅹ യതോഽർഥസ്പൃഹാ സർവ്വേഷാം ദുരിതാനാം മൂലം ഭവതി താമവലമ്ബ്യ കേചിദ് വിശ്വാസാദ് അഭ്രംശന്ത നാനാക്ലേശൈശ്ച സ്വാൻ അവിധ്യൻ|
Ⅺ ഹേ ഈശ്വരസ്യ ലോക ത്വമ് ഏതേഭ്യഃ പലായ്യ ധർമ്മ ഈശ്വരഭക്തി ർവിശ്വാസഃ പ്രേമ സഹിഷ്ണുതാ ക്ഷാന്തിശ്ചൈതാന്യാചര|
Ⅻ വിശ്വാസരൂപമ് ഉത്തമയുദ്ധം കുരു, അനന്തജീവനമ് ആലമ്ബസ്വ യതസ്തദർഥം ത്വമ് ആഹൂതോ ഽഭവഃ, ബഹുസാക്ഷിണാം സമക്ഷഞ്ചോത്തമാം പ്രതിജ്ഞാം സ്വീകൃതവാൻ|
ⅩⅢ അപരം സർവ്വേഷാം ജീവയിതുരീശ്വരസ്യ സാക്ഷാദ് യശ്ച ഖ്രീഷ്ടോ യീശുഃ പന്തീയപീലാതസ്യ സമക്ഷമ് ഉത്തമാം പ്രതിജ്ഞാം സ്വീകൃതവാൻ തസ്യ സാക്ഷാദ് അഹം ത്വാമ് ഇദമ് ആജ്ഞാപയാമി|
ⅩⅣ ഈശ്വരേണ സ്വസമയേ പ്രകാശിതവ്യമ് അസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യാഗമനം യാവത് ത്വയാ നിഷ്കലങ്കത്വേന നിർദ്ദോഷത്വേന ച വിധീ രക്ഷ്യതാം|
ⅩⅤ സ ഈശ്വരഃ സച്ചിദാനന്ദഃ, അദ്വിതീയസമ്രാട്, രാജ്ഞാം രാജാ, പ്രഭൂനാം പ്രഭുഃ,
ⅩⅥ അമരതായാ അദ്വിതീയ ആകരഃ, അഗമ്യതേജോനിവാസീ, മർത്ത്യാനാം കേനാപി ന ദൃഷ്ടഃ കേനാപി ന ദൃശ്യശ്ച| തസ്യ ഗൗരവപരാക്രമൗ സദാതനൗ ഭൂയാസ്താം| ആമേൻ|
ⅩⅦ ഇഹലോകേ യേ ധനിനസ്തേ ചിത്തസമുന്നതിം ചപലേ ധനേ വിശ്വാസഞ്ച ന കുർവ്വതാം കിന്തു ഭോഗാർഥമ് അസ്മഭ്യം പ്രചുരത്വേന സർവ്വദാതാ
ⅩⅧ യോഽമര ഈശ്വരസ്തസ്മിൻ വിശ്വസന്തു സദാചാരം കുർവ്വന്തു സത്കർമ്മധനേന ധനിനോ സുകലാ ദാതാരശ്ച ഭവന്തു,
ⅩⅨ യഥാ ച സത്യം ജീവനം പാപ്നുയുസ്തഥാ പാരത്രികാമ് ഉത്തമസമ്പദം സഞ്ചിന്വന്ത്വേതി ത്വയാദിശ്യന്താം|
ⅩⅩ ഹേ തീമഥിയ, ത്വമ് ഉപനിധിം ഗോപയ കാൽപനികവിദ്യായാ അപവിത്രം പ്രലാപം വിരോധോക്തിഞ്ച ത്യജ ച,
ⅩⅪ യതഃ കതിപയാ ലോകാസ്താം വിദ്യാമവലമ്ബ്യ വിശ്വാസാദ് ഭ്രഷ്ടാ അഭവന| പ്രസാദസ്തവ സഹായോ ഭൂയാത്| ആമേൻ|