2 യോഹനഃ പത്രം
Ⅰ ഹേ അഭിരുചിതേ കുരിയേ, ത്വാം തവ പുത്രാംശ്ച പ്രതി പ്രാചീനോഽഹം പത്രം ലിഖാമി|
Ⅱ സത്യമതാദ് യുഷ്മാസു മമ പ്രേമാസ്തി കേവലം മമ നഹി കിന്തു സത്യമതജ്ഞാനാം സർവ്വേഷാമേവ| യതഃ സത്യമതമ് അസ്മാസു തിഷ്ഠത്യനന്തകാലം യാവച്ചാസ്മാസു സ്ഥാസ്യതി|
Ⅲ പിതുരീശ്വരാത് തത്പിതുഃ പുത്രാത് പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടാച്ച പ്രാപ്യോ ഽനുഗ്രഹഃ കൃപാ ശാന്തിശ്ച സത്യതാപ്രേമഭ്യാം സാർദ്ധം യുഷ്മാൻ അധിതിഷ്ഠതു|
Ⅳ വയം പിതൃതോ യാമ് ആജ്ഞാം പ്രാപ്തവന്തസ്തദനുസാരേണ തവ കേചിദ് ആത്മജാഃ സത്യമതമ് ആചരന്ത്യേതസ്യ പ്രമാണം പ്രാപ്യാഹം ഭൃശമ് ആനന്ദിതവാൻ|
Ⅴ സാമ്പ്രതഞ്ച ഹേ കുരിയേ, നവീനാം കാഞ്ചിദ് ആജ്ഞാം ന ലിഖന്നഹമ് ആദിതോ ലബ്ധാമ് ആജ്ഞാം ലിഖൻ ത്വാമ് ഇദം വിനയേ യദ് അസ്മാഭിഃ പരസ്പരം പ്രേമ കർത്തവ്യം|
Ⅵ അപരം പ്രേമൈതേന പ്രകാശതേ യദ് വയം തസ്യാജ്ഞാ ആചരേമ| ആദിതോ യുഷ്മാഭി ര്യാ ശ്രുതാ സേയമ് ആജ്ഞാ സാ ച യുഷ്മാഭിരാചരിതവ്യാ|
Ⅶ യതോ ബഹവഃ പ്രവഞ്ചകാ ജഗത് പ്രവിശ്യ യീശുഖ്രീഷ്ടോ നരാവതാരോ ഭൂത്വാഗത ഏതത് നാങ്ഗീകുർവ്വന്തി സ ഏവ പ്രവഞ്ചകഃ ഖ്രീഷ്ടാരിശ്ചാസ്തി|
Ⅷ അസ്മാകം ശ്രമോ യത് പണ്ഡശ്രമോ ന ഭവേത് കിന്തു സമ്പൂർണം വേതനമസ്മാഭി ർലഭ്യേത തദർഥം സ്വാനധി സാവധാനാ ഭവതഃ|
Ⅸ യഃ കശ്ചിദ് വിപഥഗാമീ ഭൂത്വാ ഖ്രീഷ്ടസ്യ ശിക്ഷായാം ന തിഷ്ഠതി സ ഈശ്വരം ന ധാരയതി ഖ്രീഷ്ടസ്യ ശിജ്ഞായാം യസ്തിഷ്ഠതി സ പിതരം പുത്രഞ്ച ധാരയതി|
Ⅹ യഃ കശ്ചിദ് യുഷ്മത്സന്നിധിമാഗച്ഛൻ ശിക്ഷാമേനാം നാനയതി സ യുഷ്മാഭിഃ സ്വവേശ്മനി ന ഗൃഹ്യതാം തവ മങ്ഗലം ഭൂയാദിതി വാഗപി തസ്മൈ ന കഥ്യതാം|
Ⅺ യതസ്തവ മങ്ഗലം ഭൂയാദിതി വാചം യഃ കശ്ചിത് തസ്മൈ കഥയതി സ തസ്യ ദുഷ്കർമ്മണാമ് അംശീ ഭവതി|
Ⅻ യുഷ്മാൻ പ്രതി മയാ ബഹൂനി ലേഖിതവ്യാനി കിന്തു പത്രമസീഭ്യാം തത് കർത്തും നേച്ഛാമി, യതോ ഽസ്മാകമ് ആനന്ദോ യഥാ സമ്പൂർണോ ഭവിഷ്യതി തഥാ യുഷ്മത്സമീപമുപസ്ഥായാഹം സമ്മുഖീഭൂയ യുഷ്മാഭിഃ സമ്ഭാഷിഷ്യ ഇതി പ്രത്യാശാ മമാസ്തേ|
ⅩⅢ തവാഭിരുചിതായാ ഭഗിന്യാ ബാലകാസ്ത്വാം നമസ്കാരം ജ്ഞാപയന്തി| ആമേൻ|