2 പിതരസ്യ പത്രം
Ⅰ യേ ജനാ അസ്മാഭിഃ സാർദ്ധമ് അസ്തദീശ്വരേ ത്രാതരി യീശുഖ്രീഷ്ടേ ച പുണ്യസമ്ബലിതവിശ്വാസധനസ്യ സമാനാംശിത്വം പ്രാപ്താസ്താൻ പ്രതി യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ദാസഃ പ്രേരിതശ്ച ശിമോൻ പിതരഃ പത്രം ലിഖതി|
Ⅱ ഈശ്വരസ്യാസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശോശ്ച തത്വജ്ഞാനേന യുഷ്മാസ്വനുഗ്രഹശാന്ത്യോ ർബാഹുല്യം വർത്തതാം|
Ⅲ ജീവനാർഥമ് ഈശ്വരഭക്ത്യർഥഞ്ച യദ്യദ് ആവശ്യകം തത് സർവ്വം ഗൗരവസദ്ഗുണാഭ്യാമ് അസ്മദാഹ്വാനകാരിണസ്തത്ത്വജ്ഞാനദ്വാരാ തസ്യേശ്വരീയശക്തിരസ്മഭ്യം ദത്തവതീ|
Ⅳ തത്സർവ്വേണ ചാസ്മഭ്യം താദൃശാ ബഹുമൂല്യാ മഹാപ്രതിജ്ഞാ ദത്താ യാഭി ര്യൂയം സംസാരവ്യാപ്താത് കുത്സിതാഭിലാഷമൂലാത് സർവ്വനാശാദ് രക്ഷാം പ്രാപ്യേശ്വരീയസ്വഭാവസ്യാംശിനോ ഭവിതും ശക്നുഥ|
Ⅴ തതോ ഹേതോ ര്യൂയം സമ്പൂർണം യത്നം വിധായ വിശ്വാസേ സൗജന്യം സൗജന്യേ ജ്ഞാനം
Ⅵ ജ്ഞാന ആയതേന്ദ്രിയതാമ് ആയതേന്ദ്രിയതായാം ധൈര്യ്യം ധൈര്യ്യ ഈശ്വരഭക്തിമ്
Ⅶ ഈശ്വരഭക്തൗ ഭ്രാതൃസ്നേഹേ ച പ്രേമ യുങ്ക്ത|
Ⅷ ഏതാനി യദി യുഷ്മാസു വിദ്യന്തേे വർദ്ധന്തേ ച തർഹ്യസ്മത്പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ തത്ത്വജ്ഞാനേ യുഷ്മാൻ അലസാൻ നിഷ്ഫലാംശ്ച ന സ്ഥാപയിഷ്യന്തി|
Ⅸ കിന്ത്വേതാനി യസ്യ ന വിദ്യന്തേ സോ ഽന്ധോ മുദ്രിതലോചനഃ സ്വകീയപൂർവ്വപാപാനാം മാർജ്ജനസ്യ വിസ്മൃതിം ഗതശ്ച|
Ⅹ തസ്മാദ് ഹേ ഭ്രാതരഃ, യൂയം സ്വകീയാഹ്വാനവരണയോ ർദൃഢകരണേ ബഹു യതധ്വം, തത് കൃത്വാ കദാച ന സ്ഖലിഷ്യഥ|
Ⅺ യതോ ഽനേന പ്രകാരേണാസ്മാകം പ്രഭോസ്ത്രാതൃ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യാനന്തരാജ്യസ്യ പ്രവേശേന യൂയം സുകലേന യോജയിഷ്യധ്വേ|
Ⅻ യദ്യപി യൂയമ് ഏതത് സർവ്വം ജാനീഥ വർത്തമാനേ സത്യമതേ സുസ്ഥിരാ ഭവഥ ച തഥാപി യുഷ്മാൻ സർവ്വദാ തത് സ്മാരയിതുമ് അഹമ് അയത്നവാൻ ന ഭവിഷ്യാമി|
ⅩⅢ യാവദ് ഏതസ്മിൻ ദൂഷ്യേ തിഷ്ഠാമി താവദ് യുഷ്മാൻ സ്മാരയൻ പ്രബോധയിതും വിഹിതം മന്യേ|
ⅩⅣ യതോ ഽസ്മാകം പ്രഭു ര്യീശുഖ്രീഷ്ടോ മാം യത് ജ്ഞാപിതവാൻ തദനുസാരാദ് ദൂഷ്യമേതത് മയാ ശീഘ്രം ത്യക്തവ്യമ് ഇതി ജാനാമി|
ⅩⅤ മമ പരലോകഗമനാത് പരമപി യൂയം യദേതാനി സ്മർത്തും ശക്ഷ്യഥ തസ്മിൻ സർവ്വഥാ യതിഷ്യേ|
ⅩⅥ യതോ ഽസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ പരാക്രമം പുനരാഗമനഞ്ച യുഷ്മാൻ ജ്ഞാപയന്തോ വയം കൽപിതാന്യുപാഖ്യാനാന്യന്വഗച്ഛാമേതി നഹി കിന്തു തസ്യ മഹിമ്നഃ പ്രത്യക്ഷസാക്ഷിണോ ഭൂത്വാ ഭാഷിതവന്തഃ|
ⅩⅦ യതഃ സ പിതുരീശ്വരാദ് ഗൗരവം പ്രശംസാഞ്ച പ്രാപ്തവാൻ വിശേഷതോ മഹിമയുക്തതേജോമധ്യാദ് ഏതാദൃശീ വാണീ തം പ്രതി നിർഗതവതീ, യഥാ, ഏഷ മമ പ്രിയപുത്ര ഏതസ്മിൻ മമ പരമസന്തോഷഃ|
ⅩⅧ സ്വർഗാത് നിർഗതേയം വാണീ പവിത്രപർവ്വതേ തേന സാർദ്ധം വിദ്യമാനൈരസ്മാഭിരശ്രാവി|
ⅩⅨ അപരമ് അസ്മത്സമീപേ ദൃഢതരം ഭവിഷ്യദ്വാക്യം വിദ്യതേ യൂയഞ്ച യദി ദിനാരമ്ഭം യുഷ്മന്മനഃസു പ്രഭാതീയനക്ഷത്രസ്യോദയഞ്ച യാവത് തിമിരമയേ സ്ഥാനേ ജ്വലന്തം പ്രദീപമിവ തദ് വാക്യം സമ്മന്യധ്വേ തർഹി ഭദ്രം കരിഷ്യഥ|
ⅩⅩ ശാസ്ത്രീയം കിമപി ഭവിഷ്യദ്വാക്യം മനുഷ്യസ്യ സ്വകീയഭാവബോധകം നഹി, ഏതദ് യുഷ്മാഭിഃ സമ്യക് ജ്ഞായതാം|
ⅩⅪ യതോ ഭവിഷ്യദ്വാക്യം പുരാ മാനുഷാണാമ് ഇച്ഛാതോ നോത്പന്നം കിന്ത്വീശ്വരസ്യ പവിത്രലോകാഃ പവിത്രേണാത്മനാ പ്രവർത്തിതാഃ സന്തോ വാക്യമ് അഭാഷന്ത|