2 ഥിഷലനീകിനഃ പത്രം
Ⅰ പൗലഃ സില്വാനസ്തീമഥിയശ്ചേതിനാമാനോ വയമ് അസ്മദീയതാതമ് ഈശ്വരം പ്രഭും യീശുഖ്രീഷ്ടഞ്ചാശ്രിതാം ഥിഷലനീകിനാം സമിതിം പ്രതി പത്രം ലിഖാമഃ|
Ⅱ അസ്മാകം താത ഈശ്വരഃ പ്രഭു ര്യീശുഖ്രീഷ്ടശ്ച യുഷ്മാസ്വനുഗ്രഹം ശാന്തിഞ്ച ക്രിയാസ്താം|
Ⅲ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യുഷ്മാകം കൃതേ സർവ്വദാ യഥായോഗ്യമ് ഈശ്വരസ്യ ധന്യവാദോ ഽസ്മാഭിഃ കർത്തവ്യഃ, യതോ ഹേതോ ര്യുഷ്മാകം വിശ്വാസ ഉത്തരോത്തരം വർദ്ധതേ പരസ്പരമ് ഏകൈകസ്യ പ്രേമ ച ബഹുഫലം ഭവതി|
Ⅳ തസ്മാദ് യുഷ്മാഭി ര്യാവന്ത ഉപദ്രവക്ലേശാഃ സഹ്യന്തേ തേഷു യദ് ധേैര്യ്യം യശ്ച വിശ്വാസഃ പ്രകാശ്യതേ തത്കാരണാദ് വയമ് ഈശ്വരീയസമിതിഷു യുഷ്മാഭിഃ ശ്ലാഘാമഹേ|
Ⅴ തച്ചേശ്വരസ്യ ന്യായവിചാരസ്യ പ്രമാണം ഭവതി യതോ യൂയം യസ്യ കൃതേ ദുഃഖം സഹധ്വം തസ്യേശ്വരീയരാജ്യസ്യ യോഗ്യാ ഭവഥ|
Ⅵ യതഃ സ്വകീയസ്വർഗദൂതാനാം ബലൈഃ സഹിതസ്യ പ്രഭോ ര്യീശോഃ സ്വർഗാദ് ആഗമനകാലേ യുഷ്മാകം ക്ലേശകേഭ്യഃ ക്ലേശേന ഫലദാനം സാർദ്ധമസ്മാഭിശ്ച
Ⅶ ക്ലിശ്യമാനേഭ്യോ യുഷ്മഭ്യം ശാന്തിദാനമ് ഈശ്വരേണ ന്യായ്യം ഭോത്സ്യതേ;
Ⅷ തദാനീമ് ഈശ്വരാനഭിജ്ഞേഭ്യോ ഽസ്മത്പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ സുസംവാദാഗ്രാഹകേഭ്യശ്ച ലോകേഭ്യോ ജാജ്വല്യമാനേന വഹ്നിനാ സമുചിതം ഫലം യീശുനാ ദാസ്യതേ;
Ⅸ തേ ച പ്രഭോ ർവദനാത് പരാക്രമയുക്തവിഭവാച്ച സദാതനവിനാശരൂപം ദണ്ഡം ലപ്സ്യന്തേ,
Ⅹ കിന്തു തസ്മിൻ ദിനേ സ്വകീയപവിത്രലോകേഷു വിരാജിതും യുഷ്മാൻ അപരാംശ്ച സർവ്വാൻ വിശ്വാസിലോകാൻ വിസ്മാപയിതുഞ്ച സ ആഗമിഷ്യതി യതോ ഽസ്മാകം പ്രമാണേ യുഷ്മാഭി ർവിശ്വാസോഽകാരി|
Ⅺ അതോഽസ്മാകമ് ഈശ്വരോ യുഷ്മാൻ തസ്യാഹ്വാനസ്യ യോഗ്യാൻ കരോതു സൗജന്യസ്യ ശുഭഫലം വിശ്വാസസ്യ ഗുണഞ്ച പരാക്രമേണ സാധയത്വിതി പ്രാർഥനാസ്മാഭിഃ സർവ്വദാ യുഷ്മന്നിമിത്തം ക്രിയതേ,
Ⅻ യതസ്തഥാ സത്യസ്മാകമ് ഈശ്വരസ്യ പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ചാനുഗ്രഹാദ് അസ്മത്പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ നാമ്നോ ഗൗരവം യുഷ്മാസു യുഷ്മാകമപി ഗൗരവം തസ്മിൻ പ്രകാശിഷ്യതേ|