Ⅰ തസ്യ ഹത്യാകരണം ശൗലോപി സമമന്യത| തസ്മിൻ സമയേ യിരൂശാലമ്നഗരസ്ഥാം മണ്ഡലീം പ്രതി മഹാതാഡനായാം ജാതായാം പ്രേരിതലോകാൻ ഹിത്വാ സർവ്വേഽപരേ യിഹൂദാശോമിരോണദേശയോ ർനാനാസ്ഥാനേ വികീർണാഃ സന്തോ ഗതാഃ|
Ⅱ അന്യച്ച ഭക്തലോകാസ്തം സ്തിഫാനം ശ്മശാനേ സ്ഥാപയിത്വാ ബഹു വ്യലപൻ|
Ⅲ കിന്തു ശൗലോ ഗൃഹേ ഗൃഹേ ഭ്രമിത്വാ സ്ത്രിയഃ പുരുഷാംശ്ച ധൃത്വാ കാരായാം ബദ്ധ്വാ മണ്ഡല്യാ മഹോത്പാതം കൃതവാൻ|
Ⅳ അന്യച്ച യേ വികീർണാ അഭവൻ തേ സർവ്വത്ര ഭ്രമിത്വാ സുസംവാദം പ്രാചാരയൻ|
Ⅴ തദാ ഫിലിപഃ ശോമിരോൺനഗരം ഗത്വാ ഖ്രീഷ്ടാഖ്യാനം പ്രാചാരയത്;
Ⅵ തതോഽശുചി-ഭൃതഗ്രസ്തലോകേഭ്യോ ഭൂതാശ്ചീത്കൃത്യാഗച്ഛൻ തഥാ ബഹവഃ പക്ഷാഘാതിനഃ ഖഞ്ജാ ലോകാശ്ച സ്വസ്ഥാ അഭവൻ|
Ⅶ തസ്മാത് ലാകാ ഈദൃശം തസ്യാശ്ചര്യ്യം കർമ്മ വിലോക്യ നിശമ്യ ച സർവ്വ ഏകചിത്തീഭൂയ തേനോക്താഖ്യാനേ മനാംസി ന്യദധുഃ|
Ⅷ തസ്മിന്നഗരേ മഹാനന്ദശ്ചാഭവത്|
Ⅸ തതഃ പൂർവ്വം തസ്മിന്നഗരേ ശിമോന്നാമാ കശ്ചിജ്ജനോ ബഹ്വീ ർമായാക്രിയാഃ കൃത്വാ സ്വം കഞ്ചന മഹാപുരുഷം പ്രോച്യ ശോമിരോണീയാനാം മോഹം ജനയാമാസ|
Ⅹ തസ്മാത് സ മാനുഷ ഈശ്വരസ്യ മഹാശക്തിസ്വരൂപ ഇത്യുക്ത്വാ ബാലവൃദ്ധവനിതാഃ സർവ്വേ ലാകാസ്തസ്മിൻ മനാംസി ന്യദധുഃ|
Ⅺ സ ബഹുകാലാൻ മായാവിക്രിയയാ സർവ്വാൻ അതീവ മോഹയാഞ്ചകാര, തസ്മാത് തേ തം മേനിരേ|
Ⅻ കിന്ത്വീശ്വരസ്യ രാജ്യസ്യ യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ നാമ്നശ്ചാഖ്യാനപ്രചാരിണഃ ഫിലിപസ്യ കഥായാം വിശ്വസ്യ തേഷാം സ്ത്രീപുരുഷോഭയലോകാ മജ്ജിതാ അഭവൻ|
ⅩⅢ ശേഷേ സ ശിമോനപി സ്വയം പ്രത്യൈത് തതോ മജ്ജിതഃ സൻ ഫിലിപേന കൃതാമ് ആശ്ചര്യ്യക്രിയാം ലക്ഷണഞ്ച വിലോക്യാസമ്ഭവം മന്യമാനസ്തേന സഹ സ്ഥിതവാൻ|
ⅩⅣ ഇത്ഥം ശോമിരോൺദേശീയലോകാ ഈശ്വരസ്യ കഥാമ് അഗൃഹ്ലൻ ഇതി വാർത്താം യിരൂശാലമ്നഗരസ്ഥപ്രേരിതാഃ പ്രാപ്യ പിതരം യോഹനഞ്ച തേഷാം നികടേ പ്രേഷിതവന്തഃ|
ⅩⅤ തതസ്തൗ തത് സ്ഥാനമ് ഉപസ്ഥായ ലോകാ യഥാ പവിത്രമ് ആത്മാനം പ്രാപ്നുവന്തി തദർഥം പ്രാർഥയേതാം|
ⅩⅥ യതസ്തേ പുരാ കേവലപ്രഭുയീശോ ർനാമ്നാ മജ്ജിതമാത്രാ അഭവൻ, ന തു തേഷാം മധ്യേ കമപി പ്രതി പവിത്രസ്യാത്മന ആവിർഭാവോ ജാതഃ|
ⅩⅦ കിന്തു പ്രേരിതാഭ്യാം തേഷാം ഗാത്രേഷു കരേഷ്വർപിതേഷു സത്സു തേ പവിത്രമ് ആത്മാനമ് പ്രാപ്നുവൻ|
ⅩⅧ ഇത്ഥം ലോകാനാം ഗാത്രേഷു പ്രേരിതയോഃ കരാർപണേന താൻ പവിത്രമ് ആത്മാനം പ്രാപ്താൻ ദൃഷ്ട്വാ സ ശിമോൻ തയോഃ സമീപേ മുദ്രാ ആനീയ കഥിതവാൻ;
ⅩⅨ അഹം യസ്യ ഗാത്രേ ഹസ്തമ് അർപയിഷ്യാമി തസ്യാപി യഥേത്ഥം പവിത്രാത്മപ്രാപ്തി ർഭവതി താദൃശീം ശക്തിം മഹ്യം ദത്തം|
ⅩⅩ കിന്തു പിതരസ്തം പ്രത്യവദത് തവ മുദ്രാസ്ത്വയാ വിനശ്യന്തു യത ഈശ്വരസ്യ ദാനം മുദ്രാഭിഃ ക്രീയതേ ത്വമിത്ഥം ബുദ്ധവാൻ;
ⅩⅪ ഈശ്വരായ താവന്തഃകരണം സരലം നഹി, തസ്മാദ് അത്ര തവാംശോഽധികാരശ്ച കോപി നാസ്തി|
ⅩⅫ അത ഏതത്പാപഹേതോഃ ഖേദാന്വിതഃ സൻ കേനാപി പ്രകാരേണ തവ മനസ ഏതസ്യാഃ കുകൽപനായാഃ ക്ഷമാ ഭവതി, ഏതദർഥമ് ഈശ്വരേ പ്രാർഥനാം കുരു;
ⅩⅩⅢ യതസ്ത്വം തിക്തപിത്തേ പാപസ്യ ബന്ധനേ ച യദസി തന്മയാ ബുദ്ധമ്|
ⅩⅩⅣ തദാ ശിമോൻ അകഥയത് തർഹി യുവാഭ്യാമുദിതാ കഥാ മയി യഥാ ന ഫലതി തദർഥം യുവാം മന്നിമിത്തം പ്രഭൗ പ്രാർഥനാം കുരുതം|
ⅩⅩⅤ അനേന പ്രകാരേണ തൗ സാക്ഷ്യം ദത്ത്വാ പ്രഭോഃ കഥാം പ്രചാരയന്തൗ ശോമിരോണീയാനാമ് അനേകഗ്രാമേഷു സുസംവാദഞ്ച പ്രചാരയന്തൗ യിരൂശാലമ്നഗരം പരാവൃത്യ ഗതൗ|
ⅩⅩⅥ തതഃ പരമ് ഈശ്വരസ്യ ദൂതഃ ഫിലിപമ് ഇത്യാദിശത്, ത്വമുത്ഥായ ദക്ഷിണസ്യാം ദിശി യോ മാർഗോ പ്രാന്തരസ്യ മധ്യേന യിരൂശാലമോ ഽസാനഗരം യാതി തം മാർഗം ഗച്ഛ|
ⅩⅩⅦ തതഃ സ ഉത്ഥായ ഗതവാൻ; തദാ കന്ദാകീനാമ്നഃ കൂശ്ലോകാനാം രാജ്ഞ്യാഃ സർവ്വസമ്പത്തേരധീശഃ കൂശദേശീയ ഏകഃ ഷണ്ഡോ ഭജനാർഥം യിരൂശാലമ്നഗരമ് ആഗത്യ
ⅩⅩⅧ പുനരപി രഥമാരുഹ്യ യിശയിയനാമ്നോ ഭവിഷ്യദ്വാദിനോ ഗ്രന്ഥം പഠൻ പ്രത്യാഗച്ഛതി|
ⅩⅩⅨ ഏതസ്മിൻ സമയേ ആത്മാ ഫിലിപമ് അവദത്, ത്വമ് രഥസ്യ സമീപം ഗത്വാ തേന സാർദ്ധം മില|
ⅩⅩⅩ തസ്മാത് സ ധാവൻ തസ്യ സന്നിധാവുപസ്ഥായ തേന പഠ്യമാനം യിശയിയഥവിഷ്യദ്വാദിനോ വാക്യം ശ്രുത്വാ പൃഷ്ടവാൻ യത് പഠസി തത് കിം ബുധ്യസേ?
ⅩⅩⅪ തതഃ സ കഥിതവാൻ കേനചിന്ന ബോധിതോഹം കഥം ബുധ്യേയ? തതഃ സ ഫിലിപം രഥമാരോഢും സ്വേന സാർദ്ധമ് ഉപവേഷ്ടുഞ്ച ന്യവേദയത്|
ⅩⅩⅫ സ ശാസ്ത്രസ്യേതദ്വാക്യം പഠിതവാൻ യഥാ, സമാനീയത ഘാതായ സ യഥാ മേഷശാവകഃ| ലോമച്ഛേദകസാക്ഷാച്ച മേഷശ്ച നീരവോ യഥാ| ആബധ്യ വദനം സ്വീയം തഥാ സ സമതിഷ്ഠത|
ⅩⅩⅩⅢ അന്യായേന വിചാരേണ സ ഉച്ഛിന്നോ ഽഭവത് തദാ| തത്കാലീനമനുഷ്യാൻ കോ ജനോ വർണയിതും ക്ഷമഃ| യതോ ജീവന്നൃണാം ദേശാത് സ ഉച്ഛിന്നോ ഽഭവത് ധ്രുവം|
ⅩⅩⅩⅣ അനന്തരം സ ഫിലിപമ് അവദത് നിവേദയാമി, ഭവിഷ്യദ്വാദീ യാമിമാം കഥാം കഥയാമാസ സ കിം സ്വസ്മിൻ വാ കസ്മിംശ്ചിദ് അന്യസ്മിൻ?
ⅩⅩⅩⅤ തതഃ ഫിലിപസ്തത്പ്രകരണമ് ആരഭ്യ യീശോരുപാഖ്യാനം തസ്യാഗ്രേ പ്രാസ്തൗത്|
ⅩⅩⅩⅥ ഇത്ഥം മാർഗേണ ഗച്ഛന്തൗ ജലാശയസ്യ സമീപ ഉപസ്ഥിതൗ; തദാ ക്ലീബോഽവാദീത് പശ്യാത്ര സ്ഥാനേ ജലമാസ്തേ മമ മജ്ജനേ കാ ബാധാ?
ⅩⅩⅩⅦ തതഃ ഫിലിപ ഉത്തരം വ്യാഹരത് സ്വാന്തഃകരണേന സാകം യദി പ്രത്യേഷി തർഹി ബാധാ നാസ്തി| തതഃ സ കഥിതവാൻ യീശുഖ്രീഷ്ട ഈശ്വരസ്യ പുത്ര ഇത്യഹം പ്രത്യേമി|
ⅩⅩⅩⅧ തദാ രഥം സ്ഥഗിതം കർത്തുമ് ആദിഷ്ടേ ഫിലിപക്ലീബൗ ദ്വൗ ജലമ് അവാരുഹതാം; തദാ ഫിലിപസ്തമ് മജ്ജയാമാസ|
ⅩⅩⅩⅨ തത്പശ്ചാത് ജലമധ്യാദ് ഉത്ഥിതയോഃ സതോഃ പരമേശ്വരസ്യാത്മാ ഫിലിപം ഹൃത്വാ നീതവാൻ, തസ്മാത് ക്ലീബഃ പുനസ്തം ന ദൃഷ്ടവാൻ തഥാപി ഹൃഷ്ടചിത്തഃ സൻ സ്വമാർഗേണ ഗതവാൻ|
ⅩⅬ ഫിലിപശ്ചാസ്ദോദ്നഗരമ് ഉപസ്ഥായ തസ്മാത് കൈസരിയാനഗര ഉപസ്ഥിതികാലപര്യ്യനതം സർവ്വസ്മിന്നഗരേ സുസംവാദം പ്രചാരയൻ ഗതവാൻ|