Ⅰ അതോ ഹേതോ ർഭിന്നജാതീയാനാം യുഷ്മാകം നിമിത്തം യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ബന്ദീ യഃ സോഽഹം പൗലോ ബ്രവീമി|
Ⅱ യുഷ്മദർഥമ് ഈശ്വരേണ മഹ്യം ദത്തസ്യ വരസ്യ നിയമഃ കീദൃശസ്തദ് യുഷ്മാഭിരശ്രാവീതി മന്യേ|
Ⅲ അർഥതഃ പൂർവ്വം മയാ സംക്ഷേപേണ യഥാ ലിഖിതം തഥാഹം പ്രകാശിതവാക്യേനേശ്വരസ്യ നിഗൂഢം ഭാവം ജ്ഞാപിതോഽഭവം|
Ⅳ അതോ യുഷ്മാഭിസ്തത് പഠിത്വാ ഖ്രീഷ്ടമധി തസ്മിന്നിഗൂഢേ ഭാവേ മമ ജ്ഞാനം കീദൃശം തദ് ഭോത്സ്യതേ|
Ⅴ പൂർവ്വയുഗേഷു മാനവസന്താനാസ്തം ജ്ഞാപിതാ നാസൻ കിന്ത്വധുനാ സ ഭാവസ്തസ്യ പവിത്രാൻ പ്രേരിതാൻ ഭവിഷ്യദ്വാദിനശ്ച പ്രത്യാത്മനാ പ്രകാശിതോഽഭവത്;
Ⅵ അർഥത ഈശ്വരസ്യ ശക്തേഃ പ്രകാശാത് തസ്യാനുഗ്രഹേണ യോ വരോ മഹ്യമ് അദായി തേനാഹം യസ്യ സുസംവാദസ്യ പരിചാരകോഽഭവം,
Ⅶ തദ്വാരാ ഖ്രീഷ്ടേന ഭിന്നജാതീയാ അന്യൈഃ സാർദ്ധമ് ഏകാധികാരാ ഏകശരീരാ ഏകസ്യാഃ പ്രതിജ്ഞായാ അംശിനശ്ച ഭവിഷ്യന്തീതി|
Ⅷ സർവ്വേഷാം പവിത്രലോകാനാം ക്ഷുദ്രതമായ മഹ്യം വരോഽയമ് അദായി യദ് ഭിന്നജാതീയാനാം മധ്യേ ബോധാഗയസ്യ ഗുണനിധേഃ ഖ്രീഷ്ടസ്യ മങ്ഗലവാർത്താം പ്രചാരയാമി,
Ⅸ കാലാവസ്ഥാതഃ പൂർവ്വസ്മാച്ച യോ നിഗൂഢഭാവ ഈശ്വരേ ഗുപ്ത ആസീത് തദീയനിയമം സർവ്വാൻ ജ്ഞാപയാമി|
Ⅹ യത ഈശ്വരസ്യ നാനാരൂപം ജ്ഞാനം യത് സാമ്പ്രതം സമിത്യാ സ്വർഗേ പ്രാധാന്യപരാക്രമയുക്താനാം ദൂതാനാം നികടേ പ്രകാശ്യതേ തദർഥം സ യീശുനാ ഖ്രീഷ്ടേന സർവ്വാണി സൃഷ്ടവാൻ|
Ⅺ യതോ വയം യസ്മിൻ വിശ്വസ്യ ദൃഢഭക്ത്യാ നിർഭയതാമ് ഈശ്വരസ്യ സമാഗമേ സാമർഥ്യഞ്ച
Ⅻ പ്രാപ്തവന്തസ്തമസ്മാകം പ്രഭും യീശും ഖ്രീഷ്ടമധി സ കാലാവസ്ഥായാഃ പൂർവ്വം തം മനോരഥം കൃതവാൻ|
ⅩⅢ അതോഽഹം യുഷ്മന്നിമിത്തം ദുഃഖഭോഗേന ക്ലാന്തിം യന്ന ഗച്ഛാമീതി പ്രാർഥയേ യതസ്തദേവ യുഷ്മാകം ഗൗരവം|
ⅩⅣ അതോ ഹേതോഃ സ്വർഗപൃഥിവ്യോഃ സ്ഥിതഃ കൃത്സ്നോ വംശോ യസ്യ നാമ്നാ വിഖ്യാതസ്തമ്
ⅩⅤ അസ്മത്പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ പിതരമുദ്ദിശ്യാഹം ജാനുനീ പാതയിത്വാ തസ്യ പ്രഭാവനിധിതോ വരമിമം പ്രാർഥയേ|
ⅩⅥ തസ്യാത്മനാ യുഷ്മാകമ് ആന്തരികപുരുഷസ്യ ശക്തേ ർവൃദ്ധിഃ ക്രിയതാം|
ⅩⅦ ഖ്രീഷ്ടസ്തു വിശ്വാസേന യുഷ്മാകം ഹൃദയേഷു നിവസതു| പ്രേമണി യുഷ്മാകം ബദ്ധമൂലത്വം സുസ്ഥിരത്വഞ്ച ഭവതു|
ⅩⅧ ഇത്ഥം പ്രസ്ഥതായാ ദീർഘതായാ ഗഭീരതായാ ഉച്ചതായാശ്ച ബോധായ സർവ്വൈഃ പവിത്രലോകൈഃ പ്രാപ്യം സാമർഥ്യം യുഷ്മാഭി ർലഭ്യതാം,
ⅩⅨ ജ്ഞാനാതിരിക്തം ഖ്രീഷ്ടസ്യ പ്രേമ ജ്ഞായതാമ് ഈശ്വരസ്യ സമ്പൂർണവൃദ്ധിപര്യ്യന്തം യുഷ്മാകം വൃദ്ധി ർഭവതു ച|
ⅩⅩ അസ്മാകമ് അന്തരേ യാ ശക്തിഃ പ്രകാശതേ തയാ സർവ്വാതിരിക്തം കർമ്മ കുർവ്വൻ അസ്മാകം പ്രാർഥനാം കൽപനാഞ്ചാതിക്രമിതും യഃ ശക്നോതി
ⅩⅪ ഖ്രീഷ്ടയീശുനാ സമിതേ ർമധ്യേ സർവ്വേഷു യുഗേഷു തസ്യ ധന്യവാദോ ഭവതു| ഇതി|