Ⅰ ഹേ നിർബ്ബോധാ ഗാലാതിലോകാഃ, യുഷ്മാകം മധ്യേ ക്രുശേ ഹത ഇവ യീശുഃ ഖ്രീഷ്ടോ യുഷ്മാകം സമക്ഷം പ്രകാശിത ആസീത് അതോ യൂയം യഥാ സത്യം വാക്യം ന ഗൃഹ്ലീഥ തഥാ കേനാമുഹ്യത?
Ⅱ അഹം യുഷ്മത്തഃ കഥാമേകാം ജിജ്ഞാസേ യൂയമ് ആത്മാനം കേനാലഭധ്വം? വ്യവസ്ഥാപാലനേന കിം വാ വിശ്വാസവാക്യസ്യ ശ്രവണേന?
Ⅲ യൂയം കിമ് ഈദൃഗ് അബോധാ യദ് ആത്മനാ കർമ്മാരഭ്യ ശരീരേണ തത് സാധയിതും യതധ്വേ?
Ⅳ തർഹി യുഷ്മാകം ഗുരുതരോ ദുഃഖഭോഗഃ കിം നിഷ്ഫലോ ഭവിഷ്യതി? കുഫലയുക്തോ വാ കിം ഭവിഷ്യതി?
Ⅴ യോ യുഷ്മഭ്യമ് ആത്മാനം ദത്തവാൻ യുഷ്മന്മധ്യ ആശ്ചര്യ്യാണി കർമ്മാണി ച സാധിതവാൻ സ കിം വ്യവസ്ഥാപാലനേന വിശ്വാസവാക്യസ്യ ശ്രവണേന വാ തത് കൃതവാൻ?
Ⅵ ലിഖിതമാസ്തേ, ഇബ്രാഹീമ ഈശ്വരേ വ്യശ്വസീത് സ ച വിശ്വാസസ്തസ്മൈ പുണ്യാർഥം ഗണിതോ ബഭൂവ,
Ⅶ അതോ യേ വിശ്വാസാശ്രിതാസ്ത ഏവേബ്രാഹീമഃ സന്താനാ ഇതി യുഷ്മാഭി ർജ്ഞായതാം|
Ⅷ ഈശ്വരോ ഭിന്നജാതീയാൻ വിശ്വാസേന സപുണ്യീകരിഷ്യതീതി പൂർവ്വം ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രദാതാ പൂർവ്വമ് ഇബ്രാഹീമം സുസംവാദം ശ്രാവയന ജഗാദ, ത്വത്തോ ഭിന്നജാതീയാഃ സർവ്വ ആശിഷം പ്രാപ്സ്യന്തീതി|
Ⅸ അതോ യേ വിശ്വാസാശ്രിതാസ്തേ വിശ്വാസിനേബ്രാഹീമാ സാർദ്ധമ് ആശിഷം ലഭന്തേ|
Ⅹ യാവന്തോ ലോകാ വ്യവസ്ഥായാഃ കർമ്മണ്യാശ്രയന്തി തേ സർവ്വേ ശാപാധീനാ ഭവന്തി യതോ ലിഖിതമാസ്തേ, യഥാ, "യഃ കശ്ചിദ് ഏതസ്യ വ്യവസ്ഥാഗ്രന്ഥസ്യ സർവ്വവാക്യാനി നിശ്ചിദ്രം ന പാലയതി സ ശപ്ത ഇതി| "
Ⅺ ഈശ്വരസ്യ സാക്ഷാത് കോഽപി വ്യവസ്ഥയാ സപുണ്യോ ന ഭവതി തദ വ്യക്തം യതഃ "പുണ്യവാൻ മാനവോ വിശ്വാസേന ജീവിഷ്യതീതി" ശാസ്ത്രീയം വചഃ|
Ⅻ വ്യവസ്ഥാ തു വിശ്വാസസമ്ബന്ധിനീ ന ഭവതി കിന്ത്വേതാനി യഃ പാലയിഷ്യതി സ ഏവ തൈ ർജീവിഷ്യതീതിനിയമസമ്ബന്ധിനീ|
ⅩⅢ ഖ്രീഷ്ടോഽസ്മാൻ പരിക്രീയ വ്യവസ്ഥായാഃ ശാപാത് മോചിതവാൻ യതോഽസ്മാകം വിനിമയേന സ സ്വയം ശാപാസ്പദമഭവത് തദധി ലിഖിതമാസ്തേ, യഥാ, "യഃ കശ്ചിത് തരാവുല്ലമ്ബ്യതേ സോഽഭിശപ്ത ഇതി| "
ⅩⅣ തസ്മാദ് ഖ്രീഷ്ടേന യീശുനേവ്രാഹീമ ആശീ ർഭിന്നജാതീയലോകേഷു വർത്തതേ തേന വയം പ്രതിജ്ഞാതമ് ആത്മാനം വിശ്വാസേന ലബ്ധും ശക്നുമഃ|
ⅩⅤ ഹേ ഭ്രാതൃഗണ മാനുഷാണാം രീത്യനുസാരേണാഹം കഥയാമി കേനചിത് മാനവേന യോ നിയമോ നിരചായി തസ്യ വികൃതി ർവൃദ്ധി ർവാ കേനാപി ന ക്രിയതേ|
ⅩⅥ പരന്ത്വിബ്രാഹീമേ തസ്യ സന്താനായ ച പ്രതിജ്ഞാഃ പ്രതി ശുശ്രുവിരേ തത്ര സന്താനശബ്ദം ബഹുവചനാന്തമ് അഭൂത്വാ തവ സന്താനായേത്യേകവചനാന്തം ബഭൂവ സ ച സന്താനഃ ഖ്രീഷ്ട ഏവ|
ⅩⅦ അതഏവാഹം വദാമി, ഈശ്വരേണ യോ നിയമഃ പുരാ ഖ്രീഷ്ടമധി നിരചായി തതഃ പരം ത്രിംശദധികചതുഃശതവത്സരേഷു ഗതേഷു സ്ഥാപിതാ വ്യവസ്ഥാ തം നിയമം നിരർഥകീകൃത്യ തദീയപ്രതിജ്ഞാ ലോപ്തും ന ശക്നോതി|
ⅩⅧ യസ്മാത് സമ്പദധികാരോ യദി വ്യവസ്ഥയാ ഭവതി തർഹി പ്രതിജ്ഞയാ ന ഭവതി കിന്ത്വീശ്വരഃ പ്രതിജ്ഞയാ തദധികാരിത്വമ് ഇബ്രാഹീമേ ഽദദാത്|
ⅩⅨ തർഹി വ്യവസ്ഥാ കിമ്ഭൂതാ? പ്രതിജ്ഞാ യസ്മൈ പ്രതിശ്രുതാ തസ്യ സന്താനസ്യാഗമനം യാവദ് വ്യഭിചാരനിവാരണാർഥം വ്യവസ്ഥാപി ദത്താ, സാ ച ദൂതൈരാജ്ഞാപിതാ മധ്യസ്ഥസ്യ കരേ സമർപിതാ ച|
ⅩⅩ നൈകസ്യ മധ്യസ്ഥോ വിദ്യതേ കിന്ത്വീശ്വര ഏക ഏവ|
ⅩⅪ തർഹി വ്യവസ്ഥാ കിമ് ഈശ്വരസ്യ പ്രതിജ്ഞാനാം വിരുദ്ധാ? തന്ന ഭവതു| യസ്മാദ് യദി സാ വ്യവസ്ഥാ ജീവനദാനേസമർഥാഭവിഷ്യത് തർഹി വ്യവസ്ഥയൈവ പുണ്യലാഭോഽഭവിഷ്യത്|
ⅩⅫ കിന്തു യീശുഖ്രീഷ്ടേ യോ വിശ്വാസസ്തത്സമ്ബന്ധിയാഃ പ്രതിജ്ഞായാഃ ഫലം യദ് വിശ്വാസിലോകേഭ്യോ ദീയതേ തദർഥം ശാസ്ത്രദാതാ സർവ്വാൻ പാപാധീനാൻ ഗണയതി|
ⅩⅩⅢ അതഏവ വിശ്വാസസ്യാനാഗതസമയേ വയം വ്യവസ്ഥാധീനാഃ സന്തോ വിശ്വാസസ്യോദയം യാവദ് രുദ്ധാ ഇവാരക്ഷ്യാമഹേ|
ⅩⅩⅣ ഇത്ഥം വയം യദ് വിശ്വാസേന സപുണ്യീഭവാമസ്തദർഥം ഖ്രീഷ്ടസ്യ സമീപമ് അസ്മാൻ നേതും വ്യവസ്ഥാഗ്രഥോഽസ്മാകം വിനേതാ ബഭൂവ|
ⅩⅩⅤ കിന്ത്വധുനാഗതേ വിശ്വാസേ വയം തസ്യ വിനേതുരനധീനാ അഭവാമ|
ⅩⅩⅥ ഖ്രീഷ്ടേ യീശൗ വിശ്വസനാത് സർവ്വേ യൂയമ് ഈശ്വരസ്യ സന്താനാ ജാതാഃ|
ⅩⅩⅦ യൂയം യാവന്തോ ലോകാഃ ഖ്രീഷ്ടേ മജ്ജിതാ അഭവത സർവ്വേ ഖ്രീഷ്ടം പരിഹിതവന്തഃ|
ⅩⅩⅧ അതോ യുഷ്മന്മധ്യേ യിഹൂദിയൂനാനിനോ ർദാസസ്വതന്ത്രയോ ര്യോഷാപുരുഷയോശ്ച കോഽപി വിശേഷോ നാസ്തി; സർവ്വേ യൂയം ഖ്രീഷ്ടേ യീശാവേക ഏവ|
ⅩⅩⅨ കിഞ്ച യൂയം യദി ഖ്രീഷ്ടസ്യ ഭവഥ തർഹി സുതരാമ് ഇബ്രാഹീമഃ സന്താനാഃ പ്രതിജ്ഞയാ സമ്പദധികാരിണശ്ചാധ്വേ|