Ⅰ ഹേ ധനവന്തഃ, യൂയമ് ഇദാനീം ശൃണുത യുഷ്മാഭിരാഗമിഷ്യത്ക്ലേശഹേതോഃ ക്രന്ദ്യതാം വിലപ്യതാഞ്ച|
Ⅱ യുഷ്മാകം ദ്രവിണം ജീർണം കീടഭുക്താഃ സുചേലകാഃ|
Ⅲ കനകം രജതഞ്ചാപി വികൃതിം പ്രഗമിഷ്യതി, തത്കലങ്കശ്ച യുഷ്മാകം പാപം പ്രമാണയിഷ്യതി, ഹുതാശവച്ച യുഷ്മാകം പിശിതം ഖാദയിഷ്യതി| ഇത്ഥമ് അന്തിമഘസ്രേഷു യുഷ്മാഭിഃ സഞ്ചിതം ധനം|
Ⅳ പശ്യത യൈഃ കൃഷീവലൈ ര്യുഷ്മാകം ശസ്യാനി ഛിന്നാനി തേഭ്യോ യുഷ്മാഭി ര്യദ് വേതനം ഛിന്നം തദ് ഉച്ചൈ ർധ്വനിം കരോതി തേഷാം ശസ്യച്ഛേദകാനാമ് ആർത്തരാവഃ സേനാപതേഃ പരമേശ്വരസ്യ കർണകുഹരം പ്രവിഷ്ടഃ|
Ⅴ യൂയം പൃഥിവ്യാം സുഖഭോഗം കാമുകതാഞ്ചാരിതവന്തഃ, മഹാഭോജസ്യ ദിന ഇവ നിജാന്തഃകരണാനി പരിതർപിതവന്തശ്ച|
Ⅵ അപരഞ്ച യുഷ്മാഭി ർധാർമ്മികസ്യ ദണ്ഡാജ്ഞാ ഹത്യാ ചാകാരി തഥാപി സ യുഷ്മാൻ ന പ്രതിരുദ്ധവാൻ|
Ⅶ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യൂയം പ്രഭോരാഗമനം യാവദ് ധൈര്യ്യമാലമ്ബധ്വം| പശ്യത കൃഷിവലോ ഭൂമേ ർബഹുമൂല്യം ഫലം പ്രതീക്ഷമാണോ യാവത് പ്രഥമമ് അന്തിമഞ്ച വൃഷ്ടിജലം ന പ്രാപ്നോതി താവദ് ധൈര്യ്യമ് ആലമ്ബതേ|
Ⅷ യൂയമപി ധൈര്യ്യമാലമ്ബ്യ സ്വാന്തഃകരണാനി സ്ഥിരീകുരുത, യതഃ പ്രഭോരുപസ്ഥിതിഃ സമീപവർത്തിന്യഭവത്|
Ⅸ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യൂയം യദ് ദണ്ഡ്യാ ന ഭവേത തദർഥം പരസ്പരം ന ഗ്ലായത, പശ്യത വിചാരയിതാ ദ്വാരസമീപേ തിഷ്ഠതി|
Ⅹ ഹേ മമ ഭ്രാതരഃ, യേ ഭവിഷ്യദ്വാദിനഃ പ്രഭോ ർനാമ്നാ ഭാഷിതവന്തസ്താൻ യൂയം ദുഃഖസഹനസ്യ ധൈര്യ്യസ്യ ച ദൃഷ്ടാന്താൻ ജാനീത|
Ⅺ പശ്യത ധൈര്യ്യശീലാ അസ്മാഭി ർധന്യാ ഉച്യന്തേ| ആയൂബോ ധൈര്യ്യം യുഷ്മാഭിരശ്രാവി പ്രഭോഃ പരിണാമശ്ചാദർശി യതഃ പ്രഭു ർബഹുകൃപഃ സകരുണശ്ചാസ്തി|
Ⅻ ഹേ ഭ്രാതരഃ വിശേഷത ഇദം വദാമി സ്വർഗസ്യ വാ പൃഥിവ്യാ വാന്യവസ്തുനോ നാമ ഗൃഹീത്വാ യുഷ്മാഭിഃ കോഽപി ശപഥോ ന ക്രിയതാം, കിന്തു യഥാ ദണ്ഡ്യാ ന ഭവത തദർഥം യുഷ്മാകം തഥൈവ തന്നഹി ചേതിവാക്യം യഥേഷ്ടം ഭവതു|
ⅩⅢ യുഷ്മാകം കശ്ചിദ് ദുഃഖീ ഭവതി? സ പ്രാർഥനാം കരോതു| കശ്ചിദ് വാനന്ദിതോ ഭവതി? സ ഗീതം ഗായതു|
ⅩⅣ യുഷ്മാകം കശ്ചിത് പീഡിതോ ഽസ്തി? സ സമിതേഃ പ്രാചീനാൻ ആഹ്വാതു തേ ച പഭോ ർനാമ്നാ തം തൈലേനാഭിഷിച്യ തസ്യ കൃതേ പ്രാർഥനാം കുർവ്വന്തു|
ⅩⅤ തസ്മാദ് വിശ്വാസജാതപ്രാർഥനയാ സ രോഗീ രക്ഷാം യാസ്യതി പ്രഭുശ്ച തമ് ഉത്ഥാപയിഷ്യതി യദി ച കൃതപാപോ ഭവേത് തർഹി സ തം ക്ഷമിഷ്യതേ|
ⅩⅥ യൂയം പരസ്പരമ് അപരാധാൻ അങ്ഗീകുരുധ്വമ് ആരോഗ്യപ്രാപ്ത്യർഥഞ്ചൈകജനോ ഽന്യസ്യ കൃതേ പ്രാർഥനാം കരോതു ധാർമ്മികസ്യ സയത്നാ പ്രാർഥനാ ബഹുശക്തിവിശിഷ്ടാ ഭവതി|
ⅩⅦ യ ഏലിയോ വയമിവ സുഖദുഃഖഭോഗീ മർത്ത്യ ആസീത് സ പ്രാർഥനയാനാവൃഷ്ടിം യാചിതവാൻ തേന ദേശേ സാർദ്ധവത്സരത്രയം യാവദ് വൃഷ്ടി ർന ബഭൂവ|
ⅩⅧ പശ്ചാത് തേന പുനഃ പ്രാർഥനായാം കൃതായാമ് ആകാശസ്തോയാന്യവർഷീത് പൃഥിവീ ച സ്വഫലാനി പ്രാരോഹയത്|
ⅩⅨ ഹേ ഭ്രാതരഃ, യുഷ്മാകം കസ്മിംശ്ചിത് സത്യമതാദ് ഭ്രഷ്ടേ യദി കശ്ചിത് തം പരാവർത്തയതി
ⅩⅩ തർഹി യോ ജനഃ പാപിനം വിപഥഭ്രമണാത് പരാവർത്തയതി സ തസ്യാത്മാനം മൃത്യുത ഉദ്ധരിഷ്യതി ബഹുപാപാന്യാവരിഷ്യതി ചേതി ജാനാതു|