മഥിലിഖിതഃ സുസംവാദഃ
Ⅰ ഇബ്രാഹീമഃ സന്താനോ ദായൂദ് തസ്യ സന്താനോ യീശുഖ്രീഷ്ടസ്തസ്യ പൂർവ്വപുരുഷവംശശ്രേണീ|
Ⅱ ഇബ്രാഹീമഃ പുത്ര ഇസ്ഹാക് തസ്യ പുത്രോ യാകൂബ് തസ്യ പുത്രോ യിഹൂദാസ്തസ്യ ഭ്രാതരശ്ച|
Ⅲ തസ്മാദ് യിഹൂദാതസ്താമരോ ഗർഭേ പേരസ്സേരഹൗ ജജ്ഞാതേ, തസ്യ പേരസഃ പുത്രോ ഹിഷ്രോൺ തസ്യ പുത്രോ ഽരാമ്|
Ⅳ തസ്യ പുത്രോ ഽമ്മീനാദബ് തസ്യ പുത്രോ നഹശോൻ തസ്യ പുത്രഃ സൽമോൻ|
Ⅴ തസ്മാദ് രാഹബോ ഗർഭേ ബോയമ് ജജ്ഞേ, തസ്മാദ് രൂതോ ഗർഭേ ഓബേദ് ജജ്ഞേ, തസ്യ പുത്രോ യിശയഃ|
Ⅵ തസ്യ പുത്രോ ദായൂദ് രാജഃ തസ്മാദ് മൃതോരിയസ്യ ജായായാം സുലേമാൻ ജജ്ഞേ|
Ⅶ തസ്യ പുത്രോ രിഹബിയാമ്, തസ്യ പുത്രോഽബിയഃ, തസ്യ പുത്ര ആസാ:|
Ⅷ തസ്യ സുതോ യിഹോശാഫട് തസ്യ സുതോ യിഹോരാമ തസ്യ സുത ഉഷിയഃ|
Ⅸ തസ്യ സുതോ യോഥമ് തസ്യ സുത ആഹമ് തസ്യ സുതോ ഹിഷ്കിയഃ|
Ⅹ തസ്യ സുതോ മിനശിഃ, തസ്യ സുത ആമോൻ തസ്യ സുതോ യോശിയഃ|
Ⅺ ബാബിൽനഗരേ പ്രവസനാത് പൂർവ്വം സ യോശിയോ യിഖനിയം തസ്യ ഭ്രാതൃംശ്ച ജനയാമാസ|
Ⅻ തതോ ബാബിലി പ്രവസനകാലേ യിഖനിയഃ ശൽതീയേലം ജനയാമാസ, തസ്യ സുതഃ സിരുബ്ബാവിൽ|
ⅩⅢ തസ്യ സുതോ ഽബോഹുദ് തസ്യ സുത ഇലീയാകീമ് തസ്യ സുതോഽസോർ|
ⅩⅣ അസോരഃ സുതഃ സാദോക് തസ്യ സുത ആഖീമ് തസ്യ സുത ഇലീഹൂദ്|
ⅩⅤ തസ്യ സുത ഇലിയാസർ തസ്യ സുതോ മത്തൻ|
ⅩⅥ തസ്യ സുതോ യാകൂബ് തസ്യ സുതോ യൂഷഫ് തസ്യ ജായാ മരിയമ്; തസ്യ ഗർഭേ യീശുരജനി, തമേവ ഖ്രീഷ്ടമ് (അർഥാദ് അഭിഷിക്തം) വദന്തി|
ⅩⅦ ഇത്ഥമ് ഇബ്രാഹീമോ ദായൂദം യാവത് സാകല്യേന ചതുർദശപുരുഷാഃ; ആ ദായൂദഃ കാലാദ് ബാബിലി പ്രവസനകാലം യാവത് ചതുർദശപുരുഷാ ഭവന്തി| ബാബിലി പ്രവാസനകാലാത് ഖ്രീഷ്ടസ്യ കാലം യാവത് ചതുർദശപുരുഷാ ഭവന്തി|
ⅩⅧ യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ജന്മ കഥ്ഥതേ| മരിയമ് നാമികാ കന്യാ യൂഷഫേ വാഗ്ദത്താസീത്, തദാ തയോഃ സങ്ഗമാത് പ്രാക് സാ കന്യാ  പവിത്രേണാത്മനാ ഗർഭവതീ ബഭൂവ|
ⅩⅨ തത്ര തസ്യാഃ പതി ര്യൂഷഫ് സൗജന്യാത് തസ്യാഃ കലങ്ഗം പ്രകാശയിതുമ് അനിച്ഛൻ ഗോപനേനേ താം പാരിത്യക്തും മനശ്ചക്രേ|
ⅩⅩ സ തഥൈവ ഭാവയതി, തദാനീം പരമേശ്വരസ്യ ദൂതഃ സ്വപ്നേ തം ദർശനം ദത്ത്വാ വ്യാജഹാര, ഹേ ദായൂദഃ സന്താന യൂഷഫ് ത്വം നിജാം ജായാം മരിയമമ് ആദാതും മാ ഭൈഷീഃ|
ⅩⅪ യതസ്തസ്യാ ഗർഭഃ പവിത്രാദാത്മനോഽഭവത്, സാ ച പുത്രം പ്രസവിഷ്യതേ, തദാ ത്വം തസ്യ നാമ യീശുമ് (അർഥാത് ത്രാതാരം) കരീഷ്യസേ, യസ്മാത് സ നിജമനുജാൻ തേഷാം കലുഷേഭ്യ ഉദ്ധരിഷ്യതി|
ⅩⅫ ഇത്ഥം സതി, പശ്യ ഗർഭവതീ കന്യാ തനയം പ്രസവിഷ്യതേ| ഇമ്മാനൂയേൽ തദീയഞ്ച നാമധേയം ഭവിഷ്യതി|| ഇമ്മാനൂയേൽ അസ്മാകം സങ്ഗീശ്വരഇത്യർഥഃ|
ⅩⅩⅢ ഇതി യദ് വചനം പുർവ്വം ഭവിഷ്യദ്വക്ത്രാ ഈശ്വരഃ കഥായാമാസ, തത് തദാനീം സിദ്ധമഭവത്|
ⅩⅩⅣ അനന്തരം യൂഷഫ് നിദ്രാതോ ജാഗരിത ഉത്ഥായ പരമേശ്വരീയദൂതസ്യ നിദേശാനുസാരേണ നിജാം ജായാം ജഗ്രാഹ,
ⅩⅩⅤ കിന്തു യാവത് സാ നിജം പ്രഥമസുതം അ സുഷുവേ, താവത് താം നോപാഗച്ഛത്, തതഃ സുതസ്യ നാമ യീശും ചക്രേ|