ഫിലോമോനം പത്രം
Ⅰ ഖ്രീഷ്ടസ്യ യീശോ ർബന്ദിദാസഃ പൗലസ്തീഥിയനാമാ ഭ്രാതാ ച പ്രിയം സഹകാരിണം ഫിലീമോനം
Ⅱ പ്രിയാമ് ആപ്പിയാം സഹസേനാമ് ആർഖിപ്പം ഫിലീമോനസ്യ ഗൃഹേ സ്ഥിതാം സമിതിഞ്ച പ്രതി പത്രം ലിഖതഃ|
Ⅲ അസ്മാകം താത ഈശ്വരഃ പ്രഭു ര്യീശുഖ്രീഷ്ടശ്ച യുഷ്മാൻ പ്രതി ശാന്തിമ് അനുഗ്രഹഞ്ച ക്രിയാസ്താം|
Ⅳ പ്രഭും യീശും പ്രതി സർവ്വാൻ പവിത്രലോകാൻ പ്രതി ച തവ പ്രേമവിശ്വാസയോ ർവൃത്താന്തം നിശമ്യാഹം
Ⅴ പ്രാർഥനാസമയേ തവ നാമോച്ചാരയൻ നിരന്തരം മമേശ്വരം ധന്യം വദാമി|
Ⅵ അസ്മാസു യദ്യത് സൗജന്യം വിദ്യതേ തത് സർവ്വം ഖ്രീഷ്ടം യീശും യത് പ്രതി ഭവതീതി ജ്ഞാനായ തവ വിശ്വാസമൂലികാ ദാനശീലതാ യത് സഫലാ ഭവേത് തദഹമ് ഇച്ഛാമി|
Ⅶ ഹേ ഭ്രാതഃ, ത്വയാ പവിത്രലോകാനാം പ്രാണ ആപ്യായിതാ അഭവൻ ഏതസ്മാത് തവ പ്രേമ്നാസ്മാകം മഹാൻ ആനന്ദഃ സാന്ത്വനാ ച ജാതഃ|
Ⅷ ത്വയാ യത് കർത്തവ്യം തത് ത്വാമ് ആജ്ഞാപയിതും യദ്യപ്യഹം ഖ്രീഷ്ടേനാതീവോത്സുകോ ഭവേയം തഥാപി വൃദ്ധ
Ⅸ ഇദാനീം യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യ ബന്ദിദാസശ്ചൈവമ്ഭൂതോ യഃ പൗലഃ സോഽഹം ത്വാം വിനേതും വരം മന്യേ|
Ⅹ അതഃ ശൃങ്ഖലബദ്ധോഽഹം യമജനയം തം മദീയതനയമ് ഓനീഷിമമ് അധി ത്വാം വിനയേ|
Ⅺ സ പൂർവ്വം തവാനുപകാരക ആസീത് കിന്ത്വിദാനീം തവ മമ ചോപകാരീ ഭവതി|
Ⅻ തമേവാഹം തവ സമീപം പ്രേഷയാമി, അതോ മദീയപ്രാണസ്വരൂപഃ സ ത്വയാനുഗൃഹ്യതാം|
ⅩⅢ സുസംവാദസ്യ കൃതേ ശൃങ്ഖലബദ്ധോഽഹം പരിചാരകമിവ തം സ്വസന്നിധൗ വർത്തയിതുമ് ഐച്ഛം|
ⅩⅣ കിന്തു തവ സൗജന്യം യദ് ബലേന ന ഭൂത്വാ സ്വേച്ഛായാഃ ഫലം ഭവേത് തദർഥം തവ സമ്മതിം വിനാ കിമപി കർത്തവ്യം നാമന്യേ|
ⅩⅤ കോ ജാനാതി ക്ഷണകാലാർഥം ത്വത്തസ്തസ്യ വിച്ഛേദോഽഭവദ് ഏതസ്യായമ് അഭിപ്രായോ യത് ത്വമ് അനന്തകാലാർഥം തം ലപ്സ്യസേ
ⅩⅥ പുന ർദാസമിവ ലപ്സ്യസേ തന്നഹി കിന്തു ദാസാത് ശ്രേഷ്ഠം മമ പ്രിയം തവ ച ശാരീരികസമ്ബന്ധാത് പ്രഭുസമ്ബന്ധാച്ച തതോഽധികം പ്രിയം ഭ്രാതരമിവ|
ⅩⅦ അതോ ഹേതോ ര്യദി മാം സഹഭാഗിനം ജാനാസി തർഹി മാമിവ തമനുഗൃഹാണ|
ⅩⅧ തേന യദി തവ കിമപ്യപരാദ്ധം തുഭ്യം കിമപി ധാര്യ്യതേ വാ തർഹി തത് മമേതി വിദിത്വാ ഗണയ|
ⅩⅨ അഹം തത് പരിശോത്സ്യാമി, ഏതത് പൗലോഽഹം സ്വഹസ്തേന ലിഖാമി, യതസ്ത്വം സ്വപ്രാണാൻ അപി മഹ്യം ധാരയസി തദ് വക്തും നേച്ഛാമി|
ⅩⅩ ഭോ ഭ്രാതഃ, പ്രഭോഃ കൃതേ മമ വാഞ്ഛാം പൂരയ ഖ്രീഷ്ടസ്യ കൃതേ മമ പ്രാണാൻ ആപ്യായയ|
ⅩⅪ തവാജ്ഞാഗ്രാഹിത്വേ വിശ്വസ്യ മയാ ഏതത് ലിഖ്യതേ മയാ യദുച്യതേ തതോഽധികം ത്വയാ കാരിഷ്യത ഇതി ജാനാമി|
ⅩⅫ തത്കരണസമയേ മദർഥമപി വാസഗൃഹം ത്വയാ സജ്ജീക്രിയതാം യതോ യുഷ്മാകം പ്രാർഥനാനാം ഫലരൂപോ വര ഇവാഹം യുഷ്മഭ്യം ദായിഷ്യേ മമേതി പ്രത്യാശാ ജായതേ|
ⅩⅩⅢ ഖ്രീഷ്ടസ്യ യീശാഃ കൃതേ മയാ സഹ ബന്ദിരിപാഫ്രാ
ⅩⅩⅣ മമ സഹകാരിണോ മാർക ആരിഷ്ടാർഖോ ദീമാ ലൂകശ്ച ത്വാം നമസ്കാരം വേദയന്തി|
ⅩⅩⅤ അസ്മാകം പ്രഭോ ര്യീശുഖ്രീഷ്ടസ്യാനുഗ്രഹോ യുഷ്മാകമ് ആത്മനാ സഹ ഭൂയാത്| ആമേൻ|