੧ ਕਰਿਨ੍ਥਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਯਾਵਨ੍ਤਃ ਪਵਿਤ੍ਰਾ ਲੋਕਾਃ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕਞ੍ਚ ਵਸਤਿਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯਨ੍ਤੇ ਤੈਃ ਸਹਾਹੂਤਾਨਾਂ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਪਵਿਤ੍ਰੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਲੋਕਾਨਾਂ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਧਰ੍ੰਮਸਮਾਜਃ ਕਰਿਨ੍ਥਨਗਰੇ ਵਿਦ੍ਯਤੇ
Ⅱ ਤੰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਯਾਹੂਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪੌਲਃ ਸੋਸ੍ਥਿਨਿਨਾਮਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਚ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਿ|
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪਿਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੀਯਤਾਂ|
Ⅳ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਨ੍, ਤਸ੍ਮਾਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮੰਨਿਮਿੱਤੰ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਮਦੀਯੇਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
Ⅴ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇਨ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਸਪ੍ਰਮਾਣਮ੍ ਅਭਵਤ੍
Ⅵ ਤੇਨ ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਵਕ੍ਤ੍ਰੁʼਤਾਜ੍ਞਾਨਾਦੀਨਿ ਸਰ੍ੱਵਧਨਾਨਿ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ|
Ⅶ ਤਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪੁਨਰਾਗਮਨੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਮਾਣਾਨਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ੍ਯਾਪਿ ਵਰਸ੍ਯਾਭਾਵੋ ਨ ਭਵਤਿ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਿਵਸੇ ਯੂਯੰ ਯੰਨਿਰ੍ੱਦੋਸ਼਼ਾ ਭਵੇਤ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸਏਵ ਯਾਵਦਨ੍ਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸੁਸ੍ਥਿਰਾਨ੍ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
Ⅸ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਂਸ਼ਿਨਃ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਸ ਵਿਸ਼੍ਵਸਨੀਯਃ|
Ⅹ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਵਿਨਯੇ(ਅ)ਹੰ ਸਰ੍ੱਵੈ ਰ੍ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰੇਕਰੂਪਾਣਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਕਥ੍ਯਨ੍ਤਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਭਿੰਨਸਙ੍ਘਾਤਾ ਨ ਭਵਨ੍ਤੁ ਮਨੋਵਿਚਾਰਯੋਰੈਕ੍ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਿੱਧਤ੍ਵੰ ਭਵਤੁ|
Ⅺ ਹੇ ਮਮ ਭ੍ਰਾਤਰੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਵਿਵਾਦਾ ਜਾਤਾ ਇਤਿ ਵਾਰ੍ੱਤਾਮਹੰ ਕ੍ਲੋੱਯਾਃ ਪਰਿਜਨੈ ਰ੍ਜ੍ਞਾਪਿਤਃ|
Ⅻ ਮਮਾਭਿਪ੍ਰੇਤਮਿਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਵਦਤਿ ਪੌਲਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਆਪੱਲੋਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਕੈਫਾਃ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯੋ(ਅ)ਹਮਿਤਿ ਚ|
ⅩⅢ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕਿੰ ਵਿਭੇਦਃ ਕ੍ਰੁʼਤਃ? ਪੌਲਃ ਕਿੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤਃ? ਪੌਲਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾ ਵਾ ਯੂਯੰ ਕਿੰ ਮੱਜਿਤਾਃ?
ⅩⅣ ਕ੍ਰਿਸ਼਼੍ਪਗਾਯੌ ਵਿਨਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਨ੍ਯਃ ਕੋ(ਅ)ਪਿ ਮਯਾ ਨ ਮੱਜਿਤ ਇਤਿ ਹੇਤੋਰਹਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
ⅩⅤ ਏਤੇਨ ਮਮ ਨਾਮ੍ਨਾ ਮਾਨਵਾ ਮਯਾ ਮੱਜਿਤਾ ਇਤਿ ਵਕ੍ਤੁੰ ਕੇਨਾਪਿ ਨ ਸ਼ਕ੍ਯਤੇ|
ⅩⅥ ਅਪਰੰ ਸ੍ਤਿਫਾਨਸ੍ਯ ਪਰਿਜਨਾ ਮਯਾ ਮੱਜਿਤਾਸ੍ਤਦਨ੍ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਦ੍ ਯਨ੍ਮਯਾ ਮੱਜਿਤਸ੍ਤਦਹੰ ਨ ਵੇਦ੍ਮਿ|
ⅩⅦ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਹੰ ਮੱਜਨਾਰ੍ਥੰ ਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਚਾਰਾਰ੍ਥਮੇਵ; ਸੋ(ਅ)ਪਿ ਵਾਕ੍ਪਟੁਤਯਾ ਮਯਾ ਨ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤਵ੍ਯਃ, ਯਤਸ੍ਤਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁਃ ਫਲਹੀਨੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅧ ਯਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਯੇ ਵਿਨਸ਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੁਸ਼ਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਪ੍ਰਲਾਪਮਿਵ ਮਨ੍ਯਨ੍ਤੇ ਕਿਞ੍ਚ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣੰ ਲਭਮਾਨੇਸ਼਼੍ਵਸ੍ਮਾਸੁ ਸਾ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਵਰੂਪਾ|
ⅩⅨ ਤਸ੍ਮਾਦਿੱਥੰ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ, ਜ੍ਞਾਨਵਤਾਨ੍ਤੁ ਯਤ੍ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤਨ੍ਮਯਾ ਨਾਸ਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ| ਵਿਲੋਪਯਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਬੁੱਧਿ ਰ੍ਬੱਧਿਮਤਾਂ ਮਯਾ||
ⅩⅩ ਜ੍ਞਾਨੀ ਕੁਤ੍ਰ? ਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਵਾ ਕੁਤ੍ਰ? ਇਹਲੋਕਸ੍ਯ ਵਿਚਾਰਤਤ੍ਪਰੋ ਵਾ ਕੁਤ੍ਰ? ਇਹਲੋਕਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨੰ ਕਿਮੀਸ਼੍ਵਰੇਣ ਮੋਹੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਨਹਿ?
ⅩⅪ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨਾਦ੍ ਇਹਲੋਕਸ੍ਯ ਮਾਨਵਾਃ ਸ੍ਵਜ੍ਞਾਨੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵਬੋਧੰ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਚਾਰਰੂਪਿਣਾ ਪ੍ਰਲਾਪੇਨ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਃ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤੁੰ ਰੋਚਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਯਿਹੂਦੀਯਲੋਕਾ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣਾਨਿ ਦਿਦ੍ਰੁʼਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਿ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਲੋਕਾਸ੍ਤੁ ਵਿਦ੍ਯਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਯਨ੍ਤੇ,
ⅩⅩⅢ ਵਯਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਹਤੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਪ੍ਰਚਾਰਯਾਮਃ| ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਯਿਹੂਦੀਯੈ ਰ੍ਵਿਘ੍ਨ ਇਵ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯੈਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਲਾਪ ਇਵ ਮਨ੍ਯਤੇ,
ⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਿਹੂਦੀਯਾਨਾਂ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਞ੍ਚ ਮਧ੍ਯੇ ਯੇ ਆਹੂਤਾਸ੍ਤੇਸ਼਼ੁ ਸ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤਿਰਿਵੇਸ਼੍ਵਰੀਯਜ੍ਞਾਨਮਿਵ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅩⅤ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੇ ਯਃ ਪ੍ਰਲਾਪ ਆਰੋਪ੍ਯਤੇ ਸ ਮਾਨਵਾਤਿਰਿਕ੍ਤੰ ਜ੍ਞਾਨਮੇਵ ਯੱਚ ਦੌਰ੍ੱਬਲ੍ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਰੋਪ੍ਯਤੇ ਤਤ੍ ਮਾਨਵਾਤਿਰਿਕ੍ਤੰ ਬਲਮੇਵ|
ⅩⅩⅥ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਆਹੂਤਯੁਸ਼਼੍ਮਦ੍ਗਣੋ ਯਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਾਲੋਕ੍ਯਤਾਂ ਤਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਸਾਂਸਾਰਿਕਜ੍ਞਾਨੇਨ ਜ੍ਞਾਨਵਨ੍ਤਃ ਪਰਾਕ੍ਰਮਿਣੋ ਵਾ ਕੁਲੀਨਾ ਵਾ ਬਹਵੋ ਨ ਵਿਦ੍ਯਨ੍ਤੇ|
ⅩⅩⅦ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜ੍ਞਾਨਵਤਸ੍ਤ੍ਰਪਯਿਤੁੰ ਮੂਰ੍ਖਲੋਕਾਨ੍ ਰੋਚਿਤਵਾਨ੍ ਬਲਾਨਿ ਚ ਤ੍ਰਪਯਿਤੁਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਦੁਰ੍ੱਬਲਾਨ੍ ਰੋਚਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅧ ਤਥਾ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਲੋਕਾਨ੍ ਸੰਸ੍ਥਿਤਿਭ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜਗਤੋ(ਅ)ਪਕ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਹੇਯਾਨ੍ ਅਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਂਸ਼੍ਚਾਭਿਰੋਚਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅩⅨ ਤਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੇਨਾਪ੍ਯਾਤ੍ਮਸ਼੍ਲਾਘਾ ਨ ਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾ|
ⅩⅩⅩ ਯੂਯਞ੍ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਸੰਸ੍ਥਿਤਿੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਜ੍ਞਾਨੰ ਪੁਣ੍ਯੰ ਪਵਿਤ੍ਰਤ੍ਵੰ ਮੁਕ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਜਾਤਾ|
ⅩⅩⅪ ਅਤਏਵ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਲਿਖਿਤਮਾਸ੍ਤੇ ਤਦ੍ਵਤ੍, ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਮਾਨਃ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਸ਼੍ਲਾਘਤਾਂ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਸ ਹਿ|