੧ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਪੌਲਃ ਸਿਲ੍ਵਾਨਸ੍ਤੀਮਥਿਯਸ਼੍ਚ ਪਿਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਸ਼੍ਰਯੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਥਿਸ਼਼ਲਨੀਕੀਯਸਮਿਤਿੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਨ੍ਤਿ| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਨੁਗ੍ਰਹੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅱ ਵਯੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਃ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਨਾਮੋੱਚਾਰਯਾਮਃ,
Ⅲ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਪ੍ਰਭੌ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਯਤ੍ ਕਾਰ੍ੱਯੰ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਯਃ ਪਰਿਸ਼੍ਰਮਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਚ ਯਾ ਤਿਤਿਕ੍ਸ਼਼ਾ ਜਾਯਤੇ
Ⅳ ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਨਿਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਮਸ਼੍ਚ| ਹੇ ਪਿਯਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਯੂਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣਾਭਿਰੁਚਿਤਾ ਲੋਕਾ ਇਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅴ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਃ ਕੇਵਲਸ਼ਬ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਨ ਪ੍ਰਵਿਸ਼੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਮਹੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਾਵਿਸ਼ਤ੍| ਵਯਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਅਭਵਾਮ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
Ⅵ ਯੂਯਮਪਿ ਬਹੁਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗੇਨ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਦੱਤੇਨਾਨਨ੍ਦੇਨ ਚ ਵਾਕ੍ਯੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤ੍ਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੋਸ਼੍ਚਾਨੁਗਾਮਿਨੋ(ਅ)ਭਵਤ|
Ⅶ ਤੇਨ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ਯੋ ਰ੍ਯਾਵਨ੍ਤੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨੋ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤਿ ਯੂਯੰ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਿਦਰ੍ਸ਼ਨਸ੍ਵਰੂਪਾ ਜਾਤਾਃ|
Ⅷ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਤਃ ਪ੍ਰਤਿਨਾਦਿਤਯਾ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਵਾਣ੍ਯਾ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਖਾਯਾਦੇਸ਼ੌ ਵ੍ਯਾਪ੍ਤੌ ਕੇਵਲਮੇਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯੋ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾ ਸਰ੍ੱਵਤ੍ਰਾਸ਼੍ਰਾਵਿ, ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤਤ੍ਰ ਵਾਕ੍ਯਕਥਨਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਨਿਸ਼਼੍ਪ੍ਰਯੋਜਨੰ|
Ⅸ ਯਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਵਯੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾ ਯੂਯਞ੍ਚ ਕਥੰ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵਿਹਾਯੇਸ਼੍ਵਰੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਵਰ੍ੱਤਧ੍ਵਮ੍ ਅਮਰੰ ਸਤ੍ਯਮੀਸ਼੍ਵਰੰ ਸੇਵਿਤੁੰ
Ⅹ ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾੱਚ ਤੇਨੋੱਥਾਪਿਤਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯਾਰ੍ਥਤ ਆਗਾਮਿਕ੍ਰੋਧਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਨਿਸ੍ਤਾਰਯਿਤੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗਾਦ੍ ਆਗਮਨੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਸ਼਼ਿਤੁਮ੍ ਆਰਭਧ੍ਵਮ੍ ਏਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੰ ਤੇ ਲੋਕਾਃ ਸ੍ਵਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਨ੍ਤਿ|