੧ ਤੀਮਥਿਯੰ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਰਾਣਕਰ੍ੱਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਭੂਮੇਃ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਜ੍ਞਾਨੁਸਾਰਤੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪੌਲਃ ਸ੍ਵਕੀਯੰ ਸਤ੍ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤ੍ਰੰ ਤੀਮਥਿਯੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਿ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਯਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਕੁਰ੍ੱਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅲ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਦੇਸ਼ੇ ਮਮ ਗਮਨਕਾਲੇ ਤ੍ਵਮ੍ ਇਫਿਸ਼਼ਨਗਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਇਤਰਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਾ ਨ ਗ੍ਰਹੀਤਵ੍ਯਾ, ਅਨਨ੍ਤੇਸ਼਼ੂਪਾਖ੍ਯਾਨੇਸ਼਼ੁ ਵੰਸ਼ਾਵਲਿਸ਼਼ੁ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਮਨੋ ਨ ਨਿਵੇਸ਼ਿਤਵ੍ਯਮ੍
Ⅳ ਇਤਿ ਕਾਂਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਯਦ੍ ਉਪਦਿਸ਼ੇਰੇਤਤ੍ ਮਯਾਦਿਸ਼਼੍ਟੋ(ਅ)ਭਵਃ, ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵੈਰੇਤੈ ਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਯੁਕ੍ਤੇਸ਼੍ਵਰੀਯਨਿਸ਼਼੍ਠਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵਿਵਾਦੋ ਜਾਯਤੇ|
Ⅴ ਉਪਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਤ੍ਵਭਿਪ੍ਰੇਤੰ ਫਲੰ ਨਿਰ੍ੰਮਲਾਨ੍ਤਃਕਰਣੇਨ ਸਤ੍ਸੰਵੇਦੇਨ ਨਿਸ਼਼੍ਕਪਟਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇਨ ਚ ਯੁਕ੍ਤੰ ਪ੍ਰੇਮ|
Ⅵ ਕੇਚਿਤ੍ ਜਨਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਤਾਨਿ ਵਿਹਾਯ ਨਿਰਰ੍ਥਕਕਥਾਨਾਮ੍ ਅਨੁਗਮਨੇਨ ਵਿਪਥਗਾਮਿਨੋ(ਅ)ਭਵਨ੍,
Ⅶ ਯਦ੍ ਭਾਸ਼਼ਨ੍ਤੇ ਯੱਚ ਨਿਸ਼੍ਚਿਨ੍ਵਨ੍ਤਿ ਤੰਨ ਬੁਧ੍ਯਮਾਨਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥੋਪਦੇਸ਼਼੍ਟਾਰੋ ਭਵਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਤਿ|
Ⅷ ਸਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਯਦਿ ਯੋਗ੍ਯਰੂਪੇਣ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ ਤਰ੍ਹ੍ਯੁੱਤਮਾ ਭਵਤੀਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅸ ਅਪਰੰ ਸਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕਸ੍ਯ ਵਿਰੁੱਧਾ ਨ ਭਵਤਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਧਾਰ੍ੰਮਿਕੋ (ਅ)ਵਾਧ੍ਯੋ ਦੁਸ਼਼੍ਟਃ ਪਾਪਿਸ਼਼੍ਠੋ (ਅ)ਪਵਿਤ੍ਰੋ (ਅ)ਸ਼ੁਚਿਃ ਪਿਤ੍ਰੁʼਹਨ੍ਤਾ ਮਾਤ੍ਰੁʼਹਨ੍ਤਾ ਨਰਹਨ੍ਤਾ
Ⅹ ਵੇਸ਼੍ਯਾਗਾਮੀ ਪੁੰਮੈਥੁਨੀ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਮਿਥ੍ਯਾਵਾਦੀ ਮਿਥ੍ਯਾਸ਼ਪਥਕਾਰੀ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮੇਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧਾ,
Ⅺ ਤਥਾ ਸੱਚਿਦਾਨਨ੍ਦੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯੋ ਵਿਭਵਯੁਕ੍ਤਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਮਯਿ ਸਮਰ੍ਪਿਤਸ੍ਤਦਨੁਯਾਯਿਹਿਤੋਪਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਵਿਪਰੀਤੰ ਯਤ੍ ਕਿਞ੍ਚਿਦ੍ ਭਵਤਿ ਤਦ੍ਵਿਰੁੱਧਾ ਸਾ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥੇਤਿ ਤਦ੍ਗ੍ਰਾਹਿਣਾ ਜ੍ਞਾਤਵ੍ਯੰ|
Ⅻ ਮਹ੍ਯੰ ਸ਼ਕ੍ਤਿਦਾਤਾ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੁਸ੍ਤਮਹੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
ⅩⅢ ਯਤਃ ਪੁਰਾ ਨਿਨ੍ਦਕ ਉਪਦ੍ਰਾਵੀ ਹਿੰਸਕਸ਼੍ਚ ਭੂਤ੍ਵਾਪ੍ਯਹੰ ਤੇਨ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ੍ਯੋ (ਅ)ਮਨ੍ਯੇ ਪਰਿਚਾਰਕਤ੍ਵੇ ਨ੍ਯਯੁਜ੍ਯੇ ਚ| ਤਦ੍ ਅਵਿਸ਼੍ਵਾਸਾਚਰਣਮ੍ ਅਜ੍ਞਾਨੇਨ ਮਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤਮਿਤਿ ਹੇਤੋਰਹੰ ਤੇਨਾਨੁਕਮ੍ਪਿਤੋ(ਅ)ਭਵੰ|
ⅩⅣ ਅਪਰੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਪ੍ਰੇਮਭ੍ਯਾਂ ਸਹਿਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋਰਨੁਗ੍ਰਹੋ (ਅ)ਤੀਵ ਪ੍ਰਚੁਰੋ(ਅ)ਭਤ੍|
ⅩⅤ ਪਾਪਿਨਃ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤੁੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੀਸ਼ੁ ਰ੍ਜਗਤਿ ਸਮਵਤੀਰ੍ਣੋ(ਅ)ਭਵਤ੍, ਏਸ਼਼ਾ ਕਥਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਨੀਯਾ ਸਰ੍ੱਵੈ ਗ੍ਰਹਣੀਯਾ ਚ|
ⅩⅥ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਾਪਿਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਹੰ ਪ੍ਰਥਮ ਆਸੰ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੇ ਮਾਨਵਾ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਪ੍ਰਾਪ੍ਤ੍ਯਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਦ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ਤੇ ਮਯਿ ਪ੍ਰਥਮੇ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸ੍ਵਕੀਯਾ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾ ਚਿਰਸਹਿਸ਼਼੍ਣੁਤਾ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼੍ਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥਮੇਵਾਹਮ੍ ਅਨੁਕਮ੍ਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅦ ਅਨਾਦਿਰਕ੍ਸ਼਼ਯੋ(ਅ)ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯੋ ਰਾਜਾ ਯੋ(ਅ)ਦ੍ਵਿਤੀਯਃ ਸਰ੍ੱਵਜ੍ਞ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਗੌਰਵੰ ਮਹਿਮਾ ਚਾਨਨ੍ਤਕਾਲੰ ਯਾਵਦ੍ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|
ⅩⅧ ਹੇ ਪੁਤ੍ਰ ਤੀਮਥਿਯ ਤ੍ਵਯਿ ਯਾਨਿ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਪੁਰਾ ਕਥਿਤਾਨਿ ਤਦਨੁਸਾਰਾਦ੍ ਅਹਮ੍ ਏਨਮਾਦੇਸ਼ੰ ਤ੍ਵਯਿ ਸਮਰ੍ਪਯਾਮਿ, ਤਸ੍ਯਾਭਿਪ੍ਰਾਯੋ(ਅ)ਯੰ ਯੱਤ੍ਵੰ ਤੈ ਰ੍ਵਾਕ੍ਯੈਰੁੱਤਮਯੁੱਧੰ ਕਰੋਸ਼਼ਿ
ⅩⅨ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੰ ਸਤ੍ਸੰਵੇਦਞ੍ਚ ਧਾਰਯਸਿ ਚ| ਅਨਯੋਃ ਪਰਿਤ੍ਯਾਗਾਤ੍ ਕੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚਿਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਤਰੀ ਭਗ੍ਨਾਭਵਤ੍|
ⅩⅩ ਹੁਮਿਨਾਯਸਿਕਨ੍ਦਰੌ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਯੌ ਦ੍ਵੌ ਜਨੌ, ਤੌ ਯਦ੍ ਧਰ੍ੰਮਨਿਨ੍ਦਾਂ ਪੁਨ ਰ੍ਨ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ੇਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ ਮਯਾ ਸ਼ਯਤਾਨਸ੍ਯ ਕਰੇ ਸਮਰ੍ਪਿਤੌ|