੨ ਕਰਿਨ੍ਥਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤਿਮਥਿਰ੍ਭ੍ਰਾਤਾ ਚ ਦ੍ਵਾਵੇਤੌ ਕਰਿਨ੍ਥਨਗਰਸ੍ਥਾਯੈ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸਮਿਤਯ ਆਖਾਯਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥੇਭ੍ਯਃ ਸਰ੍ੱਵੇਭ੍ਯਃ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕੇਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਚਾਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਤਾਂ|
Ⅲ ਕ੍ਰੁʼਪਾਲੁਃ ਪਿਤਾ ਸਰ੍ੱਵਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਕਾਰੀਸ਼੍ਵਰਸ਼੍ਚ ਯੋ(ਅ)ਸ੍ਮਤ੍ਪ੍ਰਭੋਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਸ ਧਨ੍ਯੋ ਭਵਤੁ|
Ⅳ ਯਤੋ ਵਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਾਤ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਤਯਾ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਯਾ ਯਤ੍ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਕ੍ਲਿਸ਼਼੍ਟਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਮ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵਕ੍ਲੇਸ਼ਸਮਯੇ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਯਤਿ|
Ⅴ ਯਤਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਾ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਬਾਹੁਲ੍ਯੇਨਾਸ੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਨ੍ਤੇ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਵਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਬਹੁਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਢ੍ਯਾ ਅਪਿ ਭਵਾਮਃ|
Ⅵ ਵਯੰ ਯਦਿ ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਪਰਿਤ੍ਰਾਣਯੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕ੍ਲਿਸ਼੍ਯਾਮਹੇ ਯਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾਨਿ ਦੁਃਖਾਨਿ ਸਹ੍ਯਨ੍ਤੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਦੁਃਖਾਨਾਂ ਸਹਨੇਨ ਤੌ ਸਾਧਯਿਸ਼਼੍ਯੇਤੇ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨਧਿ ਮਮ ਦ੍ਰੁʼਢਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਭਵਤਿ|
Ⅶ ਯਦਿ ਵਾ ਵਯੰ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਂ ਲਭਾਮਹੇ ਤਰ੍ਹਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਪਰਿਤ੍ਰਾਣਯੋਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਾਮਪਿ ਲਭਾਮਹੇ| ਯਤੋ ਯੂਯੰ ਯਾਦ੍ਰੁʼਗ੍ ਦੁਃਖਾਨਾਂ ਭਾਗਿਨੋ(ਅ)ਭਵਤ ਤਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਸਾਨ੍ਤ੍ਵਨਾਯਾ ਅਪਿ ਭਾਗਿਨੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਥੇਤਿ ਵਯੰ ਜਾਨੀਮਃ|
Ⅷ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੇ ਯਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਕ੍ਰਾਮ੍ਯਤ੍ ਤੰ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਅਨਵਗਤਾਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਤ ਤਨ੍ਮਯਾ ਭਦ੍ਰੰ ਨ ਮਨ੍ਯਤੇ| ਤੇਨਾਤਿਸ਼ਕ੍ਤਿਕ੍ਲੇਸ਼ੇਨ ਵਯਮਤੀਵ ਪੀਡਿਤਾਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਜੀਵਨਰਕ੍ਸ਼਼ਣੇ ਨਿਰੁਪਾਯਾ ਜਾਤਾਸ਼੍ਚ,
Ⅸ ਅਤੋ ਵਯੰ ਸ੍ਵੇਸ਼਼ੁ ਨ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਯ ਮ੍ਰੁʼਤਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਉੱਥਾਪਯਿਤਰੀਸ਼੍ਵਰੇ ਯਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੰ ਕੁਰ੍ੰਮਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰਾਣਦਣ੍ਡੋ ਭੋਕ੍ਤਵ੍ਯ ਇਤਿ ਸ੍ਵਮਨਸਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੰ|
Ⅹ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਭਯਙ੍ਕਰਾਤ੍ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੋ ਰ੍ਯੋ (ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਅਤ੍ਰਾਯਤੇਦਾਨੀਮਪਿ ਤ੍ਰਾਯਤੇ ਸ ਇਤਃ ਪਰਮਪ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਤ੍ਰਾਸ੍ਯਤੇ (ਅ)ਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅺ ਏਤਦਰ੍ਥਮਸ੍ਮਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਯਾ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰੁਪਕਰ੍ੱਤਵ੍ਯਾਸ੍ਤਥਾ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਬਹੁਭਿ ਰ੍ਯਾਚਿਤੋ ਯੋ(ਅ)ਨੁਗ੍ਰਹੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਸੁ ਵਰ੍ੱਤਿਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਤ੍ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਬਹੁਭਿਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਧਨ੍ਯਵਾਦੋ(ਅ)ਪਿ ਕਾਰਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
Ⅻ ਅਪਰਞ੍ਚ ਸੰਸਾਰਮਧ੍ਯੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਵਯੰ ਸਾਂਸਾਰਿਕ੍ਯਾ ਧਿਯਾ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣਾਕੁਟਿਲਤਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਸਾਰਲ੍ਯਞ੍ਚਾਚਰਿਤਵਨ੍ਤੋ(ਅ)ਤ੍ਰਾਸ੍ਮਾਕੰ ਮਨੋ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਦਾਤਿ ਤੇਨ ਵਯੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾਮਹੇ|
ⅩⅢ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪਠ੍ਯਤੇ ਗ੍ਰੁʼਹ੍ਯਤੇ ਚ ਤਦਨ੍ਯਤ੍ ਕਿਮਪਿ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਨ ਲਿਖ੍ਯਤੇ ਤੱਚਾਨ੍ਤੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਗ੍ਰਹੀਸ਼਼੍ਯਤ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਆਸ਼ਾ|
ⅩⅣ ਯੂਯਮਿਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮਪ੍ਯਸ੍ਮਾਨ੍ ਅੰਸ਼ਤੋ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਃ, ਯਤਃ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਿਨੇ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮਪਿ ਸ਼੍ਲਾਘਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅤ ਅਪਰੰ ਯੂਯੰ ਯਦ੍ ਦ੍ਵਿਤੀਯੰ ਵਰੰ ਲਭਧ੍ਵੇ ਤਦਰ੍ਥਮਿਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਯਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੰ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ
ⅩⅥ ਯੁਸ਼਼੍ਮੱਦੇਸ਼ੇਨ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਦੇਸ਼ੰ ਵ੍ਰਜਿਤ੍ਵਾ ਪੁਨਸ੍ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਾਕਿਦਨਿਯਾਦੇਸ਼ਾਤ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪਮ੍ ਏਤ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਯਿਹੂਦਾਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਸ਼਼੍ਯੇ ਚੇਤਿ ਮਮ ਵਾਞ੍ਛਾਸੀਤ੍|
ⅩⅦ ਏਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੀ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਾ ਮਯਾ ਕਿੰ ਚਾਞ੍ਚਲ੍ਯੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤਾ? ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਅਹੰ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯੇ ਤਤ੍ ਕਿੰ ਵਿਸ਼਼ਯਿਲੋਕਇਵ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਾਣ ਆਦੌ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਪਸ਼੍ਚਾਦ੍ ਅਸ੍ਵੀਕੁਰ੍ੱਵੇ?
ⅩⅧ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਮਯਾ ਕਥਿਤਾਨਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨ੍ਯਗ੍ਰੇ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ ਸ਼ੇਸ਼਼ੇ(ਅ)ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਾਨਿ ਨਾਭਵਨ੍ ਏਤੇਨੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ|
ⅩⅨ ਮਯਾ ਸਿਲ੍ਵਾਨੇਨ ਤਿਮਥਿਨਾ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪੁਤ੍ਰੋ ਯੋ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਘੋਸ਼਼ਿਤਃ ਸ ਤੇਨ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਃ ਪੁਨਰਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤਸ਼੍ਚ ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਸ ਤਸ੍ਯ ਸ੍ਵੀਕਾਰਸ੍ਵਰੂਪਏਵ|
ⅩⅩ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਹਿਮਾ ਯਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇਤ ਤਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੇਣ ਯਦ੍ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤੰ ਤਤ੍ਸਰ੍ੱਵੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸ੍ਵੀਕ੍ਰੁʼਤੰ ਸਤ੍ਯੀਭੂਤਞ੍ਚ|
ⅩⅪ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਸ੍ਮਾਂਸ਼੍ਚਾਭਿਸ਼਼ਿਚ੍ਯ ਯਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸ੍ਥਾਸ੍ਨੂਨ੍ ਕਰੋਤਿ ਸ ਈਸ਼੍ਵਰ ਏਵ|
ⅩⅫ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਮੁਦ੍ਰਾਙ੍ਕਿਤਾਨ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੀਤ੍ ਸਤ੍ਯਾਙ੍ਕਾਰਸ੍ਯ ਪਣਖਰੂਪਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਅਸ੍ਮਾਕਮ੍ ਅਨ੍ਤਃਕਰਣੇਸ਼਼ੁ ਨਿਰਕ੍ਸ਼਼ਿਪੱਚ|
ⅩⅩⅢ ਅਪਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸੁ ਕਰੁਣਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਅਹਮ੍ ਏਤਾਵਤ੍ਕਾਲੰ ਯਾਵਤ੍ ਕਰਿਨ੍ਥਨਗਰੰ ਨ ਗਤਵਾਨ੍ ਇਤਿ ਸਤ੍ਯਮੇਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਿਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਮਯਾ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣਾਨਾਂ ਸ਼ਪਥਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ|
ⅩⅩⅣ ਵਯੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਨਿਯਨ੍ਤਾਰੋ ਨ ਭਵਾਮਃ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਸ੍ਯ ਸਹਾਯਾ ਭਵਾਮਃ, ਯਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਥਿਤਿ ਰ੍ਭਵਤਿ|