੨ ਤੀਮਥਿਯੰ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਯਾ ਜੀਵਨਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾ ਤਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯੈਕਃ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸ੍ਵਕੀਯੰ ਪ੍ਰਿਯੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤ੍ਰੰ ਤੀਮਥਿਯੰ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਾਮਿ|
Ⅱ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤ੍ਵਯਿ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅲ ਅਹਮ੍ ਆ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਾਤ੍ ਯਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਪਵਿਤ੍ਰਮਨਸਾ ਸੇਵੇ ਤੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਨੰ ਕਥਯਾਮਿ, ਅਹਮ੍ ਅਹੋਰਾਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸਮਯੇ ਤ੍ਵਾਂ ਨਿਰਨ੍ਤਰੰ ਸ੍ਮਰਾਮਿ|
Ⅳ ਯਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਪ੍ਰਥਮੇ ਲੋਯੀਨਾਮਿਕਾਯਾਂ ਤਵ ਮਾਤਾਮਹ੍ਯਾਮ੍ ਉਨੀਕੀਨਾਮਿਕਾਯਾਂ ਮਾਤਰਿ ਚਾਤਿਸ਼਼੍ਠਤ੍ ਤਵਾਨ੍ਤਰੇ(ਅ)ਪਿ ਤਿਸ਼਼੍ਠਤੀਤਿ ਮਨ੍ਯੇ
Ⅴ ਤਵ ਤੰ ਨਿਸ਼਼੍ਕਪਟੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੰ ਮਨਸਿ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਤਵਾਸ਼੍ਰੁਪਾਤੰ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਯਥਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪ੍ਰਫੱਲੋ ਭਵੇਯੰ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤਵ ਦਰ੍ਸ਼ਨਮ੍ ਆਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ੇ|
Ⅵ ਅਤੋ ਹੇਤੋ ਰ੍ਮਮ ਹਸ੍ਤਾਰ੍ਪਣੇਨ ਲਬ੍ਧੋ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਵਰਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਵਿਦ੍ਯਤੇ ਤਮ੍ ਉੱਜ੍ਵਾਲਯਿਤੁੰ ਤ੍ਵਾਂ ਸ੍ਮਾਰਯਾਮਿ|
Ⅶ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਭਯਜਨਕਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨਮ੍ ਅਦੱਤ੍ਵਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪ੍ਰੇਮਸਤਰ੍ਕਤਾਨਾਮ੍ ਆਕਰਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਦੱਤਵਾਨ੍|
Ⅷ ਅਤਏਵਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਭੁਮਧਿ ਤਸ੍ਯ ਵਨ੍ਦਿਦਾਸੰ ਮਾਮਧਿ ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੰ ਦਾਤੁੰ ਨ ਤ੍ਰਪਸ੍ਵ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੀਸ਼੍ਵਰੀਯਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਦੁਃਖਸ੍ਯ ਸਹਭਾਗੀ ਭਵ|
Ⅸ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਪਾਤ੍ਰਾਣਿ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਹ੍ਵਾਨੇਨਾਹੂਤਵਾਂਸ਼੍ਚ; ਅਸ੍ਮਤ੍ਕਰ੍ੰਮਹੇਤੁਨੇਤਿ ਨਹਿ ਸ੍ਵੀਯਨਿਰੂਪਾਣਸ੍ਯ ਪ੍ਰਸਾਦਸ੍ਯ ਚ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਤਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍| ਸ ਪ੍ਰਸਾਦਃ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਃ ਪੂਰ੍ੱਵਕਾਲੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾਸ੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਦਾਯਿ,
Ⅹ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਧੁਨਾਸ੍ਮਾਕੰ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਗਮਨੇਨ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼ਤ| ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੋ ਮ੍ਰੁʼਤ੍ਯੁੰ ਪਰਾਜਿਤਵਾਨ੍ ਸੁਸੰਵਾਦੇਨ ਚ ਜੀਵਨਮ੍ ਅਮਰਤਾਞ੍ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਨ੍|
Ⅺ ਤਸ੍ਯ ਘੋਸ਼਼ਯਿਤਾ ਦੂਤਸ਼੍ਚਾਨ੍ਯਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚਾਹੰ ਨਿਯੁਕ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਿ|
Ⅻ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਮਮਾਯੰ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ ਭਵਤਿ ਤੇਨ ਮਮ ਲੱਜਾ ਨ ਜਾਯਤੇ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤਵਾਨ੍ ਤਮਵਗਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮਿ ਮਹਾਦਿਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਮਮੋਪਨਿਧੇ ਰ੍ਗੋਪਨਸ੍ਯ ਸ਼ਕ੍ਤਿਸ੍ਤਸ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਤ ਇਤਿ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੰ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅢ ਹਿਤਦਾਯਕਾਨਾਂ ਵਾਕ੍ਯਾਨਾਮ੍ ਆਦਰ੍ਸ਼ਰੂਪੇਣ ਮੱਤਃ ਸ਼੍ਰੁਤਾਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਪ੍ਰੇਮ੍ਨੋਃ ਕਥਾ ਧਾਰਯ|
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਦਨ੍ਤਰ੍ਵਾਸਿਨਾ ਪਵਿਤ੍ਰੇਣਾਤ੍ਮਨਾ ਤਾਮੁੱਤਮਾਮ੍ ਉਪਨਿਧਿੰ ਗੋਪਯ|
ⅩⅤ ਆਸ਼ਿਯਾਦੇਸ਼ੀਯਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਮਾਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤਵਨ੍ਤ ਇਤਿ ਤ੍ਵੰ ਜਾਨਾਸਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਫੂਗਿੱਲੋ ਹਰ੍ੰਮਗਿਨਿਸ਼੍ਚ ਵਿਦ੍ਯੇਤੇ|
ⅩⅥ ਪ੍ਰਭੁਰਨੀਸ਼਼ਿਫਰਸ੍ਯ ਪਰਿਵਾਰਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਕ੍ਰੁʼਪਾਂ ਵਿਦਧਾਤੁ ਯਤਃ ਸ ਪੁਨਃ ਪੁਨ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਆਪ੍ਯਾਯਿਤਵਾਨ੍
ⅩⅦ ਮਮ ਸ਼੍ਰੁʼਙ੍ਖਲੇਨ ਨ ਤ੍ਰਪਿਤ੍ਵਾ ਰੋਮਾਨਗਰੇ ਉਪਸ੍ਥਿਤਿਸਮਯੇ ਯਤ੍ਨੇਨ ਮਾਂ ਮ੍ਰੁʼਗਯਿਤ੍ਵਾ ਮਮੋੱਦੇਸ਼ੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਅਤੋ ਵਿਚਾਰਦਿਨੇ ਸ ਯਥਾ ਪ੍ਰਭੋਃ ਕ੍ਰੁʼਪਾਭਾਜਨੰ ਭਵੇਤ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਵਰੰ ਪ੍ਰਭੁਸ੍ਤਸ੍ਮੈ ਦੇਯਾਤ੍| ਇਫਿਸ਼਼ਨਗਰੇ(ਅ)ਪਿ ਸ ਕਤਿ ਪ੍ਰਕਾਰੈ ਰ੍ਮਾਮ੍ ਉਪਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਮ੍ਯਗ੍ ਵੇਤ੍ਸਿ|