ਕਲਸਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯੇੱਛਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤਃ ਪੌਲਸ੍ਤੀਮਥਿਯੋ ਭ੍ਰਾਤਾ ਚ ਕਲਸੀਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਾਨ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤਾਨ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਸ਼੍ਰਿਤਭ੍ਰਾਤ੍ਰੁʼਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਕ੍ਰਿਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅲ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਯੀਸ਼ੌ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਸ਼੍ਚ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ
Ⅳ ਵਯੰ ਸਦਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਃ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਨਿਹਿਤਾਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਭਾਵਿਸਮ੍ਪਦਃ ਕਾਰਣਾਤ੍ ਸ੍ਵਕੀਯਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਤਾਤਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਃ|
Ⅴ ਯੂਯੰ ਤਸ੍ਯਾ ਭਾਵਿਸਮ੍ਪਦੋ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਯਯਾ ਸੁਸੰਵਾਦਰੂਪਿਣ੍ਯਾ ਸਤ੍ਯਵਾਣ੍ਯਾ ਜ੍ਞਾਪਿਤਾਃ
Ⅵ ਸਾ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਕ੍ਰੁʼਸ੍ਨੰ ਜਗਦ੍ ਅਭਿਗੱਛਤਿ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪ੍ਯਭ੍ਯਗਮਤ੍, ਯੂਯਞ੍ਚ ਯਦ੍ ਦਿਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਸਤ੍ਯਰੂਪੇਣ ਜ੍ਞਾਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭ੍ਯ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਮਧ੍ਯੇ(ਅ)ਪਿ ਫਲਤਿ ਵਰ੍ੱਧਤੇ ਚ|
Ⅶ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਿਯਃ ਸਹਦਾਸੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਚ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤਪਰਿਚਾਰਕੋ ਯ ਇਪਫ੍ਰਾਸ੍ਤਦ੍ ਵਾਕ੍ਯੰ
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਦਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍ ਸ ਏਵਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਆਤ੍ਮਨਾ ਜਨਿਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜ੍ਞਾਪਿਤਵਾਨ੍|
Ⅸ ਵਯੰ ਯਦ੍ ਦਿਨਮ੍ ਆਰਭ੍ਯ ਤਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੁਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਦਾਰਭ੍ਯ ਨਿਰਨ੍ਤਰੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੰਮਃ ਫਲਤੋ ਯੂਯੰ ਯਤ੍ ਪੂਰ੍ਣਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਆਤ੍ਮਿਕਜ੍ਞਾਨਵੁੱਧਿਭ੍ਯਾਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਭਿਤਮੰ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਰੂਪੇਣਾਵਗੱਛੇਤ,
Ⅹ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਯੋਗ੍ਯੰ ਸਰ੍ੱਵਥਾ ਸਨ੍ਤੋਸ਼਼ਜਨਕਞ੍ਚਾਚਾਰੰ ਕੁਰ੍ੱਯਾਤਾਰ੍ਥਤ ਈਸ਼੍ਵਰਜ੍ਞਾਨੇ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨਾਃ ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਰੂਪੰ ਫਲੰ ਫਲੇਤ,
Ⅺ ਯਥਾ ਚੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਹਿਮਯੁਕ੍ਤਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸਾਨਨ੍ਦੇਨ ਪੂਰ੍ਣਾਂ ਸਹਿਸ਼਼੍ਣੁਤਾਂ ਤਿਤਿਕ੍ਸ਼਼ਾਞ੍ਚਾਚਰਿਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਸ਼਼੍ਯਥ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੇਨ ਪੂਰ੍ਣਬਲੇਨ ਯਦ੍ ਬਲਵਨ੍ਤੋ ਭਵੇਤ,
Ⅻ ਯਸ਼੍ਚ ਪਿਤਾ ਤੇਜੋਵਾਸਿਨਾਂ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਮ੍ ਅਧਿਕਾਰਸ੍ਯਾਂਸ਼ਿਤ੍ਵਾਯਾਸ੍ਮਾਨ੍ ਯੋਗ੍ਯਾਨ੍ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੰ ਯਦ੍ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦੇਤ ਵਰਮ੍ ਏਨੰ ਯਾਚਾਮਹੇ|
ⅩⅢ ਯਤਃ ਸੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਨ੍ ਤਿਮਿਰਸ੍ਯ ਕਰ੍ੱਤ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾਦ੍ ਉੱਧ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਸ੍ਵਕੀਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਿਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਰਾਜ੍ਯੇ ਸ੍ਥਾਪਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪੁਤ੍ਰਾਦ੍ ਵਯੰ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਮ੍ ਅਰ੍ਥਤਃ ਪਾਪਮੋਚਨੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਵਨ੍ਤਃ|
ⅩⅤ ਸ ਚਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਮੂਰ੍ਤਿਃ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨਾਯਾਃ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟੇਰਾਦਿਕਰ੍ੱਤਾ ਚ|
ⅩⅥ ਯਤਃ ਸਰ੍ੱਵਮੇਵ ਤੇਨ ਸਸ੍ਰੁʼਜੇ ਸਿੰਹਾਸਨਰਾਜਤ੍ਵਪਰਾਕ੍ਰਮਾਦੀਨਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾਨਿ ਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼੍ਯਾਨਿ ਵਸ੍ਤੂਨਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਤੇਨੈਵ ਤਸ੍ਮੈ ਚ ਸਸ੍ਰੁʼਜਿਰੇ|
ⅩⅦ ਸ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਮ੍ ਆਦਿਃ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਥਿਤਿਕਾਰਕਸ਼੍ਚ|
ⅩⅧ ਸ ਏਵ ਸਮਿਤਿਰੂਪਾਯਾਸ੍ਤਨੋ ਰ੍ਮੂਰ੍ੱਧਾ ਕਿਞ੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਵਿਸ਼਼ਯੇ ਸ ਯਦ੍ ਅਗ੍ਰਿਯੋ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਸ ਏਵ ਮ੍ਰੁʼਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਪ੍ਰਥਮਤ ਉੱਥਿਤੋ(ਅ)ਗ੍ਰਸ਼੍ਚ|
ⅩⅨ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਸ੍ਨੰ ਪੂਰ੍ਣਤ੍ਵੰ ਤਮੇਵਾਵਾਸਯਿਤੁੰ
ⅩⅩ ਕ੍ਰੁਸ਼ੇ ਪਾਤਿਤੇਨ ਤਸ੍ਯ ਰਕ੍ਤੇਨ ਸਨ੍ਧਿੰ ਵਿਧਾਯ ਤੇਨੈਵ ਸ੍ਵਰ੍ਗਮਰ੍ੱਤ੍ਯਸ੍ਥਿਤਾਨਿ ਸਰ੍ੱਵਾਣਿ ਸ੍ਵੇਨ ਸਹ ਸਨ੍ਧਾਪਯਿਤੁਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰੇਣਾਭਿਲੇਸ਼਼ੇ|
ⅩⅪ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਦੂਰਸ੍ਥਾ ਦੁਸ਼਼੍ਕ੍ਰਿਯਾਰਤਮਨਸ੍ਕਤ੍ਵਾਤ੍ ਤਸ੍ਯ ਰਿਪਵਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤ ਯੇ ਯੂਯੰ ਤਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਅਪਿ ਸ ਇਦਾਨੀਂ ਤਸ੍ਯ ਮਾਂਸਲਸ਼ਰੀਰੇ ਮਰਣੇਨ ਸ੍ਵੇਨ ਸਹ ਸਨ੍ਧਾਪਿਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਯਤਃ ਸ ਸ੍ਵਸੰਮੁਖੇ ਪਵਿਤ੍ਰਾਨ੍ ਨਿਸ਼਼੍ਕਲਙ੍ਕਾਨ੍ ਅਨਿਨ੍ਦਨੀਯਾਂਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਇੱਛਤਿ|
ⅩⅩⅢ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵੇਤਦਰ੍ਥੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਬੱਧਮੂਲੈਃ ਸੁਸ੍ਥਿਰੈਸ਼੍ਚ ਭਵਿਤਵ੍ਯਮ੍, ਆਕਾਸ਼ਮਣ੍ਡਲਸ੍ਯਾਧਃਸ੍ਥਿਤਾਨਾਂ ਸਰ੍ੱਵਲੋਕਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਚ ਘੁਸ਼਼੍ਯਮਾਣੋ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਸ਼੍ਰਾਵਿ ਤੱਜਾਤਾਯਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾਯਾਂ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਚਲੈ ਰ੍ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯੈਕਃ ਪਰਿਚਾਰਕੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮ੍ ਆਨਨ੍ਦੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥੰ ਦੁਃਖਾਨਿ ਸਹੇ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਲੇਸ਼ਭੋਗਸ੍ਯ ਯੋਂਸ਼ੋ(ਅ)ਪੂਰ੍ਣਸ੍ਤਮੇਵ ਤਸ੍ਯ ਤਨੋਃ ਸਮਿਤੇਃ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ੍ਵਸ਼ਰੀਰੇ ਪੂਰਯਾਮਿ ਚ|
ⅩⅩⅤ ਯਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਮਨ੍ਤ੍ਰਣਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਦਰ੍ਥਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੀਯਵਾਕ੍ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਚਾਰਸ੍ਯ ਭਾਰੋ ਮਯਿ ਸਮਪਿਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਹੰ ਤਸ੍ਯਾਃ ਸਮਿਤੇਃ ਪਰਿਚਾਰਕੋ(ਅ)ਭਵੰ|
ⅩⅩⅥ ਤਤ੍ ਨਿਗੂਢੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਪੂਰ੍ੱਵਯੁਗੇਸ਼਼ੁ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰੱਛੰਨਮ੍ ਆਸੀਤ੍ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਿਦਾਨੀਂ ਤਸ੍ਯ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨਾਂ ਸੰਨਿਧੌ ਤੇਨ ਪ੍ਰਾਕਾਸ਼੍ਯਤ|
ⅩⅩⅦ ਯਤੋ ਭਿੰਨਜਾਤੀਯਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਤਤ੍ ਨਿਗੂਢਵਾਕ੍ਯੰ ਕੀਦ੍ਰੁʼੱਗੌਰਵਨਿਧਿਸਮ੍ਬਲਿਤੰ ਤਤ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤੁਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ(ਅ)ਭ੍ਯਲਸ਼਼ਤ੍| ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯਵਰ੍ੱਤੀ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟ ਏਵ ਸ ਨਿਧਿ ਰ੍ਗੈਰਵਾਸ਼ਾਭੂਮਿਸ਼੍ਚ|
ⅩⅩⅧ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਵਯੰ ਤਮੇਵ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਯਦ੍ ਏਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਸਿੱਧੀਭੂਤੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਸ੍ਥਾਪਯੇਮ ਤਦਰ੍ਥਮੇਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਪ੍ਰਬੋਧਯਾਮਃ ਪੂਰ੍ਣਜ੍ਞਾਨੇਨ ਚੈਕੈਕੰ ਮਾਨਵੰ ਉਪਦਿਸ਼ਾਮਃ|
ⅩⅩⅨ ਏਤਦਰ੍ਥੰ ਤਸ੍ਯ ਯਾ ਸ਼ਕ੍ਤਿਃ ਪ੍ਰਬਲਰੂਪੇਣ ਮਮ ਮਧ੍ਯੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤੇ ਤਯਾਹੰ ਯਤਮਾਨਃ ਸ਼੍ਰਾਭ੍ਯਾਮਿ|