ਗਾਲਾਤਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੇਭ੍ਯੋ ਨਹਿ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯੈਰਪਿ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਮ੍ਰੁʼਤਗਣਮਧ੍ਯਾਤ੍ ਤਸ੍ਯੋੱਥਾਪਯਿਤ੍ਰਾ ਪਿਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੇਣ ਚ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋ ਯੋ(ਅ)ਹੰ ਪੌਲਃ ਸੋ(ਅ)ਹੰ
Ⅱ ਮਤ੍ਸਹਵਰ੍ੱਤਿਨੋ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਵਯੰ ਗਾਲਾਤੀਯਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਃ ਸਮਿਤੀਃ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਾਮਃ|
Ⅲ ਪਿਤ੍ਰੇਸ਼੍ਵਰੇਣਾਸ੍ਮਾਂਕ ਪ੍ਰਭੁਨਾ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹਃ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਸ਼੍ਚ ਦੀਯਤਾਂ|
Ⅳ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤੇਸ਼੍ਵਰੇਸ੍ਯੇੱਛਾਨੁਸਾਰੇਣ ਵਰ੍ੱਤਮਾਨਾਤ੍ ਕੁਤ੍ਸਿਤਸੰਸਾਰਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਨਿਸ੍ਤਾਰਯਿਤੁੰ ਯੋ
Ⅴ ਯੀਸ਼ੁਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਹੇਤੋਰਾਤ੍ਮੋਤ੍ਸਰ੍ਗੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਸ ਸਰ੍ੱਵਦਾ ਧਨ੍ਯੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਤਥਾਸ੍ਤੁ|
Ⅵ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਯੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਆਹੂਤਵਾਨ੍ ਤਸ੍ਮਾੰਨਿਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯ ਯੂਯਮ੍ ਅਤਿਤੂਰ੍ਣਮ੍ ਅਨ੍ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦਮ੍ ਅਨ੍ਵਵਰ੍ੱਤਤ ਤਤ੍ਰਾਹੰ ਵਿਸ੍ਮਯੰ ਮਨ੍ਯੇ|
Ⅶ ਸੋ(ਅ)ਨ੍ਯਸੁਸੰਵਾਦਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕੇਚਿਤ੍ ਮਾਨਵਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਚਞ੍ਚਲੀਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੀਯਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਵਿਪਰ੍ੱਯਯੰ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਚੇਸ਼਼੍ਟਨ੍ਤੇ ਚ|
Ⅷ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੰਨਿਧੌ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਭਿ ਰ੍ਘੋਸ਼਼ਿਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨ੍ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ(ਅ)ਸ੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਵਰ੍ਗੀਯਦੂਤਾਨਾਂ ਵਾ ਮਧ੍ਯੇ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਯਦਿ ਘੋਸ਼਼੍ਯਤੇ ਤਰ੍ਹਿ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅸ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਯਦ੍ਵਦ੍ ਅਕਥਯਾਮ, ਇਦਾਨੀਮਹੰ ਪੁਨਸ੍ਤਦ੍ਵਤ੍ ਕਥਯਾਮਿ ਯੂਯੰ ਯੰ ਸੁਸੰਵਾਦੰ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਅਨ੍ਯੋ ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸੰਨਿਧੌ ਘੋਸ਼਼੍ਯਤੇ ਸ ਸ਼ਪ੍ਤੋ ਭਵਤੁ|
Ⅹ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਕਮਹਮ੍ ਅਨੁਨਯਾਮਿ? ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਕਿੰਵਾ ਮਾਨਵਾਨ੍? ਅਹੰ ਕਿੰ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯੋ ਰੋਚਿਤੁੰ ਯਤੇ? ਯਦ੍ਯਹਮ੍ ਇਦਾਨੀਮਪਿ ਮਾਨੁਸ਼਼ੇਭ੍ਯੋ ਰੁਰੁਚਿਸ਼਼ੇਯ ਤਰ੍ਹਿ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪਰਿਚਾਰਕੋ ਨ ਭਵਾਮਿ|
Ⅺ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਮਯਾ ਯਃ ਸੁਸੰਵਾਦੋ ਘੋਸ਼਼ਿਤਃ ਸ ਮਾਨੁਸ਼਼ਾੰਨ ਲਬ੍ਧਸ੍ਤਦਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਾਮਿ|
Ⅻ ਅਹੰ ਕਸ੍ਮਾੱਚਿਤ੍ ਮਨੁਸ਼਼੍ਯਾਤ੍ ਤੰ ਨ ਗ੍ਰੁʼਹੀਤਵਾਨ੍ ਨ ਵਾ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਿਤਵਾਨ੍ ਕੇਵਲੰ ਯੀਸ਼ੋਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਦੇਵ|
ⅩⅢ ਪੁਰਾ ਯਿਹੂਦਿਮਤਾਚਾਰੀ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਸੰ ਤਦਾ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਮ੍ ਆਚਰਣਮ੍ ਅਕਰਵਮ੍ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਮਿਤਿੰ ਪ੍ਰਤ੍ਯਤੀਵੋਪਦ੍ਰਵੰ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਯਾਦ੍ਰੁʼਕ੍ ਤਾਂ ਵ੍ਯਨਾਸ਼ਯੰ ਤਦਵਸ਼੍ਯੰ ਸ਼੍ਰੁਤੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ|
ⅩⅣ ਅਪਰਞ੍ਚ ਪੂਰ੍ੱਵਪੁਰੁਸ਼਼ਪਰਮ੍ਪਰਾਗਤੇਸ਼਼ੁ ਵਾਕ੍ਯੇਸ਼਼੍ਵਨ੍ਯਾਪੇਕ੍ਸ਼਼ਾਤੀਵਾਸਕ੍ਤਃ ਸਨ੍ ਅਹੰ ਯਿਹੂਦਿਧਰ੍ੰਮਤੇ ਮਮ ਸਮਵਯਸ੍ਕਾਨ੍ ਬਹੂਨ੍ ਸ੍ਵਜਾਤੀਯਾਨ੍ ਅਤ੍ਯਸ਼ਯਿ|
ⅩⅤ ਕਿਞ੍ਚ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਮਾਤ੍ਰੁʼਗਰ੍ਭਸ੍ਥੰ ਮਾਂ ਪ੍ਰੁʼਥਕ੍ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵੀਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣਾਹੂਤਵਾਨ੍
ⅩⅥ ਸ ਯਦਾ ਮਯਿ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤੁੰ ਭਿੰਨਦੇਸ਼ੀਯਾਨਾਂ ਸਮੀਪੇ ਭਯਾ ਤੰ ਘੋਸ਼਼ਯਿਤੁਞ੍ਚਾਭ੍ਯਲਸ਼਼ਤ੍ ਤਦਾਹੰ ਕ੍ਰਵ੍ਯਸ਼ੋਣਿਤਾਭ੍ਯਾਂ ਸਹ ਨ ਮਨ੍ਤ੍ਰਯਿਤ੍ਵਾ
ⅩⅦ ਪੂਰ੍ੱਵਨਿਯੁਕ੍ਤਾਨਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਸਮੀਪੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਨ ਗਤ੍ਵਾਰਵਦੇਸ਼ੰ ਗਤਵਾਨ੍ ਪਸ਼੍ਚਾਤ੍ ਤਤ੍ਸ੍ਥਾਨਾਦ੍ ਦੰਮੇਸ਼਼ਕਨਗਰੰ ਪਰਾਵ੍ਰੁʼਤ੍ਯਾਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅧ ਤਤਃ ਪਰੰ ਵਰ੍ਸ਼਼ਤ੍ਰਯੇ ਵ੍ਯਤੀਤੇ(ਅ)ਹੰ ਪਿਤਰੰ ਸਮ੍ਭਾਸ਼਼ਿਤੁੰ ਯਿਰੂਸ਼ਾਲਮੰ ਗਤ੍ਵਾ ਪਞ੍ਚਦਸ਼ਦਿਨਾਨਿ ਤੇਨ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਤਿਸ਼਼੍ਠੰ|
ⅩⅨ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤੰ ਪ੍ਰਭੋ ਰ੍ਭ੍ਰਾਤਰੰ ਯਾਕੂਬਞ੍ਚ ਵਿਨਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਨਾਂ ਨਾਨ੍ਯੰ ਕਮਪ੍ਯਪਸ਼੍ਯੰ|
ⅩⅩ ਯਾਨ੍ਯੇਤਾਨਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਮਯਾ ਲਿਖ੍ਯਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ਯਨ੍ਰੁʼਤਾਨਿ ਨ ਸਨ੍ਤਿ ਤਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਜਾਨਾਤਿ|
ⅩⅪ ਤਤਃ ਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਸੁਰਿਯਾਂ ਕਿਲਿਕਿਯਾਞ੍ਚ ਦੇਸ਼ੌ ਗਤਵਾਨ੍|
ⅩⅫ ਤਦਾਨੀਂ ਯਿਹੂਦਾਦੇਸ਼ਸ੍ਥਾਨਾਂ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸਮਿਤੀਨਾਂ ਲੋਕਾਃ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਮਮ ਪਰਿਚਯਮਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਕੇਵਲੰ ਜਨਸ਼੍ਰੁਤਿਮਿਮਾਂ ਲਬ੍ਧਵਨ੍ਤਃ,
ⅩⅩⅢ ਯੋ ਜਨਃ ਪੂਰ੍ੱਵਮ੍ ਅਸ੍ਮਾਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਪਦ੍ਰਵਮਕਰੋਤ੍ ਸ ਤਦਾ ਯੰ ਧਰ੍ੰਮਮਨਾਸ਼ਯਤ੍ ਤਮੇਵੇਦਾਨੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਤੀਤਿ|
ⅩⅩⅣ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਤੇ ਮਾਮਧੀਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯਮਵਦਨ੍|