ਇਬ੍ਰਿਣਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਪੁਰਾ ਯ ਈਸ਼੍ਵਰੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦਿਭਿਃ ਪਿਤ੍ਰੁʼਲੋਕੇਭ੍ਯੋ ਨਾਨਾਸਮਯੇ ਨਾਨਾਪ੍ਰਕਾਰੰ ਕਥਿਤਵਾਨ੍
Ⅱ ਸ ਏਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਸ਼ੇਸ਼਼ਕਾਲੇ ਨਿਜਪੁਤ੍ਰੇਣਾਸ੍ਮਭ੍ਯੰ ਕਥਿਤਵਾਨ੍| ਸ ਤੰ ਪੁਤ੍ਰੰ ਸਰ੍ੱਵਾਧਿਕਾਰਿਣੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤੇਨੈਵ ਚ ਸਰ੍ੱਵਜਗਨ੍ਤਿ ਸ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅲ ਸ ਪੁਤ੍ਰਸ੍ਤਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭਾਵਸ੍ਯ ਪ੍ਰਤਿਬਿਮ੍ਬਸ੍ਤਸ੍ਯ ਤੱਤ੍ਵਸ੍ਯ ਮੂਰ੍ੱਤਿਸ਼੍ਚਾਸ੍ਤਿ ਸ੍ਵੀਯਸ਼ਕ੍ਤਿਵਾਕ੍ਯੇਨ ਸਰ੍ੱਵੰ ਧੱਤੇ ਚ ਸ੍ਵਪ੍ਰਾਣੈਰਸ੍ਮਾਕੰ ਪਾਪਮਾਰ੍ੱਜਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤ੍ਵਾ ਊਰ੍ੱਧ੍ਵਸ੍ਥਾਨੇ ਮਹਾਮਹਿਮ੍ਨੋ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਪਾਰ੍ਸ਼੍ਵੇ ਸਮੁਪਵਿਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅳ ਦਿਵ੍ਯਦੂਤਗਣਾਦ੍ ਯਥਾ ਸ ਵਿਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਨਾਮ੍ਨੋ (ਅ)ਧਿਕਾਰੀ ਜਾਤਸ੍ਤਥਾ ਤੇਭ੍ਯੋ(ਅ)ਪਿ ਸ਼੍ਰੇਸ਼਼੍ਠੋ ਜਾਤਃ|
Ⅴ ਯਤੋ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਦਾਚਿਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣੇਦੰ ਕ ਉਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ, "ਮਦੀਯਤਨਯੋ (ਅ)ਸਿ ਤ੍ਵਮ੍ ਅਦ੍ਯੈਵ ਜਨਿਤੋ ਮਯਾ| " ਪੁਨਸ਼੍ਚ "ਅਹੰ ਤਸ੍ਯ ਪਿਤਾ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਸ ਚ ਮਮ ਪੁਤ੍ਰੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ| "
Ⅵ ਅਪਰੰ ਜਗਤਿ ਸ੍ਵਕੀਯਾਦ੍ਵਿਤੀਯਪੁਤ੍ਰਸ੍ਯ ਪੁਨਰਾਨਯਨਕਾਲੇ ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਕਲੈ ਰ੍ਦੂਤੈਰੇਸ਼਼ ਏਵ ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਤਾਂ| "
Ⅶ ਦੂਤਾਨ੍ ਅਧਿ ਤੇਨੇਦਮ੍ ਉਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਸ ਕਰੋਤਿ ਨਿਜਾਨ੍ ਦੂਤਾਨ੍ ਗਨ੍ਧਵਾਹਸ੍ਵਰੂਪਕਾਨ੍| ਵਹ੍ਨਿਸ਼ਿਖਾਸ੍ਵਰੂਪਾਂਸ਼੍ਚ ਕਰੋਤਿ ਨਿਜਸੇਵਕਾਨ੍|| "
Ⅷ ਕਿਨ੍ਤੁ ਪੁਤ੍ਰਮੁੱਦਿਸ਼੍ਯ ਤੇਨੋਕ੍ਤੰ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਸਦਾ ਸ੍ਥਾਯਿ ਤਵ ਸਿੰਹਾਸਨੰ ਭਵੇਤ੍| ਯਾਥਾਰ੍ਥ੍ਯਸ੍ਯ ਭਵੇੱਦਣ੍ਡੋ ਰਾਜਦਣ੍ਡਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਕਃ|
Ⅸ ਪੁਣ੍ਯੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਸ਼਼ਿ ਤ੍ਵੰ ਕਿਞ੍ਚਾਧਰ੍ੰਮਮ੍ ਰੁʼਤੀਯਸੇ| ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯ ਈਸ਼ ਈਸ਼ਸ੍ਤੇ ਸ ਤੇ ਮਿਤ੍ਰਗਣਾਦਪਿ| ਅਧਿਕਾਹ੍ਲਾਦਤੈਲੇਨ ਸੇਚਨੰ ਕ੍ਰੁʼਤਵਾਨ੍ ਤਵ|| "
Ⅹ ਪੁਨਸ਼੍ਚ, ਯਥਾ, "ਹੇ ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰੁʼਥਿਵੀਮੂਲਮ੍ ਆਦੌ ਸੰਸ੍ਥਾਪਿਤੰ ਤ੍ਵਯਾ| ਤਥਾ ਤ੍ਵਦੀਯਹਸ੍ਤੇਨ ਕ੍ਰੁʼਤੰ ਗਗਨਮਣ੍ਡਲੰ|
Ⅺ ਇਮੇ ਵਿਨੰਕ੍ਸ਼਼੍ਯਤਸ੍ਤ੍ਵਨ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯਮੇਵਾਵਤਿਸ਼਼੍ਠਸੇ| ਇਦਨ੍ਤੁ ਸਕਲੰ ਵਿਸ਼੍ਵੰ ਸੰਜਰਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਵਸ੍ਤ੍ਰਵਤ੍|
Ⅻ ਸਙ੍ਕੋਚਿਤੰ ਤ੍ਵਯਾ ਤੱਤੁ ਵਸ੍ਤ੍ਰਵਤ੍ ਪਰਿਵਰ੍ਤ੍ਸ੍ਯਤੇ| ਤ੍ਵਨ੍ਤੁ ਨਿਤ੍ਯੰ ਸ ਏਵਾਸੀ ਰ੍ਨਿਰਨ੍ਤਾਸ੍ਤਵ ਵਤ੍ਸਰਾਃ|| "
ⅩⅢ ਅਪਰੰ ਦੂਤਾਨਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕਃ ਕਦਾਚਿਦੀਸ਼੍ਵਰੇਣੇਦਮੁਕ੍ਤਃ? ਯਥਾ, "ਤਵਾਰੀਨ੍ ਪਾਦਪੀਠੰ ਤੇ ਯਾਵੰਨਹਿ ਕਰੋਮ੍ਯਹੰ| ਮਮ ਦਕ੍ਸ਼਼ਿਣਦਿਗ੍ਭਾਗੇ ਤਾਵਤ੍ ਤ੍ਵੰ ਸਮੁਪਾਵਿਸ਼|| "
ⅩⅣ ਯੇ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯਾਧਿਕਾਰਿਣੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਨ੍ਤਿ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਪਰਿਚਰ੍ੱਯਾਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼੍ਯਮਾਣਾਃ ਸੇਵਨਕਾਰਿਣ ਆਤ੍ਮਾਨਃ ਕਿੰ ਤੇ ਸਰ੍ੱਵੇ ਦੂਤਾ ਨਹਿ?