ਫਿਲਿਪਿਨਃ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਪੌਲਤੀਮਥਿਨਾਮਾਨੌ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਾਸੌ ਫਿਲਿਪਿਨਗਰਸ੍ਥਾਨ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪਵਿਤ੍ਰਲੋਕਾਨ੍ ਸਮਿਤੇਰਧ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ ਪਰਿਚਾਰਕਾਂਸ਼੍ਚ ਪ੍ਰਤਿ ਪਤ੍ਰੰ ਲਿਖਤਃ|
Ⅱ ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਪ੍ਰਸਾਦਸ੍ਯ ਸ਼ਾਨ੍ਤੇਸ਼੍ਚ ਭੋਗੰ ਦੇਯਾਸ੍ਤਾਂ|
Ⅲ ਅਹੰ ਨਿਰਨ੍ਤਰੰ ਨਿਜਸਰ੍ੱਵਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਸੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਾਨਨ੍ਦੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਾਂ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍
Ⅳ ਯਤਿ ਵਾਰਾਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸ੍ਮਰਾਮਿ ਤਤਿ ਵਾਰਾਨ੍ ਆ ਪ੍ਰਥਮਾਦ੍ ਅਦ੍ਯ ਯਾਵਦ੍
Ⅴ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸੁਸੰਵਾਦਭਾਗਿਤ੍ਵਕਾਰਣਾਦ੍ ਈਸ਼੍ਵਰੰ ਧਨ੍ਯੰ ਵਦਾਮਿ|
Ⅵ ਯੁਸ਼਼੍ਮਨ੍ਮਧ੍ਯੇ ਯੇਨੋੱਤਮੰ ਕਰ੍ੰਮ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਆਰਮ੍ਭਿ ਤੇਨੈਵ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਿਨੰ ਯਾਵਤ੍ ਤਤ੍ ਸਾਧਯਿਸ਼਼੍ਯਤ ਇਤ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਢਵਿਸ਼੍ਵਾਸੋ ਮਮਾਸ੍ਤੇ|
Ⅶ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਅਧਿ ਮਮ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਭਾਵੋ ਯਥਾਰ੍ਥੋ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਕਾਰਾਵਸ੍ਥਾਯਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯੁੱਤਰਕਰਣੇ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਮਾਣ੍ਯਕਰਣੇ ਚ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਮਯਾ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਏਕਾਨੁਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ਭਾਗਿਨੋ ਮਤ੍ਵਾ ਸ੍ਵਹ੍ਰੁʼਦਯੇ ਧਾਰਯਾਮਿ|
Ⅷ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਯੀਸ਼ੋਃ ਸ੍ਨੇਹਵਤ੍ ਸ੍ਨੇਹੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਕੀਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾਮਿ ਤਦਧੀਸ਼੍ਵਰੋ ਮਮ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ੀ ਵਿਦ੍ਯਤੇ|
Ⅸ ਮਯਾ ਯਤ੍ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥ੍ਯਤੇ ਤਦ੍ ਇਦੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਤ੍ਯੰ ਵ੍ਰੁʼੱਧਿੰ ਗਤ੍ਵਾ
Ⅹ ਜ੍ਞਾਨਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਿਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਪਰੀਕ੍ਸ਼਼ਿਕਾਯਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਵਿਧਬੁੱਧੇ ਰ੍ਬਾਹੁਲ੍ਯੰ ਫਲਤੁ,
Ⅺ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਦਿਨੰ ਯਾਵਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਸਾਰਲ੍ਯੰ ਨਿਰ੍ਵਿਘ੍ਨਤ੍ਵਞ੍ਚ ਭਵਤੁ, ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗੌਰਵਾਯ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੈ ਚ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਪੁਣ੍ਯਫਲਾਨਾਂ ਪੂਰ੍ਣਤਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਭ੍ਯੰ ਦੀਯਤਾਮ੍ ਇਤਿ|
Ⅻ ਹੇ ਭ੍ਰਾਤਰਃ, ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਯਦ੍ ਯਦ੍ ਘਟਿਤੰ ਤੇਨ ਸੁਸੰਵਾਦਪ੍ਰਚਾਰਸ੍ਯ ਬਾਧਾ ਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਵ੍ਰੁʼੱਧਿਰੇਵ ਜਾਤਾ ਤਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਜ੍ਞਾਪਯਿਤੁੰ ਕਾਮਯੇ(ਅ)ਹੰ|
ⅩⅢ ਅਪਰਮ੍ ਅਹੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਬੱਧੋ(ਅ)ਸ੍ਮੀਤਿ ਰਾਜਪੁਰ੍ੱਯਾਮ੍ ਅਨ੍ਯਸ੍ਥਾਨੇਸ਼਼ੁ ਚ ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ਾਂ ਨਿਕਟੇ ਸੁਸ੍ਪਸ਼਼੍ਟਮ੍ ਅਭਵਤ੍,
ⅩⅣ ਪ੍ਰਭੁਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਾ ਅਨੇਕੇ ਭ੍ਰਾਤਰਸ਼੍ਚ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਾਦ੍ ਆਸ਼੍ਵਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਵਰ੍ੱਧਮਾਨੇਨੋਤ੍ਸਾਹੇਨ ਨਿਃਕ੍ਸ਼਼ੋਭੰ ਕਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਯਨ੍ਤਿ|
ⅩⅤ ਕੇਚਿਦ੍ ਦ੍ਵੇਸ਼਼ਾਦ੍ ਵਿਰੋਧਾੱਚਾਪਰੇ ਕੇਚਿੱਚ ਸਦ੍ਭਾਵਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤਿ;
ⅩⅥ ਯੇ ਵਿਰੋਧਾਤ੍ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੰ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤਿ ਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰਭਾਵਾਤ੍ ਤੰਨ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤੋ ਮਮ ਬਨ੍ਧਨਾਨਿ ਬਹੁਤਰਕ੍ਲੋਸ਼ਦਾਯੀਨਿ ਕਰ੍ੱਤੁਮ੍ ਇੱਛਨ੍ਤਿ|
ⅩⅦ ਯੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ੍ਨਾ ਘੋਸ਼਼ਯਨ੍ਤਿ ਤੇ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯ ਪ੍ਰਾਮਾਣ੍ਯਕਰਣੇ(ਅ)ਹੰ ਨਿਯੁਕ੍ਤੋ(ਅ)ਸ੍ਮੀਤਿ ਜ੍ਞਾਤ੍ਵਾ ਤਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ਤਿ|
ⅩⅧ ਕਿੰ ਬਹੁਨਾ? ਕਾਪਟ੍ਯਾਤ੍ ਸਰਲਭਾਵਾਦ੍ ਵਾ ਭਵੇਤ੍, ਯੇਨ ਕੇਨਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਘੋਸ਼਼ਣਾ ਭਵਤੀਤ੍ਯਸ੍ਮਿਨ੍ ਅਹਮ੍ ਆਨਨ੍ਦਾਮ੍ਯਾਨਨ੍ਦਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਚ|
ⅩⅨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਨਯਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨਸ਼੍ਚੋਪਕਾਰੇਣ ਤਤ੍ ਮੰਨਿਸ੍ਤਾਰਜਨਕੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤੀਤਿ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅩ ਤਤ੍ਰ ਚ ਮਮਾਕਾਙ੍ਕ੍ਸ਼਼ਾ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਾ ਚ ਸਿੱਧਿੰ ਗਮਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਫਲਤੋ(ਅ)ਹੰ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨ ਲੱਜਿਸ਼਼੍ਯੇ ਕਿਨ੍ਤੁ ਗਤੇ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮਿਨ੍ ਕਾਲੇ ਯਦ੍ਵਤ੍ ਤਦ੍ਵਦ੍ ਇਦਾਨੀਮਪਿ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣੋਤ੍ਸਾਹਦ੍ਵਾਰਾ ਮਮ ਸ਼ਰੀਰੇਣ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਮਹਿਮਾ ਜੀਵਨੇ ਮਰਣੇ ਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਸ਼਼੍ਯਤੇ|
ⅩⅪ ਯਤੋ ਮਮ ਜੀਵਨੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਾਯ ਮਰਣਞ੍ਚ ਲਾਭਾਯ|
ⅩⅫ ਕਿਨ੍ਤੁ ਯਦਿ ਸ਼ਰੀਰੇ ਮਯਾ ਜੀਵਿਤਵ੍ਯੰ ਤਰ੍ਹਿ ਤਤ੍ ਕਰ੍ੰਮਫਲੰ ਫਲਿਸ਼਼੍ਯਤਿ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਕਿੰ ਵਰਿਤਵ੍ਯੰ ਤਨ੍ਮਯਾ ਨ ਜ੍ਞਾਯਤੇ|
ⅩⅩⅢ ਦ੍ਵਾਭ੍ਯਾਮ੍ ਅਹੰ ਸਮ੍ਪੀਡ੍ਯੇ, ਦੇਹਵਾਸਤ੍ਯਜਨਾਯ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਸਹਵਾਸਾਯ ਚ ਮਮਾਭਿਲਾਸ਼਼ੋ ਭਵਤਿ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ ਸਰ੍ੱਵੋੱਤਮੰ|
ⅩⅩⅣ ਕਿਨ੍ਤੁ ਦੇਹੇ ਮਮਾਵਸ੍ਥਿਤ੍ਯਾ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਧਿਕਪ੍ਰਯੋਜਨੰ|
ⅩⅩⅤ ਅਹਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਾਸ੍ਯੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਸਰ੍ੱਵੈਃ ਸਾਰ੍ੱਧਮ੍ ਅਵਸ੍ਥਿਤਿੰ ਕਰਿਸ਼਼੍ਯੇ ਚ ਤਯਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਵ੍ਰੁʼੱਧ੍ਯਾਨਨ੍ਦੌ ਜਨਿਸ਼਼੍ਯੇਤੇ ਤਦਹੰ ਨਿਸ਼੍ਚਿਤੰ ਜਾਨਾਮਿ|
ⅩⅩⅥ ਤੇਨ ਚ ਮੱਤੋ(ਅ)ਰ੍ਥਤੋ ਯੁਸ਼਼੍ਮਤ੍ਸਮੀਪੇ ਮਮ ਪੁਨਰੁਪਸ੍ਥਿਤਤ੍ਵਾਤ੍ ਯੂਯੰ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨ ਯੀਸ਼ੁਨਾ ਬਹੁਤਰਮ੍ ਆਹ੍ਲਾਦੰ ਲਪ੍ਸ੍ਯਧ੍ਵੇ|
ⅩⅩⅦ ਯੂਯੰ ਸਾਵਧਾਨਾ ਭੂਤ੍ਵਾ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਸੁਸੰਵਾਦਸ੍ਯੋਪਯੁਕ੍ਤਮ੍ ਆਚਾਰੰ ਕੁਰੁਧ੍ਵੰ ਯਤੋ(ਅ)ਹੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਨ੍ ਉਪਾਗਤ੍ਯ ਸਾਕ੍ਸ਼਼ਾਤ੍ ਕੁਰ੍ੱਵਨ੍ ਕਿੰ ਵਾ ਦੂਰੇ ਤਿਸ਼਼੍ਠਨ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕੰ ਯਾਂ ਵਾਰ੍ੱਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਤੁਮ੍ ਇੱਛਾਮਿ ਸੇਯੰ ਯੂਯਮ੍ ਏਕਾਤ੍ਮਾਨਸ੍ਤਿਸ਼਼੍ਠਥ, ਏਕਮਨਸਾ ਸੁਸੰਵਾਦਸਮ੍ਬਨ੍ਧੀਯਵਿਸ਼੍ਵਾਸਸ੍ਯ ਪਕ੍ਸ਼਼ੇ ਯਤਧ੍ਵੇ, ਵਿਪਕ੍ਸ਼਼ੈਸ਼੍ਚ ਕੇਨਾਪਿ ਪ੍ਰਕਾਰੇਣ ਨ ਵ੍ਯਾਕੁਲੀਕ੍ਰਿਯਧ੍ਵ ਇਤਿ|
ⅩⅩⅧ ਤਤ੍ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਞ੍ਚੇਸ਼੍ਵਰਦੱਤੰ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼਼ਣੰ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਤਿ|
ⅩⅩⅨ ਯਤੋ ਯੇਨ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇ ਕੇਵਲਵਿਸ਼੍ਵਾਸਃ ਕ੍ਰਿਯਤੇ ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਕ੍ਲੇਸ਼ੋ(ਅ)ਪਿ ਸਹ੍ਯਤੇ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਵਰਃ ਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯਾਨੁਰੋਧਾਦ੍ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਃ ਪ੍ਰਾਪਿ,
ⅩⅩⅩ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਮਮ ਯਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਭਿਰਦਰ੍ਸ਼ਿ ਸਾਮ੍ਪ੍ਰਤੰ ਸ਼੍ਰੂਯਤੇ ਚ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੰ ਯੁੱਧੰ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਕਮ੍ ਅਪਿ ਭਵਤਿ|