ਤੀਤੰ ਪਤ੍ਰੰ
Ⅰ ਅਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸ੍ਯਾਸ਼ਾਤੋ ਜਾਤਾਯਾ ਈਸ਼੍ਵਰਭਕ੍ਤੇ ਰ੍ਯੋਗ੍ਯਸ੍ਯ ਸਤ੍ਯਮਤਸ੍ਯ ਯਤ੍ ਤਤ੍ਵਜ੍ਞਾਨੰ ਯਸ਼੍ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਭਿਰੁਚਿਤਲੋਕੈ ਰ੍ਲਭ੍ਯਤੇ ਤਦਰ੍ਥੰ
Ⅱ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ੍ਯ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਦਾਸਃ ਪੌਲੋ(ਅ)ਹੰ ਸਾਧਾਰਣਵਿਸ਼੍ਵਾਸਾਤ੍ ਮਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰੁʼਤੰ ਧਰ੍ੰਮਪੁਤ੍ਰੰ ਤੀਤੰ ਪ੍ਰਤਿ ਲਿਖਮਿ|
Ⅲ ਨਿਸ਼਼੍ਕਪਟ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਦਿਕਾਲਾਤ੍ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਤਤ੍ ਜੀਵਨੰ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਤਵਾਨ੍ ਸ੍ਵਨਿਰੂਪਿਤਸਮਯੇ ਚ ਘੋਸ਼਼ਣਯਾ ਤਤ੍ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤਵਾਨ੍|
Ⅳ ਮਮ ਤ੍ਰਾਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯਾਜ੍ਞਯਾ ਚ ਤਸ੍ਯ ਘੋਸ਼਼ਣੰ ਮਯਿ ਸਮਰ੍ਪਿਤਮ੍ ਅਭੂਤ੍| ਅਸ੍ਮਾਕੰ ਤਾਤ ਈਸ਼੍ਵਰਃ ਪਰਿਤ੍ਰਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਰ੍ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟਸ਼੍ਚ ਤੁਭ੍ਯਮ੍ ਅਨੁਗ੍ਰਹੰ ਦਯਾਂ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਞ੍ਚ ਵਿਤਰਤੁ|
Ⅴ ਤ੍ਵੰ ਯਦ੍ ਅਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਕਾਰ੍ੱਯਾਣਿ ਸਮ੍ਪੂਰਯੇ ਰ੍ਮਦੀਯਾਦੇਸ਼ਾੱਚ ਪ੍ਰਤਿਨਗਰੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨਗਣਾਨ੍ ਨਿਯੋਜਯੇਸ੍ਤਦਰ੍ਥਮਹੰ ਤ੍ਵਾਂ ਕ੍ਰੀਤ੍ਯੁਪਦ੍ਵੀਪੇ ਸ੍ਥਾਪਯਿਤ੍ਵਾ ਗਤਵਾਨ੍|
Ⅵ ਤਸ੍ਮਾਦ੍ ਯੋ ਨਰੋ (ਅ)ਨਿਨ੍ਦਿਤ ਏਕਸ੍ਯਾ ਯੋਸ਼਼ਿਤਃ ਸ੍ਵਾਮੀ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਾਮ੍ ਅਪਚਯਸ੍ਯਾਵਾਧ੍ਯਤ੍ਵਸ੍ਯ ਵਾ ਦੋਸ਼਼ੇਣਾਲਿਪ੍ਤਾਨਾਞ੍ਚ ਸਨ੍ਤਾਨਾਨਾਂ ਜਨਕੋ ਭਵਤਿ ਸ ਏਵ ਯੋਗ੍ਯਃ|
Ⅶ ਯਤੋ ਹੇਤੋਰਦ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਗ੍ਰੁʼਹਾਦ੍ਯਕ੍ਸ਼਼ੇਣੇਵਾਨਿਨ੍ਦਨੀਯੇਨ ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ| ਤੇਨ ਸ੍ਵੇੱਛਾਚਾਰਿਣਾ ਕ੍ਰੋਧਿਨਾ ਪਾਨਾਸਕ੍ਤੇਨ ਪ੍ਰਹਾਰਕੇਣ ਲੋਭਿਨਾ ਵਾ ਨ ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ
Ⅷ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਤਿਥਿਸੇਵਕੇਨ ਸੱਲੋਕਾਨੁਰਾਗਿਣਾ ਵਿਨੀਤੇਨ ਨ੍ਯਾੱਯੇਨ ਧਾਰ੍ੰਮਿਕੇਣ ਜਿਤੇਨ੍ਦ੍ਰਿਯੇਣ ਚ ਭਵਿਤਵ੍ਯੰ,
Ⅸ ਉਪਦੇਸ਼ੇ ਚ ਵਿਸ਼੍ਵਸ੍ਤੰ ਵਾਕ੍ਯੰ ਤੇਨ ਧਾਰਿਤਵ੍ਯੰ ਯਤਃ ਸ ਯਦ੍ ਯਥਾਰ੍ਥੇਨੋਪਦੇਸ਼ੇਨ ਲੋਕਾਨ੍ ਵਿਨੇਤੁੰ ਵਿਘ੍ਨਕਾਰਿਣਸ਼੍ਚ ਨਿਰੁੱਤਰਾਨ੍ ਕਰ੍ੱਤੁੰ ਸ਼ਕ੍ਨੁਯਾਤ੍ ਤਦ੍ ਆਵਸ਼੍ਯਕੰ|
Ⅹ ਯਤਸ੍ਤੇ ਬਹਵੋ (ਅ)ਵਾਧ੍ਯਾ ਅਨਰ੍ਥਕਵਾਕ੍ਯਵਾਦਿਨਃ ਪ੍ਰਵਞ੍ਚਕਾਸ਼੍ਚ ਸਨ੍ਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼਼ਤਸ਼੍ਛਿੰਨਤ੍ਵਚਾਂ ਮਧ੍ਯੇ ਕੇਚਿਤ੍ ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ਾ ਲੋਕਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|
Ⅺ ਤੇਸ਼਼ਾਞ੍ਚ ਵਾਗ੍ਰੋਧ ਆਵਸ਼੍ਯਕੋ ਯਤਸ੍ਤੇ ਕੁਤ੍ਸਿਤਲਾਭਸ੍ਯਾਸ਼ਯਾਨੁਚਿਤਾਨਿ ਵਾਕ੍ਯਾਨਿ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਯਨ੍ਤੋ ਨਿਖਿਲਪਰਿਵਾਰਾਣਾਂ ਸੁਮਤਿੰ ਨਾਸ਼ਯਨ੍ਤਿ|
Ⅻ ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਸ੍ਵਦੇਸ਼ੀਯ ਏਕੋ ਭਵਿਸ਼਼੍ਯਦ੍ਵਾਦੀ ਵਚਨਮਿਦਮੁਕ੍ਤਵਾਨ੍, ਯਥਾ, ਕ੍ਰੀਤੀਯਮਾਨਵਾਃ ਸਰ੍ੱਵੇ ਸਦਾ ਕਾਪਟ੍ਯਵਾਦਿਨਃ| ਹਿੰਸ੍ਰਜਨ੍ਤੁਸਮਾਨਾਸ੍ਤੇ (ਅ)ਲਸਾਸ਼੍ਚੋਦਰਭਾਰਤਃ||
ⅩⅢ ਸਾਕ੍ਸ਼਼੍ਯਮੇਤਤ੍ ਤਥ੍ਯੰ, ਅਤੋे ਹੇਤੋਸ੍ਤ੍ਵੰ ਤਾਨ੍ ਗਾਢੰ ਭਰ੍ਤ੍ਸਯ ਤੇ ਚ ਯਥਾ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸੇ ਸ੍ਵਸ੍ਥਾ ਭਵੇਯੁ
ⅩⅣ ਰ੍ਯਿਹੂਦੀਯੋਪਾਖ੍ਯਾਨੇਸ਼਼ੁ ਸਤ੍ਯਮਤਭ੍ਰਸ਼਼੍ਟਾਨਾਂ ਮਾਨਵਾਨਾਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਸੁ ਚ ਮਨਾਂਸਿ ਨ ਨਿਵੇਸ਼ਯੇਯੁਸ੍ਤਥਾਦਿਸ਼|
ⅩⅤ ਸ਼ੁਚੀਨਾਂ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸਰ੍ੱਵਾਣ੍ਯੇਵ ਸ਼ੁਚੀਨਿ ਭਵਨ੍ਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਲਙ੍ਕਿਤਾਨਾਮ੍ ਅਵਿਸ਼੍ਵਾਸਿਨਾਞ੍ਚ ਕ੍ਰੁʼਤੇ ਸ਼ੁਚਿ ਕਿਮਪਿ ਨ ਭਵਤਿ ਯਤਸ੍ਤੇਸ਼਼ਾਂ ਬੁੱਧਯਃ ਸੰਵੇਦਾਸ਼੍ਚ ਕਲਙ੍ਕਿਤਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|
ⅩⅥ ਈਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਜ੍ਞਾਨੰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਜਾਨਨ੍ਤਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਕਰ੍ੰਮਭਿਸ੍ਤਦ੍ ਅਨਙ੍ਗੀਕੁਰ੍ੱਵਤੇ ਯਤਸ੍ਤੇ ਗਰ੍ਹਿਤਾ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਣਃ ਸਰ੍ੱਵਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣਸ਼੍ਚਾਯੋਗ੍ਯਾਃ ਸਨ੍ਤਿ|