Ⅰ ਤੇ ਯਥਾ ਦੇਸ਼ਾਧਿਪਾਨਾਂ ਸ਼ਾਸਕਾਨਾਞ੍ਚ ਨਿਘ੍ਨਾ ਆਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਣ੍ਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ੱਵਸ੍ਮੈ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਣੇ ਸੁਸੱਜਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ
Ⅱ ਕਮਪਿ ਨ ਨਿਨ੍ਦੇਯੁ ਰ੍ਨਿੱਵਿਰੋਧਿਨਃ ਕ੍ਸ਼਼ਾਨ੍ਤਾਸ਼੍ਚ ਭਵੇਯੁਃ ਸਰ੍ੱਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਤਿ ਚ ਪੂਰ੍ਣੰ ਮ੍ਰੁʼਦੁਤ੍ਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਯੇਯੁਸ਼੍ਚੇਤਿ ਤਾਨ੍ ਆਦਿਸ਼|
Ⅲ ਯਤਃ ਪੂਰ੍ੱਵੰ ਵਯਮਪਿ ਨਿਰ੍ੱਬੋਧਾ ਅਨਾਜ੍ਞਾਗ੍ਰਾਹਿਣੋ ਭ੍ਰਾਨ੍ਤਾ ਨਾਨਾਭਿਲਾਸ਼਼ਾਣਾਂ ਸੁਖਾਨਾਞ੍ਚ ਦਾਸੇਯਾ ਦੁਸ਼਼੍ਟਤ੍ਵੇਰ੍ਸ਼਼੍ਯਾਚਾਰਿਣੋ ਘ੍ਰੁʼਣਿਤਾਃ ਪਰਸ੍ਪਰੰ ਦ੍ਵੇਸ਼਼ਿਣਸ਼੍ਚਾਭਵਾਮਃ|
Ⅳ ਕਿਨ੍ਤ੍ਵਸ੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਰਾਤੁਰੀਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਯਾ ਦਯਾ ਮਰ੍ੱਤ੍ਯਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਚ ਯਾ ਪ੍ਰੀਤਿਸ੍ਤਸ੍ਯਾਃ ਪ੍ਰਾਦੁਰ੍ਭਾਵੇ ਜਾਤੇ
Ⅴ ਵਯਮ੍ ਆਤ੍ਮਕ੍ਰੁʼਤੇਭ੍ਯੋ ਧਰ੍ੰਮਕਰ੍ੰਮਭ੍ਯਸ੍ਤੰਨਹਿ ਕਿਨ੍ਤੁ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁʼਪਾਤਃ ਪੁਨਰ੍ਜਨ੍ਮਰੂਪੇਣ ਪ੍ਰਕ੍ਸ਼਼ਾਲਨੇਨ ਪ੍ਰਵਿਤ੍ਰਸ੍ਯਾਤ੍ਮਨੋ ਨੂਤਨੀਕਰਣੇਨ ਚ ਤਸ੍ਮਾਤ੍ ਪਰਿਤ੍ਰਾਣਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤਾਃ
Ⅵ ਸ ਚਾਸ੍ਮਾਕੰ ਤ੍ਰਾਤ੍ਰਾ ਯੀਸ਼ੁਖ੍ਰੀਸ਼਼੍ਟੇਨਾਸ੍ਮਦੁਪਰਿ ਤਮ੍ ਆਤ੍ਮਾਨੰ ਪ੍ਰਚੁਰਤ੍ਵੇਨ ਵ੍ਰੁʼਸ਼਼੍ਟਵਾਨ੍|
Ⅶ ਇੱਥੰ ਵਯੰ ਤਸ੍ਯਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਸਪੁਣ੍ਯੀਭੂਯ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਸ਼ਯਾਨਨ੍ਤਜੀਵਨਸ੍ਯਾਧਿਕਾਰਿਣੋ ਜਾਤਾਃ|
Ⅷ ਵਾਕ੍ਯਮੇਤਦ੍ ਵਿਸ਼੍ਵਸਨੀਯਮ੍ ਅਤੋ ਹੇਤੋਰੀਸ਼੍ਵਰੇ ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਸਿਤਵਨ੍ਤਸ੍ਤੇ ਯਥਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯਨੁਤਿਸ਼਼੍ਠੇਯੁਸ੍ਤਥਾ ਤਾਨ੍ ਦ੍ਰੁʼਢਮ੍ ਆਜ੍ਞਾਪਯੇਤਿ ਮਮਾਭਿਮਤੰ| ਤਾਨ੍ਯੇਵੋੱਤਮਾਨਿ ਮਾਨਵੇਭ੍ਯਃ ਫਲਦਾਨਿ ਚ ਭਵਨ੍ਤਿ|
Ⅸ ਮੂਢੇਭ੍ਯਃ ਪ੍ਰਸ਼੍ਨਵੰਸ਼ਾਵਲਿਵਿਵਾਦੇਭ੍ਯੋ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਯਾ ਵਿਤਣ੍ਡਾਭ੍ਯਸ਼੍ਚ ਨਿਵਰ੍ੱਤਸ੍ਵ ਯਤਸ੍ਤਾ ਨਿਸ਼਼੍ਫਲਾ ਅਨਰ੍ਥਕਾਸ਼੍ਚ ਭਵਨ੍ਤਿ|
Ⅹ ਯੋ ਜਨੋ ਬਿਭਿਤ੍ਸੁਸ੍ਤਮ੍ ਏਕਵਾਰੰ ਦ੍ਵਿਰ੍ੱਵਾ ਪ੍ਰਬੋਧ੍ਯ ਦੂਰੀਕੁਰੁ,
Ⅺ ਯਤਸ੍ਤਾਦ੍ਰੁʼਸ਼ੋ ਜਨੋ ਵਿਪਥਗਾਮੀ ਪਾਪਿਸ਼਼੍ਠ ਆਤ੍ਮਦੋਸ਼਼ਕਸ਼੍ਚ ਭਵਤੀਤਿ ਤ੍ਵਯਾ ਜ੍ਞਾਯਤਾਂ|
Ⅻ ਯਦਾਹਮ੍ ਆਰ੍ੱਤਿਮਾਂ ਤੁਖਿਕੰ ਵਾ ਤਵ ਸਮੀਪੰ ਪ੍ਰੇਸ਼਼ਯਿਸ਼਼੍ਯਾਮਿ ਤਦਾ ਤ੍ਵੰ ਨੀਕਪਲੌ ਮਮ ਸਮੀਪਮ੍ ਆਗਨ੍ਤੁੰ ਯਤਸ੍ਵ ਯਤਸ੍ਤਤ੍ਰੈਵਾਹੰ ਸ਼ੀਤਕਾਲੰ ਯਾਪਯਿਤੁੰ ਮਤਿਮ੍ ਅਕਾਰ੍ਸ਼਼ੰ|
ⅩⅢ ਵ੍ਯਵਸ੍ਥਾਪਕਃ ਸੀਨਾ ਆਪੱਲੁਸ਼੍ਚੈਤਯੋਃ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯਭਾਵੋ ਯੰਨ ਭਵੇਤ੍ ਤਦਰ੍ਥੰ ਤੌ ਯਤ੍ਨੇਨ ਤ੍ਵਯਾ ਵਿਸ੍ਰੁʼਜ੍ਯੇਤਾਂ|
ⅩⅣ ਅਪਰਮ੍ ਅਸ੍ਮਦੀਯਲੋਕਾ ਯੰਨਿਸ਼਼੍ਫਲਾ ਨ ਭਵੇਯੁਸ੍ਤਦਰ੍ਥੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨੀਯੋਪਕਾਰਾਯਾ ਸਤ੍ਕਰ੍ੰਮਾਣ੍ਯਨੁਸ਼਼੍ਠਾਤੁੰ ਸ਼ਿਕ੍ਸ਼਼ਨ੍ਤਾਂ|
ⅩⅤ ਮਮ ਸਙ੍ਗਿਨਃ ਸੱਵੇ ਤ੍ਵਾਂ ਨਮਸ੍ਕੁਰ੍ੱਵਤੇ| ਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਾਸਾਦ੍ ਅਸ੍ਮਾਸੁ ਪ੍ਰੀਯਨ੍ਤੇ ਤਾਨ੍ ਨਮਸ੍ਕੁਰੁ; ਸਰ੍ੱਵੇਸ਼਼ੁ ਯੁਸ਼਼੍ਮਾਸ੍ਵਨੁਗ੍ਰਹੋ ਭੂਯਾਤ੍| ਆਮੇਨ੍|