1 කරින්ථිනඃ පත්‍රං
Ⅰ යාවන්තඃ පවිත්‍රා ලෝකාඃ ස්වේෂාම් අස්මාකඤ්ච වසතිස්ථානේෂ්වස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාම්නා ප්‍රාර්ථයන්තේ තෛඃ සහාහූතානාං ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා පවිත්‍රීකෘතානාං ලෝකානාං ය ඊශ්වරීයධර්ම්මසමාජඃ කරින්ථනගරේ විද්‍යතේ
Ⅱ තං ප්‍රතීශ්වරස්‍යේච්ඡයාහූතෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පෞලඃ සෝස්ථිනිනාමා භ්‍රාතා ච පත්‍රං ලිඛති|
Ⅲ අස්මාකං පිත්‍රේශ්වරේණ ප්‍රභුනා යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන ච ප්‍රසාදඃ ශාන්තිශ්ච යුෂ්මභ්‍යං දීයතාං|
Ⅳ ඊශ්වරෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන යුෂ්මාන් ප්‍රති ප්‍රසාදං ප්‍රකාශිතවාන්, තස්මාදහං යුෂ්මන්නිමිත්තං සර්ව්වදා මදීයේශ්වරං ධන්‍යං වදාමි|
Ⅴ ඛ්‍රීෂ්ටසම්බන්ධීයං සාක්‍ෂ්‍යං යුෂ්මාකං මධ්‍යේ යේන ප්‍රකාරේණ සප්‍රමාණම් අභවත්
Ⅵ තේන යූයං ඛ්‍රීෂ්ටාත් සර්ව්වවිධවක්තෘතාඥානාදීනි සර්ව්වධනානි ලබ්ධවන්තඃ|
Ⅶ තතෝ(අ)ස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය පුනරාගමනං ප්‍රතීක්‍ෂමාණානාං යුෂ්මාකං කස්‍යාපි වරස්‍යාභාවෝ න භවති|
Ⅷ අපරම් අස්මාකං ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දිවසේ යූයං යන්නිර්ද්දෝෂා භවේත තදර්ථං සඒව යාවදන්තං යුෂ්මාන් සුස්ථිරාන් කරිෂ්‍යති|
Ⅸ ය ඊශ්වරඃ ස්වපුත්‍රස්‍යාස්මත්ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාංශිනඃ කර්ත්තුං යුෂ්මාන් ආහූතවාන් ස විශ්වසනීයඃ|
Ⅹ හේ භ්‍රාතරඃ, අස්මාකං ප්‍රභුයීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාම්නා යුෂ්මාන් විනයේ(අ)හං සර්ව්වෛ ර‍්‍යුෂ්මාභිරේකරූපාණි වාක්‍යානි කථ්‍යන්තාං යුෂ්මන්මධ්‍යේ භින්නසඞ්ඝාතා න භවන්තු මනෝවිචාරයෝරෛක්‍යේන යුෂ්මාකං සිද්ධත්වං භවතු|
Ⅺ හේ මම භ්‍රාතරෝ යුෂ්මන්මධ්‍යේ විවාදා ජාතා ඉති වාර්ත්තාමහං ක්ලෝය්‍යාඃ පරිජනෛ ර්ඥාපිතඃ|
Ⅻ මමාභිප්‍රේතමිදං යුෂ්මාකං කශ්චිත් කශ්චිද් වදති පෞලස්‍ය ශිෂ්‍යෝ(අ)හම් ආපල්ලෝඃ ශිෂ්‍යෝ(අ)හං කෛඵාඃ ශිෂ්‍යෝ(අ)හං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ශිෂ්‍යෝ(අ)හමිති ච|
ⅩⅢ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කිං විභේදඃ කෘතඃ? පෞලඃ කිං යුෂ්මත්කෘතේ ක්‍රුශේ හතඃ? පෞලස්‍ය නාම්නා වා යූයං කිං මජ්ජිතාඃ?
ⅩⅣ ක්‍රිෂ්පගායෞ විනා යුෂ්මාකං මධ්‍යේ(අ)න්‍යඃ කෝ(අ)පි මයා න මජ්ජිත ඉති හේතෝරහම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදාමි|
ⅩⅤ ඒතේන මම නාම්නා මානවා මයා මජ්ජිතා ඉති වක්තුං කේනාපි න ශක්‍යතේ|
ⅩⅥ අපරං ස්තිඵානස්‍ය පරිජනා මයා මජ්ජිතාස්තදන්‍යඃ කශ්චිද් යන්මයා මජ්ජිතස්තදහං න වේද්මි|
ⅩⅦ ඛ්‍රීෂ්ටේනාහං මජ්ජනාර්ථං න ප්‍රේරිතඃ කින්තු සුසංවාදස්‍ය ප්‍රචාරාර්ථමේව; සෝ(අ)පි වාක්පටුතයා මයා න ප්‍රචාරිතව්‍යඃ, යතස්තථා ප්‍රචාරිතේ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්‍රුශේ මෘත්‍යුඃ ඵලහීනෝ භවිෂ්‍යති|
ⅩⅧ යතෝ හේතෝ ර‍්‍යේ විනශ්‍යන්ති තේ තාං ක්‍රුශස්‍ය වාර්ත්තාං ප්‍රලාපමිව මන්‍යන්තේ කිඤ්ච පරිත්‍රාණං ලභමානේෂ්වස්මාසු සා ඊශ්වරීයශක්තිස්වරූපා|
ⅩⅨ තස්මාදිත්ථං ලිඛිතමාස්තේ, ඥානවතාන්තු යත් ඥානං තන්මයා නාශයිෂ්‍යතේ| විලෝපයිෂ්‍යතේ තද්වද් බුද්ධි ර්බද්ධිමතාං මයා||
ⅩⅩ ඥානී කුත්‍ර? ශාස්ත්‍රී වා කුත්‍ර? ඉහලෝකස්‍ය විචාරතත්පරෝ වා කුත්‍ර? ඉහලෝකස්‍ය ඥානං කිමීශ්වරේණ මෝහීකෘතං නහි?
ⅩⅪ ඊශ්වරස්‍ය ඥානාද් ඉහලෝකස්‍ය මානවාඃ ස්වඥානේනේශ්වරස්‍ය තත්ත්වබෝධං න ප්‍රාප්තවන්තස්තස්මාද් ඊශ්වරඃ ප්‍රචාරරූපිණා ප්‍රලාපේන විශ්වාසිනඃ පරිත්‍රාතුං රෝචිතවාන්|
ⅩⅫ යිහූදීයලෝකා ලක්‍ෂණානි දිදෘක්‍ෂන්ති භින්නදේශීයලෝකාස්තු විද්‍යාං මෘගයන්තේ,
ⅩⅩⅢ වයඤ්ච ක්‍රුශේ හතං ඛ්‍රීෂ්ටං ප්‍රචාරයාමඃ| තස්‍ය ප්‍රචාරෝ යිහූදීයෛ ර්විඝ්න ඉව භින්නදේශීයෛශ්ච ප්‍රලාප ඉව මන්‍යතේ,
ⅩⅩⅣ කින්තු යිහූදීයානාං භින්නදේශීයානාඤ්ච මධ්‍යේ යේ ආහූතාස්තේෂු ස ඛ්‍රීෂ්ට ඊශ්වරීයශක්තිරිවේශ්වරීයඥානමිව ච ප්‍රකාශතේ|
ⅩⅩⅤ යත ඊශ්වරේ යඃ ප්‍රලාප ආරෝප්‍යතේ ස මානවාතිරික්තං ඥානමේව යච්ච දෞර්බ්බල්‍යම් ඊශ්වර ආරෝප්‍යතේ තත් මානවාතිරික්තං බලමේව|
ⅩⅩⅥ හේ භ්‍රාතරඃ, ආහූතයුෂ්මද්ගණෝ යෂ්මාභිරාලෝක්‍යතාං තන්මධ්‍යේ සාංසාරිකඥානේන ඥානවන්තඃ පරාක්‍රමිණෝ වා කුලීනා වා බහවෝ න විද්‍යන්තේ|
ⅩⅩⅦ යත ඊශ්වරෝ ඥානවතස්ත්‍රපයිතුං මූර්ඛලෝකාන් රෝචිතවාන් බලානි ච ත්‍රපයිතුම් ඊශ්වරෝ දුර්බ්බලාන් රෝචිතවාන්|
ⅩⅩⅧ තථා වර්ත්තමානලෝකාන් සංස්ථිතිභ්‍රෂ්ටාන් කර්ත්තුම් ඊශ්වරෝ ජගතෝ(අ)පකෘෂ්ටාන් හේයාන් අවර්ත්තමානාංශ්චාභිරෝචිතවාන්|
ⅩⅩⅨ තත ඊශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාත් කේනාප්‍යාත්මශ්ලාඝා න කර්ත්තව්‍යා|
ⅩⅩⅩ යූයඤ්ච තස්මාත් ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ සංස්ථිතිං ප්‍රාප්තවන්තඃ ස ඊශ්වරාද් යුෂ්මාකං ඥානං පුණ්‍යං පවිත්‍රත්වං මුක්තිශ්ච ජාතා|
ⅩⅩⅪ අතඒව යද්වද් ලිඛිතමාස්තේ තද්වත්, යඃ කශ්චිත් ශ්ලාඝමානඃ ස්‍යාත් ශ්ලාඝතාං ප්‍රභුනා ස හි|