1 යෝහනඃ පත්‍රං
Ⅰ ආදිතෝ ය ආසීද් යස්‍ය වාග් අස්මාභිරශ්‍රාවි යඤ්ච වයං ස්වනේත්‍රෛ ර්දෘෂ්ටවන්තෝ යඤ්ච වීක්‍ෂිතවන්තඃ ස්වකරෛඃ ස්පෘෂ්ටවන්තශ්ච තං ජීවනවාදං වයං ඥාපයාමඃ|
Ⅱ ස ජීවනස්වරූපඃ ප්‍රකාශත වයඤ්ච තං දෘෂ්ටවන්තස්තමධි සාක්‍ෂ්‍යං දද්මශ්ච, යශ්ච පිතුඃ සන්නිධාවවර්ත්තතාස්මාකං සමීපේ ප්‍රකාශත ච තම් අනන්තජීවනස්වරූපං වයං යුෂ්මාන් ඥාපයාමඃ|
Ⅲ අස්මාභි ර‍්‍යද් දෘෂ්ටං ශ්‍රුතඤ්ච තදේව යුෂ්මාන් ඥාප්‍යතේ තේනාස්මාභිඃ සහාංශිත්වං යුෂ්මාකං භවිෂ්‍යති| අස්මාකඤ්ච සහාංශිත්වං පිත්‍රා තත්පුත්‍රේණ යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන ච සාර්ද්ධං භවති|
Ⅳ අපරඤ්ච යුෂ්මාකම් ආනන්දෝ යත් සම්පූර්ණෝ භවේද් තදර්ථං වයම් ඒතානි ලිඛාමඃ|
Ⅴ වයං යාං වාර්ත්තාං තස්මාත් ශ්‍රුත්වා යුෂ්මාන් ඥාපයාමඃ සේයම්| ඊශ්වරෝ ජ්‍යෝතිස්තස්මින් අන්ධකාරස්‍ය ලේශෝ(අ)පි නාස්ති|
Ⅵ වයං තේන සහාංශින ඉති ගදිත්වා යද්‍යන්ධාකාරේ චරාමස්තර්හි සත්‍යාචාරිණෝ න සන්තෝ (අ)නෘතවාදිනෝ භවාමඃ|
Ⅶ කින්තු ස යථා ජ්‍යෝතිෂි වර්ත්තතේ තථා වයමපි යදි ජ්‍යෝතිෂි චරාමස්තර්හි පරස්පරං සහභාගිනෝ භවාමස්තස්‍ය පුත්‍රස්‍ය යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය රුධිරඤ්චාස්මාන් සර්ව්වස්මාත් පාපාත් ශුද්ධයති|
Ⅷ වයං නිෂ්පාපා ඉති යදි වදාමස්තර්හි ස්වයමේව ස්වාන් වඤ්චයාමඃ සත්‍යමතඤ්චාස්මාකම් අන්තරේ න විද්‍යතේ|
Ⅸ යදි ස්වපාපානි ස්වීකුර්ම්මහේ තර්හි ස විශ්වාස්‍යෝ යාථාර්ථිකශ්චාස්ති තස්මාද් අස්මාකං පාපානි ක්‍ෂමිෂ්‍යතේ සර්ව්වස්මාද් අධර්ම්මාච්චාස්මාන් ශුද්ධයිෂ්‍යති|
Ⅹ වයම් අකෘතපාපා ඉති යදි වදාමස්තර්හි තම් අනෘතවාදිනං කුර්ම්මස්තස්‍ය වාක්‍යඤ්චාස්මාකම් අන්තරේ න විද්‍යතේ|