1 තීමථියං පත්‍රං
Ⅰ අස්මාකං ත්‍රාණකර්ත්තුරීශ්වරස්‍යාස්මාකං ප්‍රත්‍යාශාභූමේඃ ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය චාඥානුසාරතෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පෞලඃ ස්වකීයං සත්‍යං ධර්ම්මපුත්‍රං තීමථියං ප්‍රති පත්‍රං ලිඛති|
Ⅱ අස්මාකං තාත ඊශ්වරෝ(අ)ස්මාකං ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච ත්වයි අනුග්‍රහං දයාං ශාන්තිඤ්ච කුර‍්‍ය්‍යාස්තාං|
Ⅲ මාකිදනියාදේශේ මම ගමනකාලේ ත්වම් ඉඵිෂනගරේ තිෂ්ඨන් ඉතරශික්‍ෂා න ග්‍රහීතව්‍යා, අනන්තේෂූපාඛ්‍යානේෂු වංශාවලිෂු ච යුෂ්මාභි ර්මනෝ න නිවේශිතව්‍යම්
Ⅳ ඉති කාංශ්චිත් ලෝකාන් යද් උපදිශේරේතත් මයාදිෂ්ටෝ(අ)භවඃ, යතඃ සර්ව්වෛරේතෛ ර්විශ්වාසයුක්තේශ්වරීයනිෂ්ඨා න ජායතේ කින්තු විවාදෝ ජායතේ|
Ⅴ උපදේශස්‍ය ත්වභිප්‍රේතං ඵලං නිර්ම්මලාන්තඃකරණේන සත්සංවේදේන නිෂ්කපටවිශ්වාසේන ච යුක්තං ප්‍රේම|
Ⅵ කේචිත් ජනාශ්ච සර්ව්වාණ්‍යේතානි විහාය නිරර්ථකකථානාම් අනුගමනේන විපථගාමිනෝ(අ)භවන්,
Ⅶ යද් භාෂන්තේ යච්ච නිශ්චින්වන්ති තන්න බුධ්‍යමානා ව්‍යවස්ථෝපදේෂ්ටාරෝ භවිතුම් ඉච්ඡන්ති|
Ⅷ සා ව්‍යවස්ථා යදි යෝග්‍යරූපේණ ගෘහ්‍යතේ තර්හ්‍යුත්තමා භවතීති වයං ජානීමඃ|
Ⅸ අපරං සා ව්‍යවස්ථා ධාර්ම්මිකස්‍ය විරුද්ධා න භවති කින්ත්වධාර්ම්මිකෝ (අ)වාධ්‍යෝ දුෂ්ටඃ පාපිෂ්ඨෝ (අ)පවිත්‍රෝ (අ)ශුචිඃ පිතෘහන්තා මාතෘහන්තා නරහන්තා
Ⅹ වේශ්‍යාගාමී පුංමෛථුනී මනුෂ්‍යවික්‍රේතා මිථ්‍යාවාදී මිථ්‍යාශපථකාරී ච සර්ව්වේෂාමේතේෂාං විරුද්ධා,
Ⅺ තථා සච්චිදානන්දේශ්වරස්‍ය යෝ විභවයුක්තඃ සුසංවාදෝ මයි සමර්පිතස්තදනුයායිහිතෝපදේශස්‍ය විපරීතං යත් කිඤ්චිද් භවති තද්විරුද්ධා සා ව්‍යවස්ථේති තද්ග්‍රාහිණා ඥාතව්‍යං|
Ⅻ මහ්‍යං ශක්තිදාතා යෝ(අ)ස්මාකං ප්‍රභුඃ ඛ්‍රීෂ්ටයීශුස්තමහං ධන්‍යං වදාමි|
ⅩⅢ යතඃ පුරා නින්දක උපද්‍රාවී හිංසකශ්ච භූත්වාප්‍යහං තේන විශ්වාස්‍යෝ (අ)මන්‍යේ පරිචාරකත්වේ න්‍යයුජ්‍යේ ච| තද් අවිශ්වාසාචරණම් අඥානේන මයා කෘතමිති හේතෝරහං තේනානුකම්පිතෝ(අ)භවං|
ⅩⅣ අපරං ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ විශ්වාසප්‍රේමභ්‍යාං සහිතෝ(අ)ස්මත්ප්‍රභෝරනුග්‍රහෝ (අ)තීව ප්‍රචුරෝ(අ)භත්|
ⅩⅤ පාපිනඃ පරිත්‍රාතුං ඛ්‍රීෂ්ටෝ යීශු ර්ජගති සමවතීර්ණෝ(අ)භවත්, ඒෂා කථා විශ්වාසනීයා සර්ව්වෛ ග්‍රහණීයා ච|
ⅩⅥ තේෂාං පාපිනාං මධ්‍යේ(අ)හං ප්‍රථම ආසං කින්තු යේ මානවා අනන්තජීවනප්‍රාප්ත්‍යර්ථං තස්මින් විශ්වසිෂ්‍යන්ති තේෂාං දෘෂ්ටාන්තේ මයි ප්‍රථමේ යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන ස්වකීයා කෘත්ස්නා චිරසහිෂ්ණුතා යත් ප්‍රකාශ්‍යතේ තදර්ථමේවාහම් අනුකම්පාං ප්‍රාප්තවාන්|
ⅩⅦ අනාදිරක්‍ෂයෝ(අ)දෘශ්‍යෝ රාජා යෝ(අ)ද්විතීයඃ සර්ව්වඥ ඊශ්වරස්තස්‍ය ගෞරවං මහිමා චානන්තකාලං යාවද් භූයාත්| ආමේන්|
ⅩⅧ හේ පුත්‍ර තීමථිය ත්වයි යානි භවිෂ්‍යද්වාක්‍යානි පුරා කථිතානි තදනුසාරාද් අහම් ඒනමාදේශං ත්වයි සමර්පයාමි, තස්‍යාභිප්‍රායෝ(අ)යං යත්ත්වං තෛ ර්වාක්‍යෛරුත්තමයුද්ධං කරෝෂි
ⅩⅨ විශ්වාසං සත්සංවේදඤ්ච ධාරයසි ච| අනයෝඃ පරිත්‍යාගාත් කේෂාඤ්චිද් විශ්වාසතරී භග්නාභවත්|
ⅩⅩ හුමිනායසිකන්දරෞ තේෂාං යෞ ද්වෞ ජනෞ, තෞ යද් ධර්ම්මනින්දාං පුන ර්න කර්ත්තුං ශික්‍ෂේතේ තදර්ථං මයා ශයතානස්‍ය කරේ සමර්පිතෞ|