ප්‍රේරිතානාං කර්ම්මණාමාඛ්‍යානං
Ⅰ හේ ථියඵිල, යීශුඃ ස්වමනෝනීතාන් ප්‍රේරිතාන් පවිත්‍රේණාත්මනා සමාදිශ්‍ය යස්මින් දිනේ ස්වර්ගමාරෝහත් යාං යාං ක්‍රියාමකරෝත් යද්‍යද් උපාදිශච්ච තානි සර්ව්වාණි පූර්ව්වං මයා ලිඛිතානි|
Ⅱ ස ස්වනිධනදුඃඛභෝගාත් පරම් අනේකප්‍රත්‍යයක්‍ෂප්‍රමාණෞඃ ස්වං සජීවං දර්ශයිත්වා
Ⅲ චත්වාරිංශද්දිනානි යාවත් තේභ්‍යඃ ප්‍රේරිතේභ්‍යෝ දර්ශනං දත්ත්වේශ්වරීයරාජ්‍යස්‍ය වර්ණනම අකරෝත්|
Ⅳ අනන්තරං තේෂාං සභාං කෘත්වා ඉත්‍යාඥාපයත්, යූයං යිරූශාලමෝ(අ)න්‍යත්‍ර ගමනමකෘත්වා යස්තින් පිත්‍රාඞ්ගීකෘතේ මම වදනාත් කථා අශෘණුත තත්ප්‍රාප්තිම් අපේක්‍ෂ්‍ය තිෂ්ඨත|
Ⅴ යෝහන් ජලේ මජ්ජිතාවාන් කින්ත්වල්පදිනමධ්‍යේ යූයං පවිත්‍ර ආත්මනි මජ්ජිතා භවිෂ්‍යථ|
Ⅵ පශ්චාත් තේ සර්ව්වේ මිලිත්වා තම් අපෘච්ඡන් හේ ප්‍රභෝ භවාන් කිමිදානීං පුනරපි රාජ්‍යම් ඉස්‍රායේලීයලෝකානාං කරේෂු සමර්පයිෂ්‍යති?
Ⅶ තතඃ සෝවදත් යාන් සර්ව්වාන් කාලාන් සමයාංශ්ච පිතා ස්වවශේ(අ)ස්ථාපයත් තාන් ඥාතෘං යුෂ්මාකම් අධිකාරෝ න ජායතේ|
Ⅷ කින්තු යුෂ්මාසු පවිත්‍රස්‍යාත්මන ආවිර්භාවේ සති යූයං ශක්තිං ප්‍රාප්‍ය යිරූශාලමි සමස්තයිහූදාශෝමිරෝණදේශයෝඃ පෘථිව්‍යාඃ සීමාං යාවද් යාවන්තෝ දේශාස්තේෂු යර්ව්වේෂු ච මයි සාක්‍ෂ්‍යං දාස්‍යථ|
Ⅸ ඉති වාක්‍යමුක්ත්වා ස තේෂාං සමක්‍ෂං ස්වර්ගං නීතෝ(අ)භවත්, තතෝ මේඝමාරුහ්‍ය තේෂාං දෘෂ්ටේරගෝචරෝ(අ)භවත්|
Ⅹ යස්මින් සමයේ තේ විහායසං ප්‍රත්‍යනන්‍යදෘෂ්ට්‍යා තස්‍ය තාදෘශම් ඌර්ද්ව්වගමනම් අපශ්‍යන් තස්මින්නේව සමයේ ශුක්ලවස්ත්‍රෞ ද්වෞ ජනෞ තේෂාං සන්නිධෞ දණ්ඩායමානෞ කථිතවන්තෞ,
Ⅺ හේ ගාලීලීයලෝකා යූයං කිමර්ථං ගගණං ප්‍රති නිරීක්‍ෂ්‍ය දණ්ඩායමානාස්තිෂ්ඨථ? යුෂ්මාකං සමීපාත් ස්වර්ගං නීතෝ යෝ යීශුස්තං යූයං යථා ස්වර්ගම් ආරෝහන්තම් අදර්ශම් තථා ස පුනශ්චාගමිෂ්‍යති|
Ⅻ තතඃ පරං තේ ජෛතුනනාම්නඃ පර්ව්වතාද් විශ්‍රාමවාරස්‍ය පථඃ පරිමාණම් අර්ථාත් ප්‍රායේණාර්ද්ධක්‍රෝශං දුරස්ථං යිරූශාලම්නගරං පරාවෘත්‍යාගච්ඡන්|
ⅩⅢ නගරං ප්‍රවිශ්‍ය පිතරෝ යාකූබ් යෝහන් ආන්ද්‍රියඃ ඵිලිපඃ ථෝමා බර්ථජමයෝ මථිරාල්ඵීයපුත්‍රෝ යාකූබ් උද්‍යෝගාी ශිමෝන් යාකූබෝ භ්‍රාතා යිහූදා ඒතේ සර්ව්වේ යත්‍ර ස්ථානේ ප්‍රවසන්ති තස්මින් උපරිතනප්‍රකෝෂ්ඨේ ප්‍රාවිශන්|
ⅩⅣ පශ්චාද් ඉමේ කියත්‍යඃ ස්ත්‍රියශ්ච යීශෝ ර්මාතා මරියම් තස්‍ය භ්‍රාතරශ්චෛතේ සර්ව්ව ඒකචිත්තීභූත සතතං විනයේන විනයේන ප්‍රාර්ථයන්ත|
ⅩⅤ තස්මින් සමයේ තත්‍ර ස්ථානේ සාකල්‍යේන විංශත්‍යධිකශතං ශිෂ්‍යා ආසන්| තතඃ පිතරස්තේෂාං මධ්‍යේ තිෂ්ඨන් උක්තවාන්
ⅩⅥ හේ භ්‍රාතෘගණ යීශුධාරිණාං ලෝකානාං පථදර්ශකෝ යෝ යිහූදාස්තස්මින් දායූදා පවිත්‍ර ආත්මා යාං කථාං කථයාමාස තස්‍යාඃ ප්‍රත්‍යක්‍ෂීභවනස්‍යාවශ්‍යකත්වම් ආසීත්|
ⅩⅦ ස ජනෝ(අ)ස්මාකං මධ්‍යවර්ත්තී සන් අස්‍යාඃ සේවායා අංශම් අලභත|
ⅩⅧ තදනන්තරං කුකර්ම්මණා ලබ්ධං යන්මූල්‍යං තේන ක්‍ෂේත්‍රමේකං ක්‍රීතම් අපරං තස්මින් අධෝමුඛේ භෘමෞ පතිතේ සති තස්‍යෝදරස්‍ය විදීර්ණත්වාත් සර්ව්වා නාඩ්‍යෝ නිරගච්ඡන්|
ⅩⅨ ඒතාං කථාං යිරූශාලම්නිවාසිනඃ සර්ව්වේ ලෝකා විදාන්ති; තේෂාං නිජභාෂයා තත්ක්‍ෂේත්‍රඤ්ච හකල්දාමා, අර්ථාත් රක්තක්‍ෂේත්‍රමිති විඛ්‍යාතමාස්තේ|
ⅩⅩ අන්‍යච්ච, නිකේතනං තදීයන්තු ශුන්‍යමේව භවිෂ්‍යති| තස්‍ය දූෂ්‍යේ නිවාසාර්ථං කෝපි ස්ථාස්‍යති නෛව හි| අන්‍ය ඒව ජනස්තස්‍ය පදං සංප්‍රාප්ස්‍යති ධ්‍රුවං| ඉත්ථං ගීතපුස්තකේ ලිඛිතමාස්තේ|
ⅩⅪ අතෝ යෝහනෝ මජ්ජනම් ආරභ්‍යාස්මාකං සමීපාත් ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශෝඃ ස්වර්ගාරෝහණදිනං යාවත් සෝස්මාකං මධ්‍යේ යාවන්ති දිනානි යාපිතවාන්
ⅩⅫ තාවන්ති දිනානි යේ මානවා අස්මාභිඃ සාර්ද්ධං තිෂ්ඨන්ති තේෂාම් ඒකේන ජනේනාස්මාභිඃ සාර්ද්ධං යීශෝරුත්ථානේ සාක්‍ෂිණා භවිතව්‍යං|
ⅩⅩⅢ අතෝ යස්‍ය රූඪි ර‍්‍යුෂ්ටෝ යං බර්ශබ්බේත්‍යුක්ත්වාහූයන්ති ස යූෂඵ් මතථිශ්ච ද්වාවේතෞ පෘථක් කෘත්වා ත ඊශ්වරස්‍ය සන්නිධෞ ප්‍රාර‍්‍ය්‍ය කථිතවන්තඃ,
ⅩⅩⅣ හේ සර්ව්වාන්තර‍්‍ය්‍යාමින් පරමේශ්වර, යිහූදාඃ සේවනප්‍රේරිතත්වපදච්‍යුතඃ
ⅩⅩⅤ සන් නිජස්ථානම් අගච්ඡත්, තත්පදං ලබ්ධුම් ඒනයෝ ර්ජනයෝ ර්මධ්‍යේ භවතා කෝ(අ)භිරුචිතස්තදස්මාන් දර්ශ්‍යතාං|
ⅩⅩⅥ තතෝ ගුටිකාපාටේ කෘතේ මතථිර්නිරචීයත තස්මාත් සෝන්‍යේෂාම් ඒකාදශානාං ප්‍රරිතානාං මධ්‍යේ ගණිතෝභවත්|