කලසිනඃ පත්‍රං
Ⅰ ඊශ්වරස්‍යේච්ඡයා යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ප්‍රේරිතඃ පෞලස්තීමථියෝ භ්‍රාතා ච කලසීනගරස්ථාන් පවිත්‍රාන් විශ්වස්තාන් ඛ්‍රීෂ්ටාශ්‍රිතභ්‍රාතෘන් ප්‍රති පත්‍රං ලිඛතඃ|
Ⅱ අස්මාකං තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච යුෂ්මාන් ප්‍රති ප්‍රසාදං ශාන්තිඤ්ච ක්‍රියාස්තාං|
Ⅲ ඛ්‍රීෂ්ටේ යීශෞ යුෂ්මාකං විශ්වාසස්‍ය සර්ව්වාන් පවිත්‍රලෝකාන් ප්‍රති ප්‍රේම්නශ්ච වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා
Ⅳ වයං සදා යුෂ්මදර්ථං ප්‍රාර්ථනාං කුර්ව්වන්තඃ ස්වර්ගේ නිහිතායා යුෂ්මාකං භාවිසම්පදඃ කාරණාත් ස්වකීයප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය තාතම් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදාමඃ|
Ⅴ යූයං තස්‍යා භාවිසම්පදෝ වාර්ත්තාං යයා සුසංවාදරූපිණ්‍යා සත්‍යවාණ්‍යා ඥාපිතාඃ
Ⅵ සා යද්වත් කෘස්නං ජගද් අභිගච්ඡති තද්වද් යුෂ්මාන් අප්‍යභ්‍යගමත්, යූයඤ්ච යද් දිනම් ආරභ්‍යේශ්වරස්‍යානුග්‍රහස්‍ය වාර්ත්තාං ශ්‍රුත්වා සත්‍යරූපේණ ඥාතවන්තස්තදාරභ්‍ය යුෂ්මාකං මධ්‍යේ(අ)පි ඵලති වර්ද්ධතේ ච|
Ⅶ අස්මාකං ප්‍රියඃ සහදාසෝ යුෂ්මාකං කෘතේ ච ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය විශ්වස්තපරිචාරකෝ ය ඉපඵ්‍රාස්තද් වාක්‍යං
Ⅷ යුෂ්මාන් ආදිෂ්ටවාන් ස ඒවාස්මාන් ආත්මනා ජනිතං යුෂ්මාකං ප්‍රේම ඥාපිතවාන්|
Ⅸ වයං යද් දිනම් ආරභ්‍ය තාං වාර්ත්තාං ශ්‍රුතවන්තස්තදාරභ්‍ය නිරන්තරං යුෂ්මාකං කෘතේ ප්‍රාර්ථනාං කුර්ම්මඃ ඵලතෝ යූයං යත් පූර්ණාභ්‍යාම් ආත්මිකඥානවුද්ධිභ්‍යාම් ඊශ්වරස්‍යාභිතමං සම්පූර්ණරූපේණාවගච්ඡේත,
Ⅹ ප්‍රභෝ ර‍්‍යෝග්‍යං සර්ව්වථා සන්තෝෂජනකඤ්චාචාරං කුර‍්‍ය්‍යාතාර්ථත ඊශ්වරඥානේ වර්ද්ධමානාඃ සර්ව්වසත්කර්ම්මරූපං ඵලං ඵලේත,
Ⅺ යථා චේශ්වරස්‍ය මහිමයුක්තයා ශක්ත්‍යා සානන්දේන පූර්ණාං සහිෂ්ණුතාං තිතික්‍ෂාඤ්චාචරිතුං ශක්‍ෂ්‍යථ තාදෘශේන පූර්ණබලේන යද් බලවන්තෝ භවේත,
Ⅻ යශ්ච පිතා තේජෝවාසිනාං පවිත්‍රලෝකානාම් අධිකාරස්‍යාංශිත්වායාස්මාන් යෝග්‍යාන් කෘතවාන් තං යද් ධන්‍යං වදේත වරම් ඒනං යාචාමහේ|
ⅩⅢ යතඃ සෝ(අ)ස්මාන් තිමිරස්‍ය කර්ත්තෘත්වාද් උද්ධෘත්‍ය ස්වකීයස්‍ය ප්‍රියපුත්‍රස්‍ය රාජ්‍යේ ස්ථාපිතවාන්|
ⅩⅣ තස්මාත් පුත්‍රාද් වයං පරිත්‍රාණම් අර්ථතඃ පාපමෝචනං ප්‍රාප්තවන්තඃ|
ⅩⅤ ස චාදෘශ්‍යස්‍යේශ්වරස්‍ය ප්‍රතිමූර්තිඃ කෘත්ස්නායාඃ සෘෂ්ටේරාදිකර්ත්තා ච|
ⅩⅥ යතඃ සර්ව්වමේව තේන සසෘජේ සිංහාසනරාජත්වපරාක්‍රමාදීනි ස්වර්ගමර්ත්ත්‍යස්ථිතානි දෘශ්‍යාදෘශ්‍යානි වස්තූනි සර්ව්වාණි තේනෛව තස්මෛ ච සසෘජිරේ|
ⅩⅦ ස සර්ව්වේෂාම් ආදිඃ සර්ව්වේෂාං ස්ථිතිකාරකශ්ච|
ⅩⅧ ස ඒව සමිතිරූපායාස්තනෝ ර්මූර්ද්ධා කිඤ්ච සර්ව්වවිෂයේ ස යද් අග්‍රියෝ භවේත් තදර්ථං ස ඒව මෘතානාං මධ්‍යාත් ප්‍රථමත උත්ථිතෝ(අ)ග්‍රශ්ච|
ⅩⅨ යත ඊශ්වරස්‍ය කෘත්ස්නං පූර්ණත්වං තමේවාවාසයිතුං
ⅩⅩ ක්‍රුශේ පාතිතේන තස්‍ය රක්තේන සන්ධිං විධාය තේනෛව ස්වර්ගමර්ත්ත්‍යස්ථිතානි සර්ව්වාණි ස්වේන සහ සන්ධාපයිතුඤ්චේශ්වරේණාභිලේෂේ|
ⅩⅪ පූර්ව්වං දූරස්ථා දුෂ්ක්‍රියාරතමනස්කත්වාත් තස්‍ය රිපවශ්චාස්ත යේ යූයං තාන් යුෂ්මාන් අපි ස ඉදානීං තස්‍ය මාංසලශරීරේ මරණේන ස්වේන සහ සන්ධාපිතවාන්|
ⅩⅫ යතඃ ස ස්වසම්මුඛේ පවිත්‍රාන් නිෂ්කලඞ්කාන් අනින්දනීයාංශ්ච යුෂ්මාන් ස්ථාපයිතුම් ඉච්ඡති|
ⅩⅩⅢ කින්ත්වේතදර්ථං යුෂ්මාභි ර්බද්ධමූලෛඃ සුස්ථිරෛශ්ච භවිතව්‍යම්, ආකාශමණ්ඩලස්‍යාධඃස්ථිතානාං සර්ව්වලෝකානාං මධ්‍යේ ච ඝුෂ්‍යමාණෝ යඃ සුසංවාදෝ යුෂ්මාභිරශ්‍රාවි තජ්ජාතායාං ප්‍රත්‍යාශායාං යුෂ්මාභිරචලෛ ර්භවිතව්‍යං|
ⅩⅩⅣ තස්‍ය සුසංවාදස්‍යෛකඃ පරිචාරකෝ යෝ(අ)හං පෞලඃ සෝ(අ)හම් ඉදානීම් ආනන්දේන යුෂ්මදර්ථං දුඃඛානි සහේ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ක්ලේශභෝගස්‍ය යෝංශෝ(අ)පූර්ණස්තමේව තස්‍ය තනෝඃ සමිතේඃ කෘතේ ස්වශරීරේ පූරයාමි ච|
ⅩⅩⅤ යත ඊශ්වරස්‍ය මන්ත්‍රණයා යුෂ්මදර්ථම් ඊශ්වරීයවාක්‍යස්‍ය ප්‍රචාරස්‍ය භාරෝ මයි සමපිතස්තස්මාද් අහං තස්‍යාඃ සමිතේඃ පරිචාරකෝ(අ)භවං|
ⅩⅩⅥ තත් නිගූඪං වාක්‍යං පූර්ව්වයුගේෂු පූර්ව්වපුරුෂේභ්‍යඃ ප්‍රච්ඡන්නම් ආසීත් කින්ත්විදානීං තස්‍ය පවිත්‍රලෝකානාං සන්නිධෞ තේන ප්‍රාකාශ්‍යත|
ⅩⅩⅦ යතෝ භින්නජාතීයානාං මධ්‍යේ තත් නිගූඪවාක්‍යං කීදෘග්ගෞරවනිධිසම්බලිතං තත් පවිත්‍රලෝකාන් ඥාපයිතුම් ඊශ්වරෝ(අ)භ්‍යලෂත්| යුෂ්මන්මධ්‍යවර්ත්තී ඛ්‍රීෂ්ට ඒව ස නිධි ර්ගෛරවාශාභූමිශ්ච|
ⅩⅩⅧ තස්මාද් වයං තමේව ඝෝෂයන්තෝ යද් ඒකෛකං මානවං සිද්ධීභූතං ඛ්‍රීෂ්ටේ ස්ථාපයේම තදර්ථමේකෛකං මානවං ප්‍රබෝධයාමඃ පූර්ණඥානේන චෛකෛකං මානවං උපදිශාමඃ|
ⅩⅩⅨ ඒතදර්ථං තස්‍ය යා ශක්තිඃ ප්‍රබලරූපේණ මම මධ්‍යේ ප්‍රකාශතේ තයාහං යතමානඃ ශ්‍රාභ්‍යාමි|