යාකූබඃ පත්‍රං
Ⅰ ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ච දාසෝ යාකූබ් විකීර්ණීභූතාන් ද්වාදශං වංශාන් ප්‍රති නමස්කෘත්‍ය පත්‍රං ලිඛති|
Ⅱ හේ මම භ්‍රාතරඃ, යූයං යදා බහුවිධපරීක්‍ෂාෂු නිපතත තදා තත් පූර්ණානන්දස්‍ය කාරණං මන්‍යධ්වං|
Ⅲ යතෝ යුෂ්මාකං විශ්වාසස්‍ය පරීක්‍ෂිතත්වේන ධෛර‍්‍ය්‍යං සම්පාද්‍යත ඉති ජානීථ|
Ⅳ තච්ච ධෛර‍්‍ය්‍යං සිද්ධඵලං භවතු තේන යූයං සිද්ධාඃ සම්පූර්ණාශ්ච භවිෂ්‍යථ කස්‍යාපි ගුණස්‍යාභාවශ්ච යුෂ්මාකං න භවිෂ්‍යති|
Ⅴ යුෂ්මාකං කස්‍යාපි ඥානාභාවෝ යදි භවේත් තර්හි ය ඊශ්වරඃ සරලභාවේන තිරස්කාරඤ්ච විනා සර්ව්වේභ්‍යෝ දදාති තතඃ ස යාචතාං තතස්තස්මෛ දායිෂ්‍යතේ|
Ⅵ කින්තු ස නිඃසන්දේහඃ සන් විශ්වාසේන යාචතාං යතඃ සන්දිග්ධෝ මානවෝ වායුනා චාලිතස්‍යෝත්ප්ලවමානස්‍ය ච සමුද්‍රතරඞ්ගස්‍ය සදෘශෝ භවති|
Ⅶ තාදෘශෝ මානවඃ ප්‍රභෝඃ කිඤ්චිත් ප්‍රාප්ස්‍යතීති න මන්‍යතාං|
Ⅷ ද්විමනා ලෝකඃ සර්ව්වගතිෂු චඤ්චලෝ භවති|
Ⅸ යෝ භ්‍රාතා නම්‍රඃ ස නිජෝන්නත්‍යා ශ්ලාඝතාං|
Ⅹ යශ්ච ධනවාන් ස නිජනම්‍රතයා ශ්ලාඝතාංයතඃ ස තෘණපුෂ්පවත් ක්‍ෂයං ගමිෂ්‍යති|
Ⅺ යතඃ සතාපේන සූර‍්‍ය්‍යේණෝදිත්‍ය තෘණං ශෝෂ්‍යතේ තත්පුෂ්පඤ්ච භ්‍රශ්‍යති තේන තස්‍ය රූපස්‍ය සෞන්දර‍්‍ය්‍යං නශ්‍යති තද්වද් ධනිලෝකෝ(අ)පි ස්වීයමූඪතයා ම්ලාස්‍යති|
Ⅻ යෝ ජනඃ පරීක්‍ෂාං සහතේ ස ඒව ධන්‍යඃ, යතඃ පරීක්‍ෂිතත්වං ප්‍රාප්‍ය ස ප්‍රභුනා ස්වප්‍රේමකාරිභ්‍යඃ ප්‍රතිඥාතං ජීවනමුකුටං ලප්ස්‍යතේ|
ⅩⅢ ඊශ්වරෝ මාං පරීක්‍ෂත ඉති පරීක්‍ෂාසමයේ කෝ(අ)පි න වදතු යතඃ පාපායේශ්වරස්‍ය පරීක්‍ෂා න භවති ස ච කමපි න පරීක්‍ෂතේ|
ⅩⅣ කින්තු යඃ කශ්චිත් ස්වීයමනෝවාඤ්ඡයාකෘෂ්‍යතේ ලෝභ්‍යතේ ච තස්‍යෛව පරීක්‍ෂා භවති|
ⅩⅤ තස්මාත් සා මනෝවාඤ්ඡා සගර්භා භූත්වා දුෂ්කෘතිං ප්‍රසූතේ දුෂ්කෘතිශ්ච පරිණාමං ගත්වා මෘත්‍යුං ජනයති|
ⅩⅥ හේ මම ප්‍රියභ්‍රාතරඃ, යූයං න භ්‍රාම්‍යත|
ⅩⅦ යත් කිඤ්චිද් උත්තමං දානං පූර්ණෝ වරශ්ච තත් සර්ව්වම් ඌර්ද්ධ්වාද් අර්ථතෝ යස්මින් දශාන්තරං පරිවර්ත්තනජාතච්ඡායා වා නාස්ති තස්මාද් දීප්ත්‍යාකරාත් පිතුරවරෝහති|
ⅩⅧ තස්‍ය සෘෂ්ටවස්තූනාං මධ්‍යේ වයං යත් ප්‍රථමඵලස්වරූපා භවාමස්තදර්ථං ස ස්වේච්ඡාතඃ සත්‍යමතස්‍ය වාක්‍යේනාස්මාන් ජනයාමාස|
ⅩⅨ අතඒව හේ මම ප්‍රියභ්‍රාතරඃ, යුෂ්මාකම් ඒකෛකෝ ජනඃ ශ්‍රවණේ ත්වරිතඃ කථනේ ධීරඃ ක්‍රෝධේ(අ)පි ධීරෝ භවතු|
ⅩⅩ යතෝ මානවස්‍ය ක්‍රෝධ ඊශ්වරීයධර්ම්මං න සාධයති|
ⅩⅪ අතෝ හේතෝ ර‍්‍යූයං සර්ව්වාම් අශුචික්‍රියාං දුෂ්ටතාබාහුල්‍යඤ්ච නික්‍ෂිප්‍ය යුෂ්මන්මනසාං පරිත්‍රාණේ සමර්ථං රෝපිතං වාක්‍යං නම්‍රභාවේන ගෘහ්ලීත|
ⅩⅫ අපරඤ්ච යූයං කේවලම් ආත්මවඤ්චයිතාරෝ වාක්‍යස්‍ය ශ්‍රෝතාරෝ න භවත කින්තු වාක්‍යස්‍ය කර්ම්මකාරිණෝ භවත|
ⅩⅩⅢ යතෝ යඃ කශ්චිද් වාක්‍යස්‍ය කර්ම්මකාරී න භූත්වා කේවලං තස්‍ය ශ්‍රෝතා භවති ස දර්පණේ ස්වීයශාරීරිකවදනං නිරීක්‍ෂමාණස්‍ය මනුජස්‍ය සදෘශඃ|
ⅩⅩⅣ ආත්මාකාරේ දෘෂ්ටේ ස ප්‍රස්ථාය කීදෘශ ආසීත් තත් තත්ක්‍ෂණාද් විස්මරති|
ⅩⅩⅤ කින්තු යඃ කශ්චිත් නත්වා මුක්තේඃ සිද්ධාං ව්‍යවස්ථාම් ආලෝක්‍ය තිෂ්ඨති ස විස්මෘතියුක්තඃ ශ්‍රෝතා න භූත්වා කර්ම්මකර්ත්තෛව සන් ස්වකාර‍්‍ය්‍යේ ධන්‍යෝ භවිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅥ අනායත්තරසනඃ සන් යඃ කශ්චිත් ස්වමනෝ වඤ්චයිත්වා ස්වං භක්තං මන්‍යතේ තස්‍ය භක්ති ර්මුධා භවති|
ⅩⅩⅦ ක්ලේශකාලේ පිතෘහීනානාං විධවානාඤ්ච යද් අවේක්‍ෂණං සංසාරාච්ච නිෂ්කලඞ්කේන යද් ආත්මරක්‍ෂණං තදේව පිතුරීශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාත් ශුචි ර්නිර්ම්මලා ච භක්තිඃ|