ලූකලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
Ⅰ ප්‍රථමතෝ යේ සාක්‍ෂිණෝ වාක්‍යප්‍රචාරකාශ්චාසන් තේ(අ)ස්මාකං මධ්‍යේ යද්‍යත් සප්‍රමාණං වාක්‍යමර්පයන්ති ස්ම
Ⅱ තදනුසාරතෝ(අ)න්‍යේපි බහවස්තද්වෘත්තාන්තං රචයිතුං ප්‍රවෘත්තාඃ|
Ⅲ අතඒව හේ මහාමහිමථියඵිල් ත්වං යා යාඃ කථා අශික්‍ෂ්‍යථාස්තාසාං දෘඪප්‍රමාණානි යථා ප්‍රාප්නෝෂි
Ⅳ තදර්ථං ප්‍රථමමාරභ්‍ය තානි සර්ව්වාණි ඥාත්වාහමපි අනුක්‍රමාත් සර්ව්වවෘත්තාන්තාන් තුභ්‍යං ලේඛිතුං මතිමකාර්ෂම්|
Ⅴ යිහූදාදේශීයහේරෝද්නාමකේ රාජත්වං කුර්ව්වති අබීයයාජකස්‍ය පර‍්‍ය්‍යායාධිකාරී සිඛරියනාමක ඒකෝ යාජකෝ හාරෝණවංශෝද්භවා ඉලීශේවාඛ්‍යා
Ⅵ තස්‍ය ජායා ද්වාවිමෞ නිර්දෝෂෞ ප්‍රභෝඃ සර්ව්වාඥා ව්‍යවස්ථාශ්ච සංමන්‍ය ඊශ්වරදෘෂ්ටෞ ධාර්ම්මිකාවාස්තාම්|
Ⅶ තයෝඃ සන්තාන ඒකෝපි නාසීත්, යත ඉලීශේවා බන්ධ්‍යා තෞ ද්වාවේව වෘද්ධාවභවතාම්|
Ⅷ යදා ස්වපර‍්‍ය්‍යානුක්‍රමේණ සිඛරිය ඊශ්වාස්‍ය සමක්‍ෂං යාජකීයං කර්ම්ම කරෝති
Ⅸ තදා යඥස්‍ය දිනපරිපාය්‍යා පරමේශ්වරස්‍ය මන්දිරේ ප්‍රවේශකාලේ ධූපජ්වාලනං කර්ම්ම තස්‍ය කරණීයමාසීත්|
Ⅹ තද්ධූපජ්වාලනකාලේ ලෝකනිවහේ ප්‍රාර්ථනාං කර්තුං බහිස්තිෂ්ඨති
Ⅺ සති සිඛරියෝ යස්‍යාං වේද්‍යාං ධූපං ජ්වාලයති තද්දක්‍ෂිණපාර්ශ්වේ පරමේශ්වරස්‍ය දූත ඒක උපස්ථිතෝ දර්ශනං දදෞ|
Ⅻ තං දෘෂ්ට්වා සිඛරිය උද්විවිජේ ශශඞ්කේ ච|
ⅩⅢ තදා ස දූතස්තං බභාෂේ හේ සිඛරිය මා භෛස්තව ප්‍රාර්ථනා ග්‍රාහ්‍යා ජාතා තව භාර‍්‍ය්‍යා ඉලීශේවා පුත්‍රං ප්‍රසෝෂ්‍යතේ තස්‍ය නාම යෝेහන් ඉති කරිෂ්‍යසි|
ⅩⅣ කිඤ්ච ත්වං සානන්දඃ සහර්ෂශ්ච භවිෂ්‍යසි තස්‍ය ජන්මනි බහව ආනන්දිෂ්‍යන්ති ච|
ⅩⅤ යතෝ හේතෝඃ ස පරමේශ්වරස්‍ය ගෝචරේ මහාන් භවිෂ්‍යති තථා ද්‍රාක්‍ෂාරසං සුරාං වා කිමපි න පාස්‍යති, අපරං ජන්මාරභ්‍ය පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණඃ
ⅩⅥ සන් ඉස්‍රායේල්වංශීයාන් අනේකාන් ප්‍රභෝඃ පරමේශ්වරස්‍ය මාර්ගමානේෂ්‍යති|
ⅩⅦ සන්තානාන් ප්‍රති පිතෘණාං මනාංසි ධර්ම්මඥානං ප්‍රත්‍යනාඥාග්‍රාහිණශ්ච පරාවර්ත්තයිතුං, ප්‍රභෝඃ පරමේශ්වරස්‍ය සේවාර්ථම් ඒකාං සජ්ජිතජාතිං විධාතුඤ්ච ස ඒලියරූපාත්මශක්තිප්‍රාප්තස්තස්‍යාග්‍රේ ගමිෂ්‍යති|
ⅩⅧ තදා සිඛරියෝ දූතමවාදීත් කථමේතද් වේත්ස්‍යාමි? යතෝහං වෘද්ධෝ මම භාර‍්‍ය්‍යා ච වෘද්ධා|
ⅩⅨ තතෝ දූතඃ ප්‍රත්‍යුවාච පශ්‍යේශ්වරස්‍ය සාක්‍ෂාද්වර්ත්තී ජිබ්‍රායේල්නාමා දූතෝහං ත්වයා සහ කථාං ගදිතුං තුභ්‍යමිමාං ශුභවාර්ත්තාං දාතුඤ්ච ප්‍රේෂිතඃ|
ⅩⅩ කින්තු මදීයං වාක්‍යං කාලේ ඵලිෂ්‍යති තත් ත්වයා න ප්‍රතීතම් අතඃ කාරණාද් යාවදේව තානි න සේත්ස්‍යන්ති තාවත් ත්වං වක්තුංමශක්තෝ මූකෝ භව|
ⅩⅪ තදානීං යේ යේ ලෝකාඃ සිඛරියමපෛක්‍ෂන්ත තේ මධ්‍යේමන්දිරං තස්‍ය බහුවිලම්බාද් ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
ⅩⅫ ස බහිරාගතෝ යදා කිමපි වාක්‍යං වක්තුමශක්තඃ සඞ්කේතං කෘත්වා නිඃශබ්දස්තස්‍යෞ තදා මධ්‍යේමන්දිරං කස්‍යචිද් දර්ශනං තේන ප්‍රාප්තම් ඉති සර්ව්වේ බුබුධිරේ|
ⅩⅩⅢ අනන්තරං තස්‍ය සේවනපර‍්‍ය්‍යායේ සම්පූර්ණේ සති ස නිජගේහං ජගාම|
ⅩⅩⅣ කතිපයදිනේෂු ගතේෂු තස්‍ය භාර‍්‍ය්‍යා ඉලීශේවා ගර්බ්භවතී බභූව
ⅩⅩⅤ පශ්චාත් සා පඤ්චමාසාන් සංගෝප්‍යාකථයත් ලෝකානාං සමක්‍ෂං මමාපමානං ඛණ්ඩයිතුං පරමේශ්වරෝ මයි දෘෂ්ටිං පාතයිත්වා කර්ම්මේදෘශං කෘතවාන්|
ⅩⅩⅥ අපරඤ්ච තස්‍යා ගර්බ්භස්‍ය ෂෂ්ඨේ මාසේ ජාතේ ගාලීල්ප්‍රදේශීයනාසරත්පුරේ
ⅩⅩⅦ දායූදෝ වංශීයාය යූෂඵ්නාම්නේ පුරුෂාය යා මරියම්නාමකුමාරී වාග්දත්තාසීත් තස්‍යාඃ සමීපං ජිබ්‍රායේල් දූත ඊශ්වරේණ ප්‍රහිතඃ|
ⅩⅩⅧ ස ගත්වා ජගාද හේ ඊශ්වරානුගෘහීතකන්‍යේ තව ශුභං භූයාත් ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරස්තව සහායෝස්ති නාරීණාං මධ්‍යේ ත්වමේව ධන්‍යා|
ⅩⅩⅨ තදානීං සා තං දෘෂ්ට්වා තස්‍ය වාක්‍යත උද්විජ්‍ය කීදෘශං භාෂණමිදම් ඉති මනසා චින්තයාමාස|
ⅩⅩⅩ තතෝ දූතෝ(අ)වදත් හේ මරියම් භයං මාකාර්ෂීඃ, ත්වයි පරමේශ්වරස්‍යානුග්‍රහෝස්ති|
ⅩⅩⅪ පශ්‍ය ත්වං ගර්බ්භං ධෘත්වා පුත්‍රං ප්‍රසෝෂ්‍යසේ තස්‍ය නාම යීශුරිති කරිෂ්‍යසි|
ⅩⅩⅫ ස මහාන් භවිෂ්‍යති තථා සර්ව්වේභ්‍යඃ ශ්‍රේෂ්ඨස්‍ය පුත්‍ර ඉති ඛ්‍යාස්‍යති; අපරං ප්‍රභුඃ පරමේශ්වරස්තස්‍ය පිතුර්දායූදඃ සිංහාසනං තස්මෛ දාස්‍යති;
ⅩⅩⅩⅢ තථා ස යාකූබෝ වංශෝපරි සර්ව්වදා රාජත්වං කරිෂ්‍යති, තස්‍ය රාජත්වස්‍යාන්තෝ න භවිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅩⅣ තදා මරියම් තං දූතං බභාෂේ නාහං පුරුෂසඞ්ගං කරෝමි තර්හි කථමේතත් සම්භවිෂ්‍යති?
ⅩⅩⅩⅤ තතෝ දූතෝ(අ)කථයත් පවිත්‍ර ආත්මා ත්වාමාශ්‍රායිෂ්‍යති තථා සර්ව්වශ්‍රේෂ්ඨස්‍ය ශක්තිස්තවෝපරි ඡායාං කරිෂ්‍යති තතෝ හේතෝස්තව ගර්බ්භාද් යඃ පවිත්‍රබාලකෝ ජනිෂ්‍යතේ ස ඊශ්වරපුත්‍ර ඉති ඛ්‍යාතිං ප්‍රාප්ස්‍යති|
ⅩⅩⅩⅥ අපරඤ්ච පශ්‍ය තව ඥාතිරිලීශේවා යාං සර්ව්වේ බන්ධ්‍යාමවදන් ඉදානීං සා වාර්ද්ධක්‍යේ සන්තානමේකං ගර්බ්භේ(අ)ධාරයත් තස්‍ය ෂෂ්ඨමාසෝභූත්|
ⅩⅩⅩⅦ කිමපි කර්ම්ම නාසාධ්‍යම් ඊශ්වරස්‍ය|
ⅩⅩⅩⅧ තදා මරියම් ජගාද, පශ්‍ය ප්‍රභේරහං දාසී මහ්‍යං තව වාක්‍යානුසාරේණ සර්ව්වමේතද් ඝටතාම්; අනනතරං දූතස්තස්‍යාඃ සමීපාත් ප්‍රතස්ථේ|
ⅩⅩⅩⅨ අථ කතිපයදිනාත් පරං මරියම් තස්මාත් පර්ව්වතමයප්‍රදේශීයයිහූදායා නගරමේකං ශීඝ්‍රං ගත්වා
ⅩⅬ සිඛරියයාජකස්‍ය ගෘහං ප්‍රවිශ්‍ය තස්‍ය ජායාම් ඉලීශේවාං සම්බෝධ්‍යාවදත්|
ⅩⅬⅠ තතෝ මරියමඃ සම්බෝධනවාක්‍යේ ඉලීශේවායාඃ කර්ණයෝඃ ප්‍රවිෂ්ටමාත්‍රේ සති තස්‍යා ගර්බ්භස්ථබාලකෝ නනර්ත්ත| තත ඉලීශේවා පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණා සතී
ⅩⅬⅡ ප්‍රෝච්චෛර්ගදිතුමාරේභේ, යෝෂිතාං මධ්‍යේ ත්වමේව ධන්‍යා, තව ගර්බ්භස්ථඃ ශිශුශ්ච ධන්‍යඃ|
ⅩⅬⅢ ත්වං ප්‍රභෝර්මාතා, මම නිවේශනේ ත්වයා චරණාවර්පිතෞ, මමාද්‍ය සෞභාග්‍යමේතත්|
ⅩⅬⅣ පශ්‍ය තව වාක්‍යේ මම කර්ණයෝඃ ප්‍රවිෂ්ටමාත්‍රේ සති මමෝදරස්ථඃ ශිශුරානන්දාන් නනර්ත්ත|
ⅩⅬⅤ යා ස්ත්‍රී ව්‍යශ්වසීත් සා ධන්‍යා, යතෝ හේතෝස්තාං ප්‍රති පරමේශ්වරෝක්තං වාක්‍යං සර්ව්වං සිද්ධං භවිෂ්‍යති|
ⅩⅬⅥ තදානීං මරියම් ජගාද| ධන්‍යවාදං පරේශස්‍ය කරෝති මාමකං මනඃ|
ⅩⅬⅦ මමාත්මා තාරකේශේ ච සමුල්ලාසං ප්‍රගච්ඡති|
ⅩⅬⅧ අකරෝත් ස ප්‍රභු ර්දුෂ්ටිං ස්වදාස්‍යා දුර්ගතිං ප්‍රති| පශ්‍යාද්‍යාරභ්‍ය මාං ධන්‍යාං වක්‍ෂ්‍යන්ති පුරුෂාඃ සදා|
ⅩⅬⅨ යඃ සර්ව්වශක්තිමාන් යස්‍ය නාමාපි ච පවිත්‍රකං| ස ඒව සුමහත්කර්ම්ම කෘතවාන් මන්නිමිත්තකං|
Ⅼ යේ බිභ්‍යති ජනාස්තස්මාත් තේෂාං සන්තානපංක්තිෂු| අනුකම්පා තදීයා ච සර්ව්වදෛව සුතිෂ්ඨති|
ⅬⅠ ස්වබාහුබලතස්තේන ප්‍රාකාශ්‍යත පරාක්‍රමඃ| මනඃකුමන්ත්‍රණාසාර්ද්ධං විකීර‍්‍ය්‍යන්තේ(අ)භිමානිනඃ|
ⅬⅡ සිංහාසනගතාල්ලෝකාන් බලිනශ්චාවරෝහ්‍ය සඃ| පදේෂූච්චේෂු ලෝකාංස්තු ක්‍ෂුද්‍රාන් සංස්ථාපයත්‍යපි|
ⅬⅢ ක්‍ෂුධිතාන් මානවාන් ද්‍රව්‍යෛරුත්තමෛඃ පරිතර්ප්‍ය සඃ| සකලාන් ධනිනෝ ලෝකාන් විසෘජේද් රික්තහස්තකාන්|
ⅬⅣ ඉබ්‍රාහීමි ච තද්වංශේ යා දයාස්ති සදෛව තාං| ස්මෘත්වා පුරා පිතෘණාං නෝ යථා සාක්‍ෂාත් ප්‍රතිශ්‍රුතං|
ⅬⅤ ඉස්‍රායේල්සේවකස්තේන තථෝපක්‍රියතේ ස්වයං||
ⅬⅥ අනන්තරං මරියම් ප්‍රායේණ මාසත්‍රයම් ඉලීශේවයා සහෝෂිත්වා ව්‍යාඝුය්‍ය නිජනිවේශනං යයෞ|
ⅬⅦ තදනන්තරම් ඉලීශේවායාඃ ප්‍රසවකාල උපස්ථිතේ සති සා පුත්‍රං ප්‍රාසෝෂ්ට|
ⅬⅧ තතඃ පරමේශ්වරස්තස්‍යාං මහානුග්‍රහං කෘතවාන් ඒතත් ශ්‍රුත්වා සමීපවාසිනඃ කුටුම්බාශ්චාගත්‍ය තයා සහ මුමුදිරේ|
ⅬⅨ තථාෂ්ටමේ දිනේ තේ බාලකස්‍ය ත්වචං ඡේත්තුම් ඒත්‍ය තස්‍ය පිතෘනාමානුරූපං තන්නාම සිඛරිය ඉති කර්ත්තුමීෂුඃ|
ⅬⅩ කින්තු තස්‍ය මාතාකථයත් තන්න, නාමාස්‍ය යෝහන් ඉති කර්ත්තව්‍යම්|
ⅬⅪ තදා තේ ව්‍යාහරන් තව වංශමධ්‍යේ නාමේදෘශං කස්‍යාපි නාස්ති|
ⅬⅫ තතඃ පරං තස්‍ය පිතරං සිඛරියං ප්‍රති සඞ්කේත්‍ය පප්‍රච්ඡුඃ ශිශෝඃ කිං නාම කාරිෂ්‍යතේ?
ⅬⅩⅢ තතඃ ස ඵලකමේකං යාචිත්වා ලිලේඛ තස්‍ය නාම යෝහන් භවිෂ්‍යති| තස්මාත් සර්ව්වේ ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ|
ⅬⅩⅣ තත්ක්‍ෂණං සිඛරියස්‍ය ජිහ්වාජාඩ්‍යේ(අ)පගතේ ස මුඛං ව්‍යාදාය ස්පෂ්ටවර්ණමුච්චාර‍්‍ය්‍ය ඊශ්වරස්‍ය ගුණානුවාදං චකාර|
ⅬⅩⅤ තස්මාච්චතුර්දික්ස්ථාඃ සමීපවාසිලෝකා භීතා ඒවමේතාඃ සර්ව්වාඃ කථා යිහූදායාඃ පර්ව්වතමයප්‍රදේශස්‍ය සර්ව්වත්‍ර ප්‍රචාරිතාඃ|
ⅬⅩⅥ තස්මාත් ශ්‍රෝතාරෝ මනඃසු ස්ථාපයිත්වා කථයාම්බභූවුඃ කීදෘශෝයං බාලෝ භවිෂ්‍යති? අථ පරමේශ්වරස්තස්‍ය සහායෝභූත්|
ⅬⅩⅦ තදා යෝහනඃ පිතා සිඛරියඃ පවිත්‍රේණාත්මනා පරිපූර්ණඃ සන් ඒතාදෘශං භවිෂ්‍යද්වාක්‍යං කථයාමාස|
ⅬⅩⅧ ඉස්‍රායේලඃ ප්‍රභු ර‍්‍යස්තු ස ධන්‍යඃ පරමේශ්වරඃ| අනුගෘහ්‍ය නිජාල්ලෝකාන් ස ඒව පරිමෝචයේත්|
ⅬⅩⅨ විපක්‍ෂජනහස්තේභ්‍යෝ යථා මෝච්‍යාමහේ වයං| යාවජ්ජීවඤ්ච ධර්ම්මේණ සාරල්‍යේන ච නිර්භයාඃ|
ⅬⅩⅩ සේවාමහෛ තමේවෛකම් ඒතත්කාරණමේව ච| ස්වකීයං සුපවිත්‍රඤ්ච සංස්මෘත්‍ය නියමං සදා|
ⅬⅩⅪ කෘපයා පුරුෂාන් පූර්ව්වාන් නිකෂාර්ථාත්තු නඃ පිතුඃ| ඉබ්‍රාහීමඃ සමීපේ යං ශපථං කෘතවාන් පුරා|
ⅬⅩⅫ තමේව සඵලං කර්ත්තං තථා ශත්‍රුගණස්‍ය ච| ඍृතීයාකාරිණශ්චෛව කරේභ්‍යෝ රක්‍ෂණාය නඃ|
ⅬⅩⅩⅢ සෘෂ්ටේඃ ප්‍රථමතඃ ස්වීයෛඃ පවිත්‍රෛ ර්භාවිවාදිභිඃ|
ⅬⅩⅩⅣ යථෝක්තවාන් තථා ස්වස්‍ය දායූදඃ සේවකස්‍ය තු|
ⅬⅩⅩⅤ වංශේ ත්‍රාතාරමේකං ස සමුත්පාදිතවාන් ස්වයම්|
ⅬⅩⅩⅥ අතෝ හේ බාලක ත්වන්තු සර්ව්වේභ්‍යඃ ශ්‍රේෂ්ඨ ඒව යඃ| තස්‍යෛව භාවිවාදීති ප්‍රවිඛ්‍යාතෝ භවිෂ්‍යසි| අස්මාකං චරණාන් ක්‍ෂේමේ මාර්ගේ චාලයිතුං සදා| ඒවං ධ්වාන්තේ(අ)ර්ථතෝ මෘත්‍යෝශ්ඡායායාං යේ තු මානවාඃ|
ⅬⅩⅩⅦ උපවිෂ්ටාස්තු තානේව ප්‍රකාශයිතුමේව හි| කෘත්වා මහානුකම්පාං හි යාමේව පරමේශ්වරඃ|
ⅬⅩⅩⅧ ඌර්ද්ව්වාත් සූර‍්‍ය්‍යමුදාය්‍යෛවාස්මභ්‍යං ප්‍රාදාත්තු දර්ශනං| තයානුකම්පයා ස්වස්‍ය ලෝකානාං පාපමෝචනේ|
ⅬⅩⅩⅨ පරිත්‍රාණස්‍ය තේභ්‍යෝ හි ඥානවිශ්‍රාණනාය ච| ප්‍රභෝ ර්මාර්ගං පරිෂ්කර්ත්තුං තස්‍යාග්‍රායී භවිෂ්‍යසි||
ⅬⅩⅩⅩ අථ බාලකඃ ශරීරේණ බුද්ධ්‍යා ච වර්ද්ධිතුමාරේභේ; අපරඤ්ච ස ඉස්‍රායේලෝ වංශීයලෝකානාං සමීපේ යාවන්න ප්‍රකටීභූතස්තාස්තාවත් ප්‍රාන්තරේ න්‍යවසත්|