මථිලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
Ⅰ ඉබ්‍රාහීමඃ සන්තානෝ දායූද් තස්‍ය සන්තානෝ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්තස්‍ය පූර්ව්වපුරුෂවංශශ්‍රේණී|
Ⅱ ඉබ්‍රාහීමඃ පුත්‍ර ඉස්හාක් තස්‍ය පුත්‍රෝ යාකූබ් තස්‍ය පුත්‍රෝ යිහූදාස්තස්‍ය භ්‍රාතරශ්ච|
Ⅲ තස්මාද් යිහූදාතස්තාමරෝ ගර්භේ පේරස්සේරහෞ ජඥාතේ, තස්‍ය පේරසඃ පුත්‍රෝ හිෂ්‍රෝණ් තස්‍ය පුත්‍රෝ (අ)රාම්|
Ⅳ තස්‍ය පුත්‍රෝ (අ)ම්මීනාදබ් තස්‍ය පුත්‍රෝ නහශෝන් තස්‍ය පුත්‍රඃ සල්මෝන්|
Ⅴ තස්මාද් රාහබෝ ගර්භේ බෝයම් ජඥේ, තස්මාද් රූතෝ ගර්භේ ඕබේද් ජඥේ, තස්‍ය පුත්‍රෝ යිශයඃ|
Ⅵ තස්‍ය පුත්‍රෝ දායූද් රාජඃ තස්මාද් මෘතෝරියස්‍ය ජායායාං සුලේමාන් ජඥේ|
Ⅶ තස්‍ය පුත්‍රෝ රිහබියාම්, තස්‍ය පුත්‍රෝ(අ)බියඃ, තස්‍ය පුත්‍ර ආසා:|
Ⅷ තස්‍ය සුතෝ යිහෝශාඵට් තස්‍ය සුතෝ යිහෝරාම තස්‍ය සුත උෂියඃ|
Ⅸ තස්‍ය සුතෝ යෝථම් තස්‍ය සුත ආහම් තස්‍ය සුතෝ හිෂ්කියඃ|
Ⅹ තස්‍ය සුතෝ මිනශිඃ, තස්‍ය සුත ආමෝන් තස්‍ය සුතෝ යෝශියඃ|
Ⅺ බාබිල්නගරේ ප්‍රවසනාත් පූර්ව්වං ස යෝශියෝ යිඛනියං තස්‍ය භ්‍රාතෘංශ්ච ජනයාමාස|
Ⅻ තතෝ බාබිලි ප්‍රවසනකාලේ යිඛනියඃ ශල්තීයේලං ජනයාමාස, තස්‍ය සුතඃ සිරුබ්බාවිල්|
ⅩⅢ තස්‍ය සුතෝ (අ)බෝහුද් තස්‍ය සුත ඉලීයාකීම් තස්‍ය සුතෝ(අ)සෝර්|
ⅩⅣ අසෝරඃ සුතඃ සාදෝක් තස්‍ය සුත ආඛීම් තස්‍ය සුත ඉලීහූද්|
ⅩⅤ තස්‍ය සුත ඉලියාසර් තස්‍ය සුතෝ මත්තන්|
ⅩⅥ තස්‍ය සුතෝ යාකූබ් තස්‍ය සුතෝ යූෂඵ් තස්‍ය ජායා මරියම්; තස්‍ය ගර්භේ යීශුරජනි, තමේව ඛ්‍රීෂ්ටම් (අර්ථාද් අභිෂික්තං) වදන්ති|
ⅩⅦ ඉත්ථම් ඉබ්‍රාහීමෝ දායූදං යාවත් සාකල්‍යේන චතුර්දශපුරුෂාඃ; ආ දායූදඃ කාලාද් බාබිලි ප්‍රවසනකාලං යාවත් චතුර්දශපුරුෂා භවන්ති| බාබිලි ප්‍රවාසනකාලාත් ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කාලං යාවත් චතුර්දශපුරුෂා භවන්ති|
ⅩⅧ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ජන්ම කථ්ථතේ| මරියම් නාමිකා කන්‍යා යූෂඵේ වාග්දත්තාසීත්, තදා තයෝඃ සඞ්ගමාත් ප්‍රාක් සා කන්‍යා  පවිත්‍රේණාත්මනා ගර්භවතී බභූව|
ⅩⅨ තත්‍ර තස්‍යාඃ පති ර‍්‍යූෂඵ් සෞජන්‍යාත් තස්‍යාඃ කලඞ්ගං ප්‍රකාශයිතුම් අනිච්ඡන් ගෝපනේනේ තාං පාරිත්‍යක්තුං මනශ්චක්‍රේ|
ⅩⅩ ස තථෛව භාවයති, තදානීං පරමේශ්වරස්‍ය දූතඃ ස්වප්නේ තං දර්ශනං දත්ත්වා ව්‍යාජහාර, හේ දායූදඃ සන්තාන යූෂඵ් ත්වං නිජාං ජායාං මරියමම් ආදාතුං මා භෛෂීඃ|
ⅩⅪ යතස්තස්‍යා ගර්භඃ පවිත්‍රාදාත්මනෝ(අ)භවත්, සා ච පුත්‍රං ප්‍රසවිෂ්‍යතේ, තදා ත්වං තස්‍ය නාම යීශුම් (අර්ථාත් ත්‍රාතාරං) කරීෂ්‍යසේ, යස්මාත් ස නිජමනුජාන් තේෂාං කලුෂේභ්‍ය උද්ධරිෂ්‍යති|
ⅩⅫ ඉත්ථං සති, පශ්‍ය ගර්භවතී කන්‍යා තනයං ප්‍රසවිෂ්‍යතේ| ඉම්මානූයේල් තදීයඤ්ච නාමධේයං භවිෂ්‍යති|| ඉම්මානූයේල් අස්මාකං සඞ්ගීශ්වරඉත්‍යර්ථඃ|
ⅩⅩⅢ ඉති යද් වචනං පුර්ව්වං භවිෂ්‍යද්වක්ත්‍රා ඊශ්වරඃ කථායාමාස, තත් තදානීං සිද්ධමභවත්|
ⅩⅩⅣ අනන්තරං යූෂඵ් නිද්‍රාතෝ ජාගරිත උත්ථාය පරමේශ්වරීයදූතස්‍ය නිදේශානුසාරේණ නිජාං ජායාං ජග්‍රාහ,
ⅩⅩⅤ කින්තු යාවත් සා නිජං ප්‍රථමසුතං අ සුෂුවේ, තාවත් තාං නෝපාගච්ඡත්, තතඃ සුතස්‍ය නාම යීශුං චක්‍රේ|