මාර්කලිඛිතඃ සුසංවාදඃ
Ⅰ ඊශ්වරපුත්‍රස්‍ය යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදාරම්භඃ|
Ⅱ භවිෂ්‍යද්වාදිනාං ග්‍රන්ථේෂු ලිපිරිත්ථමාස්තේ, පශ්‍ය ස්වකීයදූතන්තු තවාග්‍රේ ප්‍රේෂයාම්‍යහම්| ගත්වා ත්වදීයපන්ථානං ස හි පරිෂ්කරිෂ්‍යති|
Ⅲ "පරමේශස්‍ය පන්ථානං පරිෂ්කුරුත සර්ව්වතඃ| තස්‍ය රාජපථඤ්චෛව සමානං කුරුතාධුනා| " ඉත්‍යේතත් ප්‍රාන්තරේ වාක්‍යං වදතඃ කස්‍යචිද්‍රවඃ||
Ⅳ සඒව යෝහන් ප්‍රාන්තරේ මජ්ජිතවාන් තථා පාපමාර්ජනනිමිත්තං මනෝව්‍යාවර්ත්තකමජ්ජනස්‍ය කථාඤ්ච ප්‍රචාරිතවාන්|
Ⅴ තතෝ යිහූදාදේශයිරූශාලම්නගරනිවාසිනඃ සර්ව්වේ ලෝකා බහි ර්භූත්වා තස්‍ය සමීපමාගත්‍ය ස්වානි ස්වානි පාපාන්‍යඞ්ගීකෘත්‍ය යර්ද්දනනද්‍යාං තේන මජ්ජිතා බභූවුඃ|
Ⅵ අස්‍ය යෝහනඃ පරිධේයානි ක්‍රමේලකලෝමජානි, තස්‍ය කටිබන්ධනං චර්ම්මජාතම්, තස්‍ය භක්‍ෂ්‍යාණි ච ශූකකීටා වන්‍යමධූනි චාසන්|
Ⅶ ස ප්‍රචාරයන් කථයාඤ්චක්‍රේ, අහං නම්‍රීභූය යස්‍ය පාදුකාබන්ධනං මෝචයිතුමපි න යෝග්‍යෝස්මි, තාදෘශෝ මත්තෝ ගුරුතර ඒකඃ පුරුෂෝ මත්පශ්චාදාගච්ඡති|
Ⅷ අහං යුෂ්මාන් ජලේ මජ්ජිතවාන් කින්තු ස පවිත්‍ර ආත්මානි සංමජ්ජයිෂ්‍යති|
Ⅸ අපරඤ්ච තස්මින්නේව කාලේ ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය නාසරද්ග්‍රාමාද් යීශුරාගත්‍ය යෝහනා යර්ද්දනනද්‍යාං මජ්ජිතෝ(අ)භූත්|
Ⅹ ස ජලාදුත්ථිතමාත්‍රෝ මේඝද්වාරං මුක්තං කපෝතවත් ස්වස්‍යෝපරි අවරෝහන්තමාත්මානඤ්ච දෘෂ්ටවාන්|
Ⅺ ත්වං මම ප්‍රියඃ පුත්‍රස්ත්වය්‍යේව මමමහාසන්තෝෂ ඉයමාකාශීයා වාණී බභූව|
Ⅻ තස්මින් කාලේ ආත්මා තං ප්‍රාන්තරමධ්‍යං නිනාය|
ⅩⅢ අථ ස චත්වාරිංශද්දිනානි තස්මින් ස්ථානේ වන්‍යපශුභිඃ සහ තිෂ්ඨන් ශෛතානා පරීක්‍ෂිතඃ; පශ්චාත් ස්වර්ගීයදූතාස්තං සිෂේවිරේ|
ⅩⅣ අනන්තරං යෝහනි බන්ධනාලයේ බද්ධේ සති යීශු ර්ගාලීල්ප්‍රදේශමාගත්‍ය ඊශ්වරරාජ්‍යස්‍ය සුසංවාදං ප්‍රචාරයන් කථයාමාස,
ⅩⅤ කාලඃ සම්පූර්ණ ඊශ්වරරාජ්‍යඤ්ච සමීපමාගතං; අතෝහේතෝ ර‍්‍යූයං මනාංසි ව්‍යාවර්ත්තයධ්වං සුසංවාදේ ච විශ්වාසිත|
ⅩⅥ තදනන්තරං ස ගාලීලීයසමුද්‍රස්‍ය තීරේ ගච්ඡන් ශිමෝන් තස්‍ය භ්‍රාතා අන්ද්‍රියනාමා ච ඉමෞ ද්වෞ ජනෞ මත්ස්‍යධාරිණෞ සාගරමධ්‍යේ ජාලං ප්‍රක්‍ෂිපන්තෞ දෘෂ්ට්වා තාවවදත්,
ⅩⅦ යුවාං මම පශ්චාදාගච්ඡතං, යුවාමහං මනුෂ්‍යධාරිණෞ කරිෂ්‍යාමි|
ⅩⅧ තතස්තෞ තත්ක්‍ෂණමේව ජාලානි පරිත්‍යජ්‍ය තස්‍ය පශ්චාත් ජග්මතුඃ|
ⅩⅨ තතඃ පරං තත්ස්ථානාත් කිඤ්චිද් දූරං ගත්වා ස සිවදීපුත්‍රයාකූබ් තද්භ්‍රාතෘයෝහන් ච ඉමෞ නෞකායාං ජාලානාං ජීර්ණමුද්ධාරයන්තෞ දෘෂ්ට්වා තාවාහූයත්|
ⅩⅩ තතස්තෞ නෞකායාං වේතනභුග්භිඃ සහිතං ස්වපිතරං විහාය තත්පශ්චාදීයතුඃ|
ⅩⅪ තතඃ පරං කඵර්නාහූම්නාමකං නගරමුපස්ථාය ස විශ්‍රාමදිවසේ භජනග්‍රහං ප්‍රවිශ්‍ය සමුපදිදේශ|
ⅩⅫ තස්‍යෝපදේශාල්ලෝකා ආශ්චර‍්‍ය්‍යං මේනිරේ යතඃ සෝධ්‍යාපකාඉව නෝපදිශන් ප්‍රභාවවානිව ප්‍රෝපදිදේශ|
ⅩⅩⅢ අපරඤ්ච තස්මින් භජනගෘහේ අපවිත්‍රභූතේන ග්‍රස්ත ඒකෝ මානුෂ ආසීත්| ස චීත්ශබ්දං කෘත්වා කථයාඤ්චකේ
ⅩⅩⅣ භෝ නාසරතීය යීශෝ ත්වමස්මාන් ත්‍යජ, ත්වයා සහාස්මාකං කඃ සම්බන්ධඃ? ත්වං කිමස්මාන් නාශයිතුං සමාගතඃ? ත්වමීශ්වරස්‍ය පවිත්‍රලෝක ඉත්‍යහං ජානාමි|
ⅩⅩⅤ තදා යීශුස්තං තර්ජයිත්වා ජගාද තූෂ්ණීං භව ඉතෝ බහිර්භව ච|
ⅩⅩⅥ තතඃ සෝ(අ)පවිත්‍රභූතස්තං සම්පීඩ්‍ය අත්‍යුචෛශ්චීත්කෘත්‍ය නිර්ජගාම|
ⅩⅩⅦ තේනෛව සර්ව්වේ චමත්කෘත්‍ය පරස්පරං කථයාඤ්චක්‍රිරේ, අහෝ කිමිදං? කීදෘශෝ(අ)යං නව්‍ය උපදේශඃ? අනේන ප්‍රභාවේනාපවිත්‍රභූතේෂ්වාඥාපිතේෂු තේ තදාඥානුවර්ත්තිනෝ භවන්ති|
ⅩⅩⅧ තදා තස්‍ය යශෝ ගාලීලශ්චතුර්දික්ස්ථසර්ව්වදේශාන් ව්‍යාප්නෝත්|
ⅩⅩⅨ අපරඤ්ච තේ භජනගෘහාද් බහි ර්භූත්වා යාකූබ්‍යෝහන්භ්‍යාං සහ ශිමෝන ආන්ද්‍රියස්‍ය ච නිවේශනං ප්‍රවිවිශුඃ|
ⅩⅩⅩ තදා පිතරස්‍ය ශ්වශ්‍රූර්ජ්වරපීඩිතා ශය්‍යායාමාස්ත ඉති තේ තං ඣටිති විඥාපයාඤ්චක්‍රුඃ|
ⅩⅩⅪ තතඃ ස ආගත්‍ය තස්‍යා හස්තං ධෘත්වා තාමුදස්ථාපයත්; තදෛව තාං ජ්වරෝ(අ)ත්‍යාක්‍ෂීත් තතඃ පරං සා තාන් සිෂේවේ|
ⅩⅩⅫ අථාස්තං ගතේ රවෞ සන්ධ්‍යාකාලේ සති ලෝකාස්තත්සමීපං සර්ව්වාන් රෝගිණෝ භූතධෘතාංශ්ච සමානින්‍යුඃ|
ⅩⅩⅩⅢ සර්ව්වේ නාගරිකා ලෝකා ද්වාරි සංමිලිතාශ්ච|
ⅩⅩⅩⅣ තතඃ ස නානාවිධරෝගිණෝ බහූන් මනුජානරෝගිණශ්චකාර තථා බහූන් භූතාන් ත්‍යාජයාඤ්චකාර තාන් භූතාන් කිමපි වාක්‍යං වක්තුං නිෂිෂේධ ච යතෝහේතෝස්තේ තමජානන්|
ⅩⅩⅩⅤ අපරඤ්ච සෝ(අ)තිප්‍රත්‍යූෂේ වස්තුතස්තු රාත්‍රිශේෂේ සමුත්ථාය බහිර්භූය නිර්ජනං ස්ථානං ගත්වා තත්‍ර ප්‍රාර්ථයාඤ්චක්‍රේ|
ⅩⅩⅩⅥ අනන්තරං ශිමෝන් තත්සඞ්ගිනශ්ච තස්‍ය පශ්චාද් ගතවන්තඃ|
ⅩⅩⅩⅦ තදුද්දේශං ප්‍රාප්‍ය තමවදන් සර්ව්වේ ලෝකාස්ත්වාං මෘගයන්තේ|
ⅩⅩⅩⅧ තදා සෝ(අ)කථයත් ආගච්ඡත වයං සමීපස්ථානි නගරාණි යාමඃ, යතෝ(අ)හං තත්‍ර කථාං ප්‍රචාරයිතුං බහිරාගමම්|
ⅩⅩⅩⅨ අථ ස තේෂාං ගාලීල්ප්‍රදේශස්‍ය සර්ව්වේෂු භජනගෘහේෂු කථාඃ ප්‍රචාරයාඤ්චක්‍රේ භූතානත්‍යාජයඤ්ච|
ⅩⅬ අනන්තරමේකඃ කුෂ්ඨී සමාගත්‍ය තත්සම්මුඛේ ජානුපාතං විනයඤ්ච කෘත්වා කථිතවාන් යදි භවාන් ඉච්ඡති තර්හි මාං පරිෂ්කර්ත්තුං ශක්නෝති|
ⅩⅬⅠ තතඃ කෘපාලු ර‍්‍යීශුඃ කරෞ ප්‍රසාර‍්‍ය්‍ය තං ස්පෂ්ට්වා කථයාමාස
ⅩⅬⅡ මමේච්ඡා විද්‍යතේ ත්වං පරිෂ්කෘතෝ භව| ඒතත්කථායාඃ කථනමාත්‍රාත් ස කුෂ්ඨී රෝගාන්මුක්තඃ පරිෂ්කෘතෝ(අ)භවත්|
ⅩⅬⅢ තදා ස තං විසෘජන් ගාඪමාදිශ්‍ය ජගාද
ⅩⅬⅣ සාවධානෝ භව කථාමිමාං කමපි මා වද; ස්වාත්මානං යාජකං දර්ශය, ලෝකේභ්‍යඃ ස්වපරිෂ්කෘතේඃ ප්‍රමාණදානාය මූසානිර්ණීතං යද්දානං තදුත්සෘජස්ව ච|
ⅩⅬⅤ කින්තු ස ගත්වා තත් කර්ම්ම ඉත්ථං විස්තාර‍්‍ය්‍ය ප්‍රචාරයිතුං ප්‍රාරේභේ තේනෛව යීශුඃ පුනඃ සප්‍රකාශං නගරං ප්‍රවේෂ්ටුං නාශක්නෝත් තතෝහේතෝර්බහිඃ කානනස්ථානේ තස්‍යෞ; තථාපි චතුර්ද්දිග්භ්‍යෝ ලෝකාස්තස්‍ය සමීපමායයුඃ|