ඵිලිපිනඃ පත්‍රං
Ⅰ පෞලතීමථිනාමානෞ යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දාසෞ ඵිලිපිනගරස්ථාන් ඛ්‍රීෂ්ටයීශෝඃ සර්ව්වාන් පවිත්‍රලෝකාන් සමිතේරධ්‍යක්‍ෂාන් පරිචාරකාංශ්ච ප්‍රති පත්‍රං ලිඛතඃ|
Ⅱ අස්මාකං තාත ඊශ්වරඃ ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටශ්ච යුෂ්මභ්‍යං ප්‍රසාදස්‍ය ශාන්තේශ්ච භෝගං දේයාස්තාං|
Ⅲ අහං නිරන්තරං නිජසර්ව්වප්‍රාර්ථනාසු යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං කෘතේ සානන්දං ප්‍රාර්ථනාං කුර්ව්වන්
Ⅳ යති වාරාන් යුෂ්මාකං ස්මරාමි තති වාරාන් ආ ප්‍රථමාද් අද්‍ය යාවද්
Ⅴ යුෂ්මාකං සුසංවාදභාගිත්වකාරණාද් ඊශ්වරං ධන්‍යං වදාමි|
Ⅵ යුෂ්මන්මධ්‍යේ යේනෝත්තමං කර්ම්ම කර්ත්තුම් ආරම්භි තේනෛව යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දිනං යාවත් තත් සාධයිෂ්‍යත ඉත්‍යස්මින් දෘඪවිශ්වාසෝ මමාස්තේ|
Ⅶ යුෂ්මාන් සර්ව්වාන් අධි මම තාදෘශෝ භාවෝ යථාර්ථෝ යතෝ(අ)හං කාරාවස්ථායාං ප්‍රත්‍යුත්තරකරණේ සුසංවාදස්‍ය ප්‍රාමාණ්‍යකරණේ ච යුෂ්මාන් සර්ව්වාන් මයා සාර්ද්ධම් ඒකානුග්‍රහස්‍ය භාගිනෝ මත්වා ස්වහෘදයේ ධාරයාමි|
Ⅷ අපරම් අහං ඛ්‍රීෂ්ටයීශෝඃ ස්නේහවත් ස්නේහේන යුෂ්මාන් කීදෘශං කාඞ්ක්‍ෂාමි තදධීශ්වරෝ මම සාක්‍ෂී විද්‍යතේ|
Ⅸ මයා යත් ප්‍රාර්ථ්‍යතේ තද් ඉදං යුෂ්මාකං ප්‍රේම නිත්‍යං වෘද්ධිං ගත්වා
Ⅹ ඥානස්‍ය විශිෂ්ටානාං පරීක්‍ෂිකායාශ්ච සර්ව්වවිධබුද්ධේ ර්බාහුල්‍යං ඵලතු,
Ⅺ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය දිනං යාවද් යුෂ්මාකං සාරල්‍යං නිර්විඝ්නත්වඤ්ච භවතු, ඊශ්වරස්‍ය ගෞරවාය ප්‍රශංසායෛ ච යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන පුණ්‍යඵලානාං පූර්ණතා යුෂ්මභ්‍යං දීයතාම් ඉති|
Ⅻ හේ භ්‍රාතරඃ, මාං ප්‍රති යද් යද් ඝටිතං තේන සුසංවාදප්‍රචාරස්‍ය බාධා නහි කින්තු වෘද්ධිරේව ජාතා තද් යුෂ්මාන් ඥාපයිතුං කාමයේ(අ)හං|
ⅩⅢ අපරම් අහං ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය කෘතේ බද්ධෝ(අ)ස්මීති රාජපුර‍්‍ය්‍යාම් අන්‍යස්ථානේෂු ච සර්ව්වේෂාං නිකටේ සුස්පෂ්ටම් අභවත්,
ⅩⅣ ප්‍රභුසම්බන්ධීයා අනේකේ භ්‍රාතරශ්ච මම බන්ධනාද් ආශ්වාසං ප්‍රාප්‍ය වර්ද්ධමානේනෝත්සාහේන නිඃක්‍ෂෝභං කථාං ප්‍රචාරයන්ති|
ⅩⅤ කේචිද් ද්වේෂාද් විරෝධාච්චාපරේ කේචිච්ච සද්භාවාත් ඛ්‍රීෂ්ටං ඝෝෂයන්ති;
ⅩⅥ යේ විරෝධාත් ඛ්‍රීෂ්ටං ඝෝෂයන්ති තේ පවිත්‍රභාවාත් තන්න කුර්ව්වන්තෝ මම බන්ධනානි බහුතරක්ලෝශදායීනි කර්ත්තුම් ඉච්ඡන්ති|
ⅩⅦ යේ ච ප්‍රේම්නා ඝෝෂයන්ති තේ සුසංවාදස්‍ය ප්‍රාමාණ්‍යකරණේ(අ)හං නියුක්තෝ(අ)ස්මීති ඥාත්වා තත් කුර්ව්වන්ති|
ⅩⅧ කිං බහුනා? කාපට්‍යාත් සරලභාවාද් වා භවේත්, යේන කේනචිත් ප්‍රකාරේණ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය ඝෝෂණා භවතීත්‍යස්මින් අහම් ආනන්දාම්‍යානන්දිෂ්‍යාමි ච|
ⅩⅨ යුෂ්මාකං ප්‍රාර්ථනයා යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍යාත්මනශ්චෝපකාරේණ තත් මන්නිස්තාරජනකං භවිෂ්‍යතීති ජානාමි|
ⅩⅩ තත්‍ර ච මමාකාඞ්ක්‍ෂා ප්‍රත්‍යාශා ච සිද්ධිං ගමිෂ්‍යති ඵලතෝ(අ)හං කේනාපි ප්‍රකාරේණ න ලජ්ජිෂ්‍යේ කින්තු ගතේ සර්ව්වස්මින් කාලේ යද්වත් තද්වද් ඉදානීමපි සම්පූර්ණෝත්සාහද්වාරා මම ශරීරේණ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය මහිමා ජීවනේ මරණේ වා ප්‍රකාශිෂ්‍යතේ|
ⅩⅪ යතෝ මම ජීවනං ඛ්‍රීෂ්ටාය මරණඤ්ච ලාභාය|
ⅩⅫ කින්තු යදි ශරීරේ මයා ජීවිතව්‍යං තර්හි තත් කර්ම්මඵලං ඵලිෂ්‍යති තස්මාත් කිං වරිතව්‍යං තන්මයා න ඥායතේ|
ⅩⅩⅢ ද්වාභ්‍යාම් අහං සම්පීඩ්‍යේ, දේහවාසත්‍යජනාය ඛ්‍රීෂ්ටේන සහවාසාය ච මමාභිලාෂෝ භවති යතස්තත් සර්ව්වෝත්තමං|
ⅩⅩⅣ කින්තු දේහේ මමාවස්ථිත්‍යා යුෂ්මාකම් අධිකප්‍රයෝජනං|
ⅩⅩⅤ අහම් අවස්ථාස්‍යේ යුෂ්මාභිඃ සර්ව්වෛඃ සාර්ද්ධම් අවස්ථිතිං කරිෂ්‍යේ ච තයා ච විශ්වාසේ යුෂ්මාකං වෘද්ධ්‍යානන්දෞ ජනිෂ්‍යේතේ තදහං නිශ්චිතං ජානාමි|
ⅩⅩⅥ තේන ච මත්තෝ(අ)ර්ථතෝ යුෂ්මත්සමීපේ මම පුනරුපස්ථිතත්වාත් යූයං ඛ්‍රීෂ්ටේන යීශුනා බහුතරම් ආහ්ලාදං ලප්ස්‍යධ්වේ|
ⅩⅩⅦ යූයං සාවධානා භූත්වා ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදස්‍යෝපයුක්තම් ආචාරං කුරුධ්වං යතෝ(අ)හං යුෂ්මාන් උපාගත්‍ය සාක්‍ෂාත් කුර්ව්වන් කිං වා දූරේ තිෂ්ඨන් යුෂ්මාකං යාං වාර්ත්තාං ශ්‍රෝතුම් ඉච්ඡාමි සේයං යූයම් ඒකාත්මානස්තිෂ්ඨථ, ඒකමනසා සුසංවාදසම්බන්ධීයවිශ්වාසස්‍ය පක්‍ෂේ යතධ්වේ, විපක්‍ෂෛශ්ච කේනාපි ප්‍රකාරේණ න ව්‍යාකුලීක්‍රියධ්ව ඉති|
ⅩⅩⅧ තත් තේෂාං විනාශස්‍ය ලක්‍ෂණං යුෂ්මාකඤ්චේශ්වරදත්තං පරිත්‍රාණස්‍ය ලක්‍ෂණං භවිෂ්‍යති|
ⅩⅩⅨ යතෝ යේන යුෂ්මාභිඃ ඛ්‍රීෂ්ටේ කේවලවිශ්වාසඃ ක්‍රියතේ තන්නහි කින්තු තස්‍ය කෘතේ ක්ලේශෝ(අ)පි සහ්‍යතේ තාදෘශෝ වරඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍යානුරෝධාද් යුෂ්මාභිඃ ප්‍රාපි,
ⅩⅩⅩ තස්මාත් මම යාදෘශං යුද්ධං යුෂ්මාභිරදර්ශි සාම්ප්‍රතං ශ්‍රූයතේ ච තාදෘශං යුද්ධං යුෂ්මාකම් අපි භවති|