රෝමිණඃ පත්‍රං
Ⅰ ඊශ්වරෝ නිජපුත්‍රමධි යං සුසංවාදං භවිෂ්‍යද්වාදිභි ර්ධර්ම්මග්‍රන්ථේ ප්‍රතිශ්‍රුතවාන් තං සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුං පෘථක්කෘත ආහූතඃ ප්‍රේරිතශ්ච ප්‍රභෝ ර‍්‍යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සේවකෝ යඃ පෞලඃ
Ⅱ ස රෝමානගරස්ථාන් ඊශ්වරප්‍රියාන් ආහූතාංශ්ච පවිත්‍රලෝකාන් ප්‍රති පත්‍රං ලිඛති|
Ⅲ අස්මාකං ස ප්‍රභු ර‍්‍යීශුඃ ඛ්‍රීෂ්ටඃ ශාරීරිකසම්බන්ධේන දායූදෝ වංශෝද්භවඃ
Ⅳ පවිත්‍රස්‍යාත්මනඃ සම්බන්ධේන චේශ්වරස්‍ය ප්‍රභාවවාන් පුත්‍ර ඉති ශ්මශානාත් තස්‍යෝත්ථානේන ප්‍රතිපන්නං|
Ⅴ අපරං යේෂාං මධ්‍යේ යීශුනා ඛ්‍රීෂ්ටේන යූයමප්‍යාහූතාස්තේ (අ)න්‍යදේශීයලෝකාස්තස්‍ය නාම්නි විශ්වස්‍ය නිදේශග්‍රාහිණෝ යථා භවන්ති
Ⅵ තදභිප්‍රායේණ වයං තස්මාද් අනුග්‍රහං ප්‍රේරිතත්වපදඤ්ච ප්‍රාප්තාඃ|
Ⅶ තාතේනාස්මාකම් ඊශ්වරේණ ප්‍රභුණා යීශුඛ්‍රීෂ්ටේන ච යුෂ්මභ්‍යම් අනුග්‍රහඃ ශාන්තිශ්ච ප්‍රදීයේතාං|
Ⅷ ප්‍රථමතඃ සර්ව්වස්මින් ජගති යුෂ්මාකං විශ්වාසස්‍ය ප්‍රකාශිතත්වාද් අහං යුෂ්මාකං සර්ව්වේෂාං නිමිත්තං යීශුඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය නාම ගෘහ්ලන් ඊශ්වරස්‍ය ධන්‍යවාදං කරෝමි|
Ⅸ අපරම් ඊශ්වරස්‍ය ප්‍රසාදාද් බහුකාලාත් පරං සාම්ප්‍රතං යුෂ්මාකං සමීපං යාතුං කථමපි යත් සුයෝගං ප්‍රාප්නෝමි, ඒතදර්ථං නිරන්තරං නාමාන්‍යුච්චාරයන් නිජාසු සර්ව්වප්‍රාර්ථනාසු සර්ව්වදා නිවේදයාමි,
Ⅹ ඒතස්මින් යමහං තත්පුත්‍රීයසුසංවාදප්‍රචාරණේන මනසා පරිචරාමි ස ඊශ්වරෝ මම සාක්‍ෂී විද්‍යතේ|
Ⅺ යතෝ යුෂ්මාකං මම ච විශ්වාසේන වයම් උභයේ යථා ශාන්තියුක්තා භවාම ඉති කාරණාද්
Ⅻ යුෂ්මාකං ස්ථෛර‍්‍ය්‍යකරණාර්ථං යුෂ්මභ්‍යං කිඤ්චිත්පරමාර්ථදානදානාය යුෂ්මාන් සාක්‍ෂාත් කර්ත්තුං මදීයා වාඤ්ඡා|
ⅩⅢ හේ භ්‍රාතෘගණ භින්නදේශීයලෝකානාං මධ්‍යේ යද්වත් තද්වද් යුෂ්මාකං මධ්‍යේපි යථා ඵලං භුඤ්ජේ තදභිප්‍රායේණ මුහුර්මුහු ර‍්‍යුෂ්මාකං සමීපං ගන්තුම් උද්‍යතෝ(අ)හං කින්තු යාවද් අද්‍ය තස්මින් ගමනේ මම විඝ්නෝ ජාත ඉති යූයං යද් අඥාතාස්තිෂ්ඨථ තදහම් උචිතං න බුධ්‍යේ|
ⅩⅣ අහං සභ්‍යාසභ්‍යානාං විද්වදවිද්වතාඤ්ච සර්ව්වේෂාම් ඍණී විද්‍යේ|
ⅩⅤ අතඒව රෝමානිවාසිනාං යුෂ්මාකං සමීපේ(අ)පි යථාශක්ති සුසංවාදං ප්‍රචාරයිතුම් අහම් උද්‍යතෝස්මි|
ⅩⅥ යතඃ ඛ්‍රීෂ්ටස්‍ය සුසංවාදෝ මම ලජ්ජාස්පදං නහි ස ඊශ්වරස්‍ය ශක්තිස්වරූපඃ සන් ආ යිහූදීයේභ්‍යෝ (අ)න්‍යජාතීයාන් යාවත් සර්ව්වජාතීයානාං මධ්‍යේ යඃ කශ්චිද් තත්‍ර විශ්වසිති තස්‍යෛව ත්‍රාණං ජනයති|
ⅩⅦ යතඃ ප්‍රත්‍යයස්‍ය සමපරිමාණම් ඊශ්වරදත්තං පුණ්‍යං තත්සුසංවාදේ ප්‍රකාශතේ| තදධි ධර්ම්මපුස්තකේපි ලිඛිතමිදං "පුණ්‍යවාන් ජනෝ විශ්වාසේන ජීවිෂ්‍යති"|
ⅩⅧ අතඒව යේ මානවාඃ පාපකර්ම්මණා සත්‍යතාං රුන්ධන්ති තේෂාං සර්ව්වස්‍ය දුරාචරණස්‍යාධර්ම්මස්‍ය ච විරුද්ධං ස්වර්ගාද් ඊශ්වරස්‍ය කෝපඃ ප්‍රකාශතේ|
ⅩⅨ යත ඊශ්වරමධි යද්‍යද් ඥේයං තද් ඊශ්වරඃ ස්වයං තාන් ප්‍රති ප්‍රකාශිතවාන් තස්මාත් තේෂාම් අගෝචරං නහි|
ⅩⅩ ඵලතස්තස්‍යානන්තශක්තීශ්වරත්වාදීන්‍යදෘශ්‍යාන්‍යපි සෘෂ්ටිකාලම් ආරභ්‍ය කර්ම්මසු ප්‍රකාශමානානි දෘශ්‍යන්තේ තස්මාත් තේෂාං දෝෂප්‍රක්‍ෂාලනස්‍ය පන්ථා නාස්ති|
ⅩⅪ අපරම් ඊශ්වරං ඥාත්වාපි තේ තම් ඊශ්වරඥානේන නාද්‍රියන්ත කෘතඥා වා න ජාතාඃ; තස්මාත් තේෂාං සර්ව්වේ තර්කා විඵලීභූතාඃ, අපරඤ්ච තේෂාං විවේකශූන්‍යානි මනාංසි තිමිරේ මග්නානි|
ⅩⅫ තේ ස්වාන් ඥානිනෝ ඥාත්වා ඥානහීනා අභවන්
ⅩⅩⅢ අනශ්වරස්‍යේශ්වරස්‍ය ගෞරවං විහාය නශ්වරමනුෂ්‍යපශුපක්‍ෂ්‍යුරෝගාමිප්‍රභෘතේරාකෘතිවිශිෂ්ටප්‍රතිමාස්තෛරාශ්‍රිතාඃ|
ⅩⅩⅣ ඉත්ථං ත ඊශ්වරස්‍ය සත්‍යතාං විහාය මෘෂාමතම් ආශ්‍රිතවන්තඃ සච්චිදානන්දං සෘෂ්ටිකර්ත්තාරං ත්‍යක්ත්වා සෘෂ්ටවස්තුනඃ පූජාං සේවාඤ්ච කෘතවන්තඃ;
ⅩⅩⅤ ඉති හේතෝරීශ්වරස්තාන් කුක්‍රියායාං සමර්ප්‍ය නිජනිජකුචින්තාභිලාෂාභ්‍යාං ස්වං ස්වං ශරීරං පරස්පරම් අපමානිතං කර්ත්තුම් අදදාත්|
ⅩⅩⅥ ඊශ්වරේණ තේෂු ක්වභිලාෂේ සමර්පිතේෂු තේෂාං යෝෂිතඃ ස්වාභාවිකාචරණම් අපහාය විපරීතකෘත්‍යේ ප්‍රාවර්ත්තන්ත;
ⅩⅩⅦ තථා පුරුෂා අපි ස්වාභාවිකයෝෂිත්සඞ්ගමං විහාය පරස්පරං කාමකෘශානුනා දග්ධාඃ සන්තඃ පුමාංසඃ පුංභිඃ සාකං කුකෘත්‍යේ සමාසජ්‍ය නිජනිජභ්‍රාන්තේඃ සමුචිතං ඵලම් අලභන්ත|
ⅩⅩⅧ තේ ස්වේෂාං මනඃස්වීශ්වරාය ස්ථානං දාතුම් අනිච්ඡුකාස්තතෝ හේතෝරීශ්වරස්තාන් ප්‍රති දුෂ්ටමනස්කත්වම් අවිහිතක්‍රියත්වඤ්ච දත්තවාන්|
ⅩⅩⅨ අතඒව තේ සර්ව්වේ (අ)න්‍යායෝ ව්‍යභිචාරෝ දුෂ්ටත්වං ලෝභෝ ජිඝාංසා ඊර්ෂ්‍යා වධෝ විවාදශ්චාතුරී කුමතිරිත්‍යාදිභි ර්දුෂ්කර්ම්මභිඃ පරිපූර්ණාඃ සන්තඃ
ⅩⅩⅩ කර්ණේජපා අපවාදින ඊශ්වරද්වේෂකා හිංසකා අහඞ්කාරිණ ආත්මශ්ලාඝිනඃ කුකර්ම්මෝත්පාදකාඃ පිත්‍රෝරාඥාලඞ්ඝකා
ⅩⅩⅪ අවිචාරකා නියමලඞ්ඝිනඃ ස්නේහරහිතා අතිද්වේෂිණෝ නිර්දයාශ්ච ජාතාඃ|
ⅩⅩⅫ යේ ජනා ඒතාදෘශං කර්ම්ම කුර්ව්වන්ති තඒව මෘතියෝග්‍යා ඊශ්වරස්‍ය විචාරමීදෘශං ඥාත්වාපි ත ඒතාදෘශං කර්ම්ම ස්වයං කුර්ව්වන්ති කේවලමිති නහි කින්තු තාදෘශකර්ම්මකාරිෂු ලෝකේෂ්වපි ප්‍රීයන්තේ|